佛经大全 > 金刚经 >

《金刚经》全文-金刚经原文注音及译文

2014-04-11  [金刚经]

\

法会因由分第一(fǎ huì yīn yóu fēn dì yī)

 【原文及注音】:

 rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán·

 如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·

 yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·

 与大比丘众千二百五十人俱·

 ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·

 尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·

 qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì běn chǔ·

 乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·

 fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò·

 饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

 【译文】:

 这是阿难尊者亲自听到佛所说的。一时,佛在印度舍卫国,祇陀太子与「给孤独长者」共同供养佛说法的花园,名叫「祗树给孤独园」里面,和有成就的大比丘,一千二百五十人一起。正当吃饭的时候,世尊穿上袈裟,拿著饭碗,到舍卫大城去乞食,在城中,不分贵贱贫富,挨家挨户的要饭,然后回到原来的地方吃饭,饭後,收拾袈裟饭碗,洗脚,放置座垫,便盘坐在座位上。

善现启请分第二(shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr)

 【原文及注音】:

 shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ·

 时长老须菩提·在大众中·即从座起·

 piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·

 偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·

 ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·

 而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·

 shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

 yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·

 云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·

 rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·

 如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·

 rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·

 rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·

 如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

 【译文】:

 这时,长老须菩提领悟如来不时在乞食、穿衣、洗足等平常生活中所示现的佛法。在大众中就从座位上站起来,偏袒右肩右膝跪地,合掌恭敬的对佛说:希有,世尊!如来无所从来,亦无所去,显现在平常生活中,正是如来护念一切菩萨,要付嘱一切菩萨的佛法。世尊,如果善男子善女人,发愿要上求佛果下化众生,辛勤修行,增长智慧,发现了如来所付嘱的无上正等正觉心,应当如何安住无上正等正觉心?如何降伏妄心?佛说:问得好!问得好!须菩提,正如你所说,如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。你现在仔细听,当为你说明。如果善男子善女人,发现了如来付嘱的无上正等正觉心,应当如同发现无上正等正觉心那样的安住无上正等正觉心,应当如同发现无上正等正觉心那样的降伏妄心。是的,世尊,我们很希望听佛详细的说明。 

大乘正宗分第三(dà chéng zhèng zōng fēn dì sān)

 【原文及注音】:

 fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·

 佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·

 suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·

 所有一切众生之类·若卵生·若胎生·

 ruò shī shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·

 若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想·

 ruò wú xiǎng·ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·

 若无想·若非有想非无想·

 wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·

 我皆令入无余涅槃而灭度之·

 rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·

 如是灭度无量无数无边众生·

 shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·

 实无众生得灭度者·

 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·

 何以故·须菩提·若菩萨有我相·

 rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·

 人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

 【译文】:

 於是佛告诉须菩提:大菩萨应如是降伏他的妄心:所有一切众生之类的心,如卵生的鸟虫,如胎生的人兽,如湿生的水中动物,如化生的天人,等四类欲界众生,爱欲心深重;如有色界天众生虽然已经没有爱欲心,但是还有色相,如无色界天众生不但没有情欲,并且已经空无色身;如有想天众生唯存一念;如无想天众生连一念都不存,寂然不动;如非有想非无想天众生心境寂然不动,而又不像木石那样无知;等等都是虚妄不实的妄想心,我都要使他们入於不生不灭的境界,而灭除妄心。像这样灭度无量无数无边的众生,然而实际上,妄心虚幻有,众生也是虚幻有,本来不生不灭,不待降伏,也不待灭度,没有任何众生得以灭度。你知道为什麽吗?须菩提,凡是可以证明「我」存在的任何境界,都是我相,比如痛苦或快乐,让自身意识到「我」的存在,如果没有「我」,就不会感受痛苦、快乐。他如救济穷困、慈心不杀、发菩提心等等都适足以证明「我」的存在,甚至不生不灭境界、无上正等正觉都是「我」所要证取的。如果菩萨有妄心待降伏,有无量无边的众生待灭度,就是有我相。凡是能够领悟道理,能够取舍任何境界的,就是人相,比如领悟了烦恼由「我」相所生,於是不取我相,这就是人相,甚至低等动物只有一点点领悟也是人相,如果菩萨心存少悟,以为所悟为实有,虽然不取我相,却有人相。凡是可以证取的境界和能够领悟道理证取境界的,除了我相、人相,还有分别一切境界和众生的「觉知」,凡是有情都有此觉知,不论入地狱、上天堂、做畜生、做鬼、做菩萨、做佛,都念念相随,有很多修行人证到这一灵明觉知,以为悟道了,当知这是众生相。如果菩萨以为摒除我相、人相,念念守住此一觉知,就是有众生相。显现这一觉知的,有人称之为本体,上帝,天主,有人称之为梵,真如,自性,法界,如来藏,等等,如果菩萨以为我相人相众生相都不是,但守一不生不灭体正好落在寿者相,这是根本大无明,比如人先有了生命,有此寿者相,才有身心,然後才有痛苦快乐,然後想要离苦得乐。那麽,他就还没有如实领悟如来所护念所付嘱的无上正等正觉心,他就不叫做菩萨,还只是善男子善女人而已。

妙行无住分第四(miào xíng wú zhù fēn dì sì)

 【原文及注音】:

 fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·

 复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·

 suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·

 所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施·

 xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiāng·

 须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·

 hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī·qí fú dé bù kě sī liang·

 何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·

 xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·

 须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·

 fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

 不也·世尊·须菩提·

 nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu·

 南西北方·四维上下虚空·可思量不·

 fǒu yě·shì zūn·xū pú tí·

 不也·世尊·须菩提·

 pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·

 菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量·

 xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·

 须菩提·菩萨但应如所教住·

 【译文】:

 其次,须菩提,菩萨既然没有我相人相众生相寿者相,於行住坐卧,起心动念时,应当无所住。比如行布施的时候,应当无所住而行布施,也就是说,不住色相行布施,比如你正在行布施的时候,看到一朵美丽的花,顿时心生贪爱,心住在花朵上,而失去了无上正等正觉心,这叫做住色行布施;如果看到美丽的花朵,花朵固然看到了,不因此而失去无上正等正觉心,就叫做不住色行布施。比如你正在行布施的时候,耳朵听到扣人心弦的音乐;鼻子闻到令人垂涎的香气;舌头尝到可口的滋味;身体碰触柔细的东西;心里想到可歌可泣的往事,导致迷失了无上正等正觉心,就叫做住声香味触法行布施,如果行布施的时候,音乐固然听到了;香气固然嗅到了;滋味固然尝到了;柔细的感觉固然碰触到了;心事固然在思量中,但不因此而迷失无上正等正觉心,就叫做不住声香味触法行布施。须菩提,菩萨应当像这样行布施,不住於相,比如你正在行布施的时候,以为做了一件令人赞叹的善行,满心欢喜;所要布施的对象实在令人同情,大发怜悯之心;而所要布施他人的东西,心里却一时割舍不下,导致你迷失了无上正等正觉心,这叫做住相行布施,如果你以为做了一件善行心里固然欢喜,所要布施的对象固然令人怜悯,而所要布施他人的色声香味触法等财施或是法施或是无畏施,心里固然盘算著,但不因此染著贪爱不舍,而失去本来如如不动的无上正等正觉心,就叫做不住相行布施。为什麽呢?比如你在梦中,拿七宝或身命来布施他人,而实际上那是梦幻,根本没有你在做布施,没有他人接受你的布施,也没有七宝或你自己的身命。如果菩萨於施者、受者、所施物,念念都趣入空,不住相行布施,无上正等正觉心现前,他的福德不可思量。须菩提,你的意思怎麽样?东方的虚空可以思量它的大小吗?不可以,世尊。须菩提,南方、西方、北方,四方上下的虚空,可以思量它的大小吗?不可以,世尊。须菩提,菩萨不住相行布施,他的福德也是这样,不可以思量。须菩提,菩萨但应如我所教授的心要,安住无上正等正觉心。

如理实见分第五(rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·

 须菩提·于意云何·可以身相见如来不·

 fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·

 不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故·

 rú lái suǒ shuō shēn xiāng·jí fēi shēn xiāng·

 如来所说身相·即非身相·

 fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiāng·jiē shì xū wàng·

 佛告须菩提·凡所有相·皆是虚妄·

 ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·

 若见诸相非相·则见如来·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎样?可以以为看见我外表的身相,就是看见不生不灭,无所从来,亦无所去的如来吗?不可以,世尊,不可以以为看见身相叫做见如来,为什麽呢?如来所说的身相,就是虚幻的身相。佛告诉须菩提:凡所有现象,都是虚妄的,好比在梦中,你看见山河大地亲朋好友,而实际上并没有。如果见所有现象就是虚幻相,当知一切虚幻现象虽然有生灭变化,而实际上本来就没有生灭,和不生不灭的如来没有两样,那麽,你若见诸相是虚幻相,就见到如来了。也就是发无上正等正觉心,当可如是住,如是降伏其心。

正信稀有分第六(zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù)

 【原文及注音】:

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·

 须菩提白佛言·世尊·颇有众生·

 dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·

 得闻如是言说章句·生实信不·

 fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·

 佛告须菩提·莫作是说·

 rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·

 如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·

 yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·

 于此章句·能生信心·以此为实·

 dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·

 当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·

 yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·

 已于无量千万佛所·种诸善根·

 wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·

 闻是章句·乃至一念生净信者·

 xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·

 须菩提·如来悉知悉见·

 shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·

 是诸众生·得如是无量福德·

 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·

 何以故·是诸众生·

 wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·

 无复我相·人相·众生相·寿者相·

 wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·

 无法相·亦无非法相·

 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·

 何以故·是诸众生·若心取相·

 jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

 则为著我人众生寿者

 ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

 若取法相·即著我人众生寿者·

 hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·

 何以故·若取非法相·

 jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·

 即著我人众生寿者·

 shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·

 是故不应取法·不应取非法·

 yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·

 以是义故·如来常说·

 rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·

 汝等比丘·知我说法·如筏喻者·

 fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·

 法尚应舍·何况非法·

 【译文】:

 须菩提恭敬的对佛说:世尊,能有很多众生,听到这样的言说章句,而生起确实的信心吗?佛告诉须菩提:不要说这种疑虑的话。如来应化身离开这世界以後,第五个五百年开始的末法时期,有持守戒律修福的人,对於这样的言说章句,能生起信心,以此为真实。当知这种人,不只是在一佛二佛三四五佛而种善根,已经在无量千万佛的教化所在,种了很多善根。听到这样的章句,甚至只要一念便已生净信心,须菩提,如来很清楚的知道,也很清楚的看见,像这类众生,都得到悟见如来,不可思量的福德。为什麽呢?因为这类众生已经没有我相人相众生相寿者相,已经没有无上正等正觉法相,也不能说没有正等正觉法相。为什麽呢?这类众生如果心存有无上正等正觉可证取,我相还在,就是著我相人相众生相寿者相,如果执取无上正等正觉法相,以为有真实的佛法让他领悟,可以依法证得无上正等正觉,就是人相还在,人相还在的话,事实上我相也还在,也就是著我相人相众生相寿者相。为什麽呢?如果以为等正觉法是没有的,我相人相不可取,众生相也不可取,而执取空无相,就是执取非法相,那麽我相人相众生相都还在,也就是著我相人相众生相寿者相。所以,不应当取等正觉法,也不应当以为既然是虚幻的,那就是断灭的,而执取非法。因为这个道理,所以,如来常常说:你们比丘,既然知道我所说的佛法如同渡筏的比喻,渡过河就要舍筏,佛法也是如此,佛法尚且要舍弃,何况非法。

无得无说分第七(wú dé wú shuō fēn dì qī)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·

 如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·

 rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·

 如来有所说法耶·

 xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

 须菩提言·如我解佛所说义·

 wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提·

 yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō·

 亦无有定法·如来可说·

 hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·

 何以故·如来所说法·

 jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ·

 皆不可取·不可说·非法·非非法·

 suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié·

 所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?如来证得无上正等正觉吗?如来有所说法吗?须菩提说:如来在鹿野苑中仙人住处初转法轮,令憍陈如五比丘证得阿罗汉果以来,宣说种种适应个别差异的无上法门,也宣说如来证得无上正等正觉的经过,具足十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法等等。现前也正在演说无上正等正觉法,就我对佛所说无上正等正觉的义趣,无我相无人相无众生相无寿者相,无法相亦无非法相,所说证得无上正等正觉,是眼前现象上的事,眼前现象上的事是循业所显现的虚幻相,如同梦境中的幻相,实际上什麽事也没有。无上正等正觉如果可以证得,而实有真常的无上正等正觉,显然它必有相貌可形容,若可资形容就有一定内涵,若有内涵便有好坏、大小、染净、生灭、增灭,既可以证得,若不小心便也会失去,这种能得能失的东西,证得它便毫无意义,不可称呼它无上正等正觉。由此可知,如来只是为了方便叙述,取名叫做无上正等正觉,实际上什麽也没有,不能用固定的名相和形容词句把它明确的表达出来,任何语言说明都只是方便说,学人只可从言说中体悟它的本来面目,没有内容可使如来做明确说明。为什麽呢?如来为了顺应种种不同生活背景和程度的学人,从各种不同角度做种种不同的阐述,教令开悟,破迷发现的,都是不可取不可说的无上正等正觉,而所阐述的种种差别法,但有言说,所以说它是虚幻的差别法,也可以说它非虚幻的差别法。为什麽这样说呢?种种差别法是过去现在未来三世一切诸佛,一切菩萨以及一切贤圣以不可取不可说,无为的无上正等正觉而宣说的,能教令一切众生悟见无上正等正觉心。若见非法非非法即见无上正等正觉心。

依法出生分第八(yī fǎ chū shēng fēn dì bā)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·

 若人满三千大千世界七宝·以用佈施·

 shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·

 是人所得福德·宁为多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

 须菩提言·甚多·世尊·

 hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·

 何以故·是福德·即非福德性·

 shì gù rú lái shuō fú dé duō·

 是故如来说福德多·

 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·

 若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等·

 wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·

 为他人说·其福胜彼·

 hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·

 何以故·须菩提·一切诸佛·

 jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·

 及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出·

 xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·

 须菩提·所谓佛法者·即非佛法·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?如果有人用充满三千大千世界的七宝来做布施,这个人所得到的福德,多不多呢?须菩提说:很多,世尊。为什麽呢?像这种福德只是虚幻相,并不是不生不灭的福德实相,所以如来只能说福德多。如果有人,实践此经中的义理,甚至只是用四句偈语来为他人解释说明,他的福德要胜过用充满三千大千世界七宝来布施所获得的福德。为什麽呢?须菩提,过去的现在的未来的一切诸佛,以及诸佛无上正等正觉法,都是从这部经典出生的,如果有人实践读诵此经,就是亲近了无上正等正觉,如果还没有悟道,当可从经义中发无上正等正觉心。

一相无相分第九(yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·

 须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·

 xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 须菩提言·不也·世尊·何以故·

 xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·

 须陀洹名为入流·而无所入·

 bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·

 不入色声香味触法·是名须陀洹·

 xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·

 须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·

 wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

 我得斯陀含果不·须菩提言·

 fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·何以故·

 sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·

 斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·

 xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·

 须菩提·于意云何·阿那含能作是念·

 wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·

 我得阿那含果不·须菩提言·

 fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·何以故·

 e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·

 阿那含名为不来·而实无不来·

 shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·

 是故名阿那含·须菩提·于意云何·

 e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·

 阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·

 xū pú tí yán·fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 须菩提言·不也·世尊·何以故·

 shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·

 实无有法·名阿罗汉·

 shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

 世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·

 jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·

 即为著我人众生寿者·世尊·

 fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·

 佛说我得无挣三昧·人中最为第一·

 shì dì yī lí yù e luó hàn·

 是第一离欲阿罗汉·

 shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·

 世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·

 shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·

 世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·

 shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·

 世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·

 yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·

 以须菩提实无所行·而名须菩提·

 shì yào ā lán nà xíng·

 是乐阿兰那行·

 【译文】:

 须菩提,所谓佛法者,就是虚幻的佛法。须菩提,你的意思怎麽样?闻佛声教而证得须陀洹果位的人,能作这样的念头:「我得到须陀洹果了」吗?须菩提说:不能,世尊。为什麽呢?因为须陀洹叫做初入圣道之流,而实际上并无所入,不入色声香味触法,虚幻中的事,什麽也没有,只是名叫做须陀洹。须菩提,你的意思怎麽样?闻佛声教而证斯陀含果位的人,能作这样的念头:「我得到斯陀含果了」吗?须菩提说:不能,世尊。为什麽呢?因为斯陀含还须要一往天上,一来人间才能成就,而实际上并无往来,虚幻中的事什麽也没有,只是名叫做斯陀含。须菩提,你的意思怎麽样?闻佛声教而证得阿那含果位的人,能作这样的念头:「我得到阿那含果了」吗?须菩提说:不能,世尊。为什麽呢?因为阿那含不必再来欲界受生,而实际上并没有来,虚幻中的事什麽也没有,只是名叫做阿那含。须菩提,你的意思怎麽样?闻佛声教而证得阿罗汉果位的圣人,能作这样的念头:「我得到阿罗汉道了」吗?须菩提说:不能,世尊。为什麽呢?因为实在没有任何什麽,可以名叫做阿罗汉。世尊,如果阿罗汉有这样的念头:「我得到阿罗汉道了。」那就是著我相、人相、众生相、寿者相。世尊,佛说我没有人我是非之心,已经证得一切寂然平等的无诤三昧,在人中最为第一,是第一离欲阿罗汉。但我不作这样的念头:我是离欲阿罗汉。世尊,我如果认为自己已得阿罗汉道,世尊就不说我须菩提是喜欢无诤行的修行人。虚幻中的事,什麽也没有,我须菩提实在没有任何所行,只是名叫做「须菩提善欢无诤行」。

庄严净土分第十(zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí)

 【原文及注音】:

 fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·

 佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·

 yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fǒu yě·shì zūn·

 于法有所得不·不也·世尊·

 rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·

 如来在然灯佛所·于法实无所得·

 xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·

 须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·

 fǒu yě·shì zūn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·何以故·

 zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·

 庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·

 shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·

 是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·

 yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

 应如是生清净心·不应住色生心·

 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

 不应住声香味触法生心·

 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·

 应无所住而生其心·须菩提·

 pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·

 譬如有人·身如须弥山王·于意云何·

 shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·

 是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·

 hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·

 何以故·佛说非身·是名大身·

 【译文】:

 佛告诉须菩提:你的意思怎麽样?如来以前在然灯佛的教化所在,对於无上正等正觉法,有所证得吗?世尊,如来在然灯佛那里,对於无上正等正觉法,那是虚幻中的事,什麽也没有,实在没有任何所得,须菩提,你的意思怎麽样?菩萨用布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若等六度万行来庄严佛土吗?没有,世尊。为什麽呢?因为菩萨庄严佛土,如同虚幻中的事,本来没有佛土待庄严,只是名叫做庄严。所以,须菩提,诸大菩萨,知道一切相都是虚幻的,应当如是生无上正等正觉的清净心,不应当住在物质现象上,而想要生无上正等正觉心,一旦住在物质现象上,那是凡夫的虚妄心,不应当住在声音、香气、滋味、细滑、记忆等现象上而生起凡夫的虚妄心,应当无所住,无上正等正觉心自然现前。无所住不是什麽事都不做,也不是什麽事都不想,如果什麽事都不做如同无色界天人而已,如果什麽事都不想,如同无想天人而已,如果心念寂然不动,不像木石那样无知,也只是如同非想非非想天人而已,都还是住在我相人相众生相寿者相的虚妄境界上。应无所住,并不妨碍起心动念,不妨碍行住坐卧。比如镜子,笑脸来照显笑脸,恶脸来照显恶脸,镜子不留笑脸也不排拒恶脸。无物所照时,自然不留一物,杂乱现象对镜时,也自然不排拒杂乱相,镜子如如不动,不因为杂乱现象而使镜子失去本来的清净。更重要的是,镜子从来没有不照物,无物所照时就是照到空境,那也正是妄想境。因此,当知无上正等正觉心不住虚幻境,住相是虚妄相,不住相时,虚幻相本来没有生灭,和不生不灭的无上正等正觉心没有两样。须菩根,譬如有人,他的身体如众山之王的须弥山那样,高广三百三十六万里,你的意思如何?像这样的身体,大不大?须菩提说:很大,世尊。为什麽呢?佛说那是虚幻身,只是名叫做大身,事实上这世界上没有那麽高大身体的人。应无所住而生其心,也如同这个道理,是虚幻中的事,如果执取应无所住可以生无上正等正觉心,又落在我相人相众生相寿者相。应当连无住也不住。

无为福胜分第十一(wú wéi fú shèng fēn dì shí yī)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

 须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

 yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·

 于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

 须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

 hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·

 何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

 ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

 若有善男子·善女人·

 yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

 以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

 yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·

 以用布施·得福多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

 须菩提言·甚多·世尊·

 fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

 佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

 nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·

 乃至受持四句偈等·为他人说·

 ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

 而此福德·胜前福德·

 【译文】:

 须菩提,如恒河中所有的沙数,如沙数那麽多的恒河,您的意思怎麽样?那麽多恒河的沙子,多不多呢?须菩提说:很多,世尊。单单恒河的数量就已经无法计算,何况是河中的沙子。须菩提,我现在明白的告诉你:如果有善男子善女人,以七宝充满所说恒河沙数的三千大千世界用来布施,所得的福德多不多呢?须菩提说:很多,世尊。佛告诉须菩提:如果善男子善女人,以此经中的道理,甚至只实践四句偈语,并解说给别人听,他的福德远胜前面所说的福德。

尊重正教分第十二(zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr)

 【原文及注音】:

 fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

 复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·

 dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

 当知此处·一切世间天人阿修罗·

 jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·

 皆应供养·如佛塔庙·

 hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng·

 何况有人·尽能受持读诵·

 xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·

 须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·

 ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·

 若是经典所在之处·即为有佛·

 ruò zūn zhòng dì zǐ·

 若尊重弟子·

 【译文】:

 还有,须菩提,随时随地只要一宣说此经,那怕只说四句偈语,当知此处,一切世间,包括天、人、阿修罗等,都应供养,好像佛的塔庙所在地那样。更何况有人完全能够实践修持、读诵。须菩提,你应当知道,此人已成就最上第一希有之法。如果是经典所在的地方,就是有佛在,就应当像弟子尊重佛那样尊重这部经典。

如法受持分第十三(rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān)

 【原文及注音】:

 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

 尔时须菩提白佛言·世尊·

 dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·

 当何名此经·我等云何奉持·

 fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·

 佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·

 yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·

 以是名字·汝当奉持·所以者何·

 xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·

 须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·

 shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·

 是名般若波罗蜜·须菩提·

 yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·

 于意云何·如来有所说法不·

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·

 须菩提白佛言·世尊·如来无所说·

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō bù·

 三千大千世界·所有微尘·是为多不·

 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

 须菩提言·甚多·世尊·

 xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·

 须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·

 rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·

 如来说世界·非世界·是名世界·

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·

 可以三十二相见如来不·

 fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·

 不也·世尊·不可以三十二相得见如来·

 hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·

 何以故·如来说三十二相·即是非相·

 shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·

 是名三十二相·须菩提·

 ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·

 若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·

 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·

 若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·

 wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·

 为他人说其福甚多·

 【译文】:

 这时,须菩提恭敬的对佛说:世尊,当如何称呼此经,我们要如何奉行实践?佛告诉须菩提:这部经典名为:「金刚般若波罗蜜」。用这个名字为经题,你们应当奉行实践。为什麽要这样呢?须菩提,佛说般若波罗蜜,为令一切有情依「应无所住而生其心」的智慧,远离色声香味触法所引起的种种贪欲烦恼,而到达不生不灭境界,是一种修行法门,不是玄谈空理。其心要是「若见诸相非相则见如来」,宇宙人生无一真实,令你离苦得乐的般若波罗蜜也是虚幻不实在的般若波罗蜜,非法非非法。须菩提,你的意思怎麽样?如来有所说法吗?须菩提对佛说:世尊,如来没有说。须菩提,你的意思怎麽样?三千大千世界所有微尘,是多不多?须菩提说:很多,世尊。须菩提,这麽多的微尘,如来说,是虚幻的微尘,只是名叫做微尘。如来说世界,是虚幻的世界,只是名叫做世界。须菩提,你的意思怎麽样?可以以佛色身的三十二种好相见无所从来亦无所去的如来吗?不可以,世尊。为什麽呢?须菩提,如来说佛色身的三十二种好相,就是虚幻相,只是名叫做三十二相。若见诸相非相,当知虚幻相虽然有生灭变化,实际上本来就没有生灭,和不生不灭,无所从来亦无所去的如来并没有两样。那麽,你眼睛所看到的;耳朵所听到的;鼻子所嗅到的;舌头所尝到的;身体所碰触到的;心里所想到的,无不是虚幻相,无不是无所从来亦无所去的如来。须菩提,如果有善男子善女人,像恒河沙数那样多次的以身命来布施。如果另外有人以此经中的道理,甚至只实践四句偈语,并解说给别人听,他的福德甚多於以身命布施。

离相寂灭分第十四(lí xiāng jì miè fēn dì shí sì)

 【原文及注音】:

 ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·

 尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·

 tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·

 涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·

 fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·

 佛说如是甚深经典·

 wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·

 我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·

 shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·

 世尊·若复有人·得闻是经·信心清净·

 jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·

 则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·

 shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·

 世尊·是实相者·即是非相·

 shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·

 是故如来说名实相·世尊·

 wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·

 我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·

 ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·

 若当来世·后五百岁·其有众生·

 dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·

 得闻是经·信解受持·是人即为第一稀有·

 hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

 何以故·此人无我相·人相·众生相·

 shòu zhě xiāng·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·

 寿者相·所以者何·我相即是非相·

 rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·

 人相众生相寿者相·即是非相·

 hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·

 何以故·离一切诸相·即名诸佛·

 fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·

 佛告须菩提·如是如是·

 ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·

 若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏·

 dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·

 当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·

 rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·

 如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·

 shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·

 是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·

 rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·

 如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·

 xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·

 须菩提·如我昔为歌利王割截身体·

 wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·

 我于尔时·无我相·无人相·无众生相·

 wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·

 无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·

 yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng

 若有我相·人相·众生相·寿者相·

 yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·

 应生瞋恨·须菩提·

 yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·

 又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·

 wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·

 无我相·无人相·无众生相·无寿者相·

 shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·

 是故须菩提·菩萨应离一切相·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·

 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

 不应住声香味触法生心·

 yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù

 应生无所住心·若心有住·即为非住·

 shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·

 是故佛说菩萨心·不应住色佈施·

 xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·

 须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施·

 rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·

 如来说一切诸相·即是非相·

 yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·

 又说一切众生·即非众生·须菩提·

 rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·

 如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者·

 bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·

 不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·

 xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·

 须菩提·若菩萨心住于法而行佈施·

 rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·

 如人入暗·即无所见·

 ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·

 若菩萨心不住法而行佈施·

 rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·

 如人有目·日光明照·见种种色·

 xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 须菩提·当来之世·若有善男子善女人·

 néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·

 能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧·

 xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

 悉知是人·悉见是人·

 jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·

 皆得成就无量无边功德·

 【译文】:

 这时,须菩提听佛演说此经,深切明了此中义理,悲伤的流下眼泪,而对佛说:希有,世尊!佛说如是甚深经典,自从我证得照见一切众生根性的慧眼以来,没有听说过像这样的经典。世尊,如果有人能够听到这部经,信心清净,就发现了无上正等正觉心的真实现象,当知这种人成就了第一希有功德。世尊,无上正等正觉心的真实现象,就是没有任何什麽相的虚幻相,所以如来说,只是名叫做实相。世尊,我现在能够听到这样的经典,信解实践,并不为难。如果将来第五个五百年开始的末法时期,有众生能够听到此经,就信解实践,这种人就是第一希有。为什麽呢?这种人无我相、人相、众生相、寿者相。为什麽这样说呢?我相就是虚幻相,人相、众生相、寿者相,就是虚幻相。为什麽呢?既然我人众生寿者相是虚幻相,离一切诸相就名叫做诸佛。佛告诉须菩提:就是如此,就是如此。如果有人能够听到此经,不惊讶我人众生寿者相原来是虚幻相;不恐怖无上正等正觉原来也是梦幻境界;不畏惧无上正等正觉法不可取不可说,当知这种人很希有。为什麽呢?须菩提,如来所说最希有无上的般若波罗蜜,就是虚幻的第一波罗蜜,只是名叫做第一波罗蜜。须菩提,以实践忍辱之行,到达不生不灭境界,如来说是虚幻的忍辱波罗蜜,只是名叫做忍辱波罗蜜。为什麽呢?须菩提,在实践履行当中,如果有我人众生寿者相,就不能名叫忍辱波罗蜜。为什麽呢?。比如以前,歌利王为试验我有没有嗔恨心,而割宰我的身体,我在那个时候,没有我相、没有人相、没有众生相、没有寿者相。为什麽呢?因为我的眼睛耳朵四肢,被歌利王一一支解时如果有我相、人相、众生相、寿者相,应当会生起嗔恨心,那麽就不可能在我发誓:「如果我没有起嗔恨心,则身体复元如故」时,身体就真的复元如故了。须菩提,又念过去,五百生作忍辱仙人,在那些时候,我没有我相没有人相没有众生相,没有寿者相。所以,须菩提,菩萨应当离一切相。发无上正等正觉心,不应当住物质现象上生起妄想心,比如眼睛看见可爱的色相,心知可爱,但不要生起贪爱喜欢,看见不可爱的色相,心知不可爱,但不要生起厌恶情绪。向来,我们身临清净环境,便想多待一会儿,这已经生起贪爱欢喜心,如果处在污秽环境,行动自然快捷,巴不得赶快离开,这已经生起厌恶心。当我们看到俊男美女,习惯性的多看他一眼,诸君,这是欲心!当我们和面目可憎的人在一块时,厌恶之情油然而生,这也是欲心在作祟,没有欲心不会有厌恶之情绪。还有,我们见钱眼开,见宝物便想要拥有,布施时心生不舍,都已经生妄想心,住物质现象上,处在凡夫境界,无上正等正觉心本来如如不动,你自己背离迷失,离却菩提。不应当住在声音、香气、滋味、细滑、思想记忆等现象上生起妄想心,比如耳朵听到悦耳的声音,心知声音悦耳,但不要生起贪爱喜欢,听到聒噪声音,心知聒噪,但不要生起厌恶情绪。悠扬的音乐令人情绪波动,所谓陶醉,已经堕在妄想境,如果听到刺耳的声音,心烦不安,都已经离却无上正等正觉心。平日最常面临的是听到动心的异性声音,你如果觉得好听,想多听他一句话,当心,你可能已经堕入欲心,如你觉得某人说话令人厌恶,佰不必有厌恶的情绪产生,你如果心生厌恶,所发露的无上正等正觉心本来如如不动,在这个时候,你自己背离迷失,离却了菩提。又比如鼻子闻到香气,心知好闻,但不要生起贪爱喜欢,闻到臭味,心知臭味,但不要生起厌恶情绪。假使我们闻到异性体味,食物香气,心生喜欢,即时已经落在妄想境界,如果闻到恶臭心生厌恶,也一样已经住心妄想境界。又比如舌头尝到美味,心知可尝美味,但不要生起贪爱喜欢,多吃它一口,吃到不可口的食物,心知不可尝,但不要心生厌恶。又比如身体碰触细滑,心知细滑但不要生起贪爱喜欢,碰触粗劣心知粗劣,但不要生起厌恶心。又比如心里想起美丽的往事,心知追忆往事,但不生起贪爱喜欢,想到不堪回首的往事,心知不善,但不要心生厌烦。乱想往事很容易迷失,修道难,几乎都是迷失在乱想中,所以要修习禅定,不要染著色声香味触法而生妄想心,应当远离种种贪欲,不贪爱色声香味触法,现前一念清净心,也不染著清净味,便是应无所住的无上正等正觉心。如果心有住相,以为应无所住是住在一种无所住的境界,那就不是安住无上正等正觉心。所谓「住」如同住房子的「住」,见闻觉知便被约束在房中如井底之蛙。比如眼睛若凝住俊男美女,秀色可餐,心意识便被色欲所困,俊男美女外的事物视而不见,听而不闻,触而不觉,识而不知,霎那间堕入痴迷无明中,常人迷而不知返,欲念炽盛,歌诵人间真善美,下焉者邪淫无所不用其极,上焉者诗歌文章,美术图腾,音乐舞蹈。修行人不怕念起,只怕觉迟,俊男美女固然赏心悦目,不必秀色可餐,乱想淫欲,无非是循业发现的色相,俊男美女非俊男美女,则显无上正等正觉心,俊男美女外的大千世界朗然可见,也一样赏心悦目,心包太虚,无一不是如来。又比如往事回忆:儿时嬉戏、欢笑同学、初恋滋味、颠倒爱情、求不得苦、恩怨仇恨、名望利养等等,胡思乱想,霎那间忘记正在听课,正在和亲友交谈,正在和客人接洽商务,面对著师长、亲友、客户,彼所言说断断续续,视而不见,听而不闻,触而不觉,识而不知,散乱无明,整日如此,经年如此,终身如此,累世如此。修行人不怕念起,只怕觉迟,如果念念分明,往事如梦如幻,历历所现皆是等正觉心。但如果以为不住色、不住声香味触法,却住在不住相的清净境界,也如同住房子的住,清净境界外的事物视而不见,听而不闻,触而不觉,识而不见,,已经昧却「应无所住心」。所以佛说:菩萨心不应当住色布施,同样的道理,如果菩萨心住色行布施,布施外的事物视而不见,听而不闻,触而不觉,识而不知,昧却无上正等正觉心,很难断除饮食、男女淫欲、睡眠、嗔恨、愚痴等种种烦恼。因为私心作祟,慈济众生的事业,做起来也就倍感困难,但有菩萨心而无菩萨行,福德智慧两欠缺,没有种种大能力,泥菩萨过江,自身都难保。须菩提,菩萨为利益一切众生,不只是不执著所施物、施者、受者,应当无所住而行布施,所谓不住色行布施,不住声香味触法而行布施,念念分明,行住坐卧都不昧却无上正等正觉。如来说一切现象就是虚幻相,若见诸相非相则见如来,又说一切有情众生就是虚幻的众生,若见众生非众生则见如来,诸君,若见如来即发无上正等正觉心,你放眼不见一切诸相吗?不见一切众生吗?任何一相都是如来相,任何一众生都是如来,此时不悟,等待何时?须菩提,如来是说真诚话,说实在话,说如实如理的话,不说诳骗话,不说怪异话的。须菩提,如来所证得的无上正等正觉法,此法没有真实,也没有虚妄。须菩提,如果菩萨的心住於无上正等正觉法,染著法相而行布施,如人走入黑暗中,什麽也看不见;如果菩萨的心里不住无上正等正觉法而行布施,好比人有眼睛,日光明照,可以看到种种的色相。须菩提,未来世,如果有善男子善女人能够实践应无所住而生其心,於行住坐卧当中修行,远离种种贪爱染著,令无上正等正觉心须臾不昧,教化众生也以布施无上正等正觉法,令一切有情同沾法喜,速证无上正等正觉,而且每天诵读经文不令忘失,以便於为人解说。如来以佛的智慧,清楚的知道这种人,清楚的看见这种人,都可成就无量无边的功德。

持经功德分第十五(chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 须菩提·若有善男子善女人·

 chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

 初日分以恒河沙等身佈施·

 zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

 中日分复以恒河沙等身佈施·

 hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

 后日分亦以恒河沙等身佈施·

 rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī·

 如是无量百千万亿劫·以身佈施·

 ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ·

 若复有人闻此经典·信心不逆·其福胜彼·

 hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·

 何况书写受持读诵·为人解说·

 xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì·

 须菩提·以要言之·是经有不可思议·

 bùkě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·

 不可称量·无边功德·如来为发大乘者说·

 wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·

 为发最上乘者说·

 ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō·

 若有人能受持读诵·广为人说·

 rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

 如来悉知是人·悉见是人·

 jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·

 皆得成就不可量·不可称·无有边·

 bù kě sī yì gōng dé·rú shì rén děng·

 不可思议功德·如是人等·

 jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提·

 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·

 何以故·须菩提·若乐小法者·

 zhe wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 著我见·人见·众生见·寿者见·

 zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·

 则于此经·不能听受读诵·为人解说·

 xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·

 须菩提·在在处处·若有此经·

 yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·

 一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处·

 zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·

 则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕·

 yǐ zhū huá xiāng·ér sàn qí chǔ·

 以诸华香·而散其处·

 【译文】:

 须菩提,如果有善男子善女人,早上以和恒河沙数目相等的次数做身命布施,中午以和恒河沙数目相等的次数做身命布施,下午也以和恒河沙数目相等的次数做身命布施,像这样经过无量百千万亿无法计算的岁月,不断的都以身命布施。但如果另外有人,听到此经,信心不动摇,他的福德就胜过无数次以身命布施的人,更何况书写、实践、读诵,为他人解释说明。须菩提,简要的说,此经有不可思议,不可称量,无边的功德,如来为发心,学大乘佛法的人说,为发心学最上乘佛法的人说。如果有人能够实践、读诵,并广为他人解释说明,如来清楚的知道这种人,清楚的看见这种人,都会成就不可量不可称,没有边际不可思议的功德。像这种人,就是承担如来无上正等正觉的人。为什麽呢?须菩提,如果喜欢咒术、祈福消灾、算命风水、喜欢双修采补住空乐境界,喜欢长生不老,守住灵明觉知,信以为有道、有真常,等等小法的人,不知道咒术、祈福消灾、算命风水、长生不老等等只是增长我见,所悟方术、所悟境界只是增长人见,但守灵明觉知,住空乐境界只是染著众生见,信以为有道可修、有真常可证,只是增长寿者见。有这种知见的人,对於此经就不能听受读诵,为他人解说。须菩提,无论什麽地方,如果有此经典在,一切世间,天、人、阿修罗,都应该供养,应当知道这地方就是塔庙,都应该恭敬作礼围绕,以种种花香散布其处。

能净业障分第十六(néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù)

 【原文及注音】:

 fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·

 复次须菩提·善男子善女人·受持读诵此经·

 ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·

 若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道·

 yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·

 以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭·

 dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié·yú rán dēng fó qián·

 我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前·

 dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·

 得值八百四千万亿那由他诸佛·

 xī jiē gōng yǎng chéng shì·

 悉皆供养承事·

 wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·

 无空过者·若复有人·于后末世·

 néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·

 能受持读诵此经·所得功德·

 yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé·bǎi fēn bù jí yī·

 于我所供养诸佛功德·百分不及一·

 qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

 千万亿分·乃至算数譬喻所不能及·

 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·

 须菩提·若善男子善女人·于后末世·

 yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·

 有受持读诵此经·所得功德·我若具说者·

 huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·

 或有人闻·心即狂乱·狐疑不信·

 xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì·

 须菩提·当知是经义不可思议·果报亦不可思议·

 【译文】:

 还有,须菩提,如果善男子善女人,实践读诵此经,反而被他人轻贱,那是他前世所造的罪业,本来应当堕入恶道,因为今世实践读诵此经,却被人轻贱,以这个缘故,前世应当堕地狱的罪业就消灭了,将来必当证得无上正等正觉。须菩提,已经经过很久很久了,我在然灯佛以前,遇到八百四千万亿亿的佛,都一一供养承事,没有白白空过。但是如果有人,在未来世,能够实践,读诵此经,所获得的功德,以我供养八百四千万亿亿佛的功德,都不及他的百分之一,也不及他的千万亿分之一,甚至用算数都没有办法比喻的几分之一。因为一切供养以依教修行最为第一。须菩提,如果善男子善女人,於未来的末法时期,有实践、读诵此经,所获得的功德,我若一一说出来,只怕有人听到了心里会狂乱,狐疑不信,须菩提,当知此经的经义不可思议,果报也是不可思议。

究竟无我分第十七(jiu jìng wu wǒ fēn dì shí qi)

 【原文及注音】:

 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 尔时须菩提白佛言·世尊·善男子善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

 yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 云何降伏其心·佛告须菩提·善男子善女人·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn·

 发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心·

 wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ·

 我应灭度一切众生·灭度一切众生已·

 ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·

 而无有一众生实灭度者·何以故·

 xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

 须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相·

 shòu zhě xiāng·zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

 寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提·

 shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ·

 须菩提·于意云何·如来于然灯佛所·

 yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·

 有法得阿耨多罗三藐三菩提不·

 fǒu yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

 不也·世尊·如我解佛所说义·

 fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提·

 fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·

 佛言·如是如是·须菩提·实无有法·

 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·

 若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者·

 rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó·

 然灯佛则不与我受记·汝于来世·当得作佛·

 hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·

 号释迦牟尼·以实无有法·

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 得阿耨多罗三藐三菩提·

 shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán·

 是故然灯佛与我受记·作是言·

 rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·

 汝于来世·当得作佛·号释迦牟尼·何以故·

 rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì·

 如来者·即诸法如义·

 ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提·

 xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

 xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提·

 yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·

 于是中无实无虚·是故如来说一切法·

 jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·

 皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法·

 shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà·

 是故名一切法·须菩提·譬如人身长大·

 xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà·

 须菩提言·世尊·如来说人身长大·

 jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·

 即为非大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是·

 ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·

 若作是言·我当灭度无量众生·

 jí bù míng pú sà·hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·

 即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨·

 shìgù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·

 是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者·

 xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·

 须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土·

 shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě·

 是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者·

 jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·

 即非庄严·是名庄严·须菩提·

 ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·

 若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨·

 【译文】:

 这时,须菩提又对佛说:世尊,善男子善女人发现无上正等正觉心,了知无我相人相众生相寿者相,不再执取邪知邪见的禁戒和外道修持法门,对世尊所说正法深信不疑,淡薄种种贪欲、嗔心、愚痴,自然发露了上求佛果,下化众生的菩提心,到此时节,应当如何安住菩提心?如何降伏修道难,度众更难的畏惧心理?佛告诉须菩提:善男子善女人,发露上求佛果下化众生的菩提心,应当生起这样的心:我要救度一切众生,救度了一切众生,而没有一众生实际被我救度。为什麽呢?如果菩萨畏惧修道难,畏惧度化众生更难,就是有我相、人相、众生相、寿者相,就不是菩萨。为什麽这样说呢?须菩提,实在没有任何什麽,连发无上正等正觉心都没有,梦幻中的事,究竟什麽也没有。须菩提,你的意思怎麽样?如来在无数阿僧祗劫,然灯佛出现於世时,有任何什麽,证得无上正等正觉吗?没有,世尊。就我了解佛所说的义理,佛在然灯佛那里,持五莲花奉上如来,又持身投地布发遮住污泥,供养圣尊从身上走过,并发誓愿,愿将来之世作佛当如然灯佛,那是现象上的事,如梦如幻,於无上正等正觉心,没有任何什麽,愿将来之世作佛当如然灯佛,也没有然灯佛授记,於来世当得作佛,号释迦牟尼。佛说:正是如此,正是如此。须菩提,我於尔时,心意清净,没有任何什麽妄想住相,如来於未来世当证得无上正等正觉。须菩提,那时候我如果住相供养如来,住相发愿将来成佛当如然灯佛,心里畏惧成佛难,畏惧度化众生更难,以为如来必得真常不灭的无上正等正觉,然灯佛就不给我授记说:你於来世当得作佛,号「释迦牟尼」。因为我无所住发无上正等正觉心,领悟实无有法证得无上正等正觉,所以然灯佛给我授记,说这样的话:你於来世当得作佛,号「释迦牟尼」。什麽原因呢?所谓如来,就是万法都如其本来的义理,没有任何什麽。如果有人说:如来证得真常不灭的无上正等正觉,须菩提,实在没有任何什麽,佛证得无上正等正觉。须菩提,如来所证得的无上正等正觉,无实无虚。如果诸相非相,唯独如来所得是真实,好比梦中所见一切皆虚妄,唯独捡到的金钱不假。这麽说,无上正等正觉虚幻而根本没有吗?所说虚幻非虚幻,即是「诸相非相」,如果虚幻是断灭性的,何必辛苦修行?无上正等正觉於是中无实无虚,所以如来说任何一切什麽,都是佛法。须菩提,所说任何一切什麽,包括色受想行识,眼耳鼻舌身意,色声香味触法,眼识耳识鼻识舌识身识意识等六根六尘六识,苦集灭道等四谛法,无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死等十二因缘法,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六波罗蜜涅盘,阿耨多罗三藐三菩提,以及其他看不到,想不到的任何什麽,就是虚幻的任何一切什麽,所以只是名叫做任何一切什麽。须菩提,譬如人的身体长得很大。须菩提说:世尊,如来说人的身体长得很大,比如在梦中,身体长得很大很大,而实际上没有,只是虚幻的长得很大,只是名叫做大身。须菩提,菩萨也是如此,如果他这样说:我应当救度无量众生。那麽,他就不能名叫做菩萨。为什麽呢?须菩提,实在没有任何什麽,微尘都没有,那有众生可灭度?菩萨要开悟,破迷发现无上正等正觉心,彻底领悟诸相非相,没有任何一法,才名为菩萨,所以佛说任何一切什麽,没有我、没有人、没有众生、没有寿者。须菩提,如果菩萨这样说:我难行能行,我难证能证,难度能度,我当以种种功德和智慧来建设未来的佛土,他就不能名叫做菩萨,为什麽呢?如来说庄严佛土,就是虚幻的庄严,只是名叫做庄严。须菩提,如果菩萨通达没有我没有任何一切什麽,即知成佛不难,度化众生也不难,如来说他真的是名叫做菩萨。

一体同观分第十八(yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有肉眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·

 如是·世尊·如来有肉眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有天眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·

 如是·世尊·如来有天眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有慧眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·

 如是·世尊·如来有慧眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有法眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·

 如是·世尊·如来有法眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来有佛眼不·

 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·

 如是·世尊·如来有佛眼·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

 须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·

 fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā·

 佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

 须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·

 yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·

 有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·

 fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō·shì zūn·

 佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·

 fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·

 佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·

 ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·

 若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·

 jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

 皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·

 guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·

 过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?如来有看见一切物质现象的肉眼吗?是的,世尊,如来有看见一切物质现象的肉眼。须菩提,你的意思怎麽样?如来有看见一切众生心事的天眼吗?是的,世尊,如来有看见一切众生心事的天眼。须菩提,你的意思怎麽样?如来有照见一切众生根性的慧眼吗?是的,世尊,如来有照见一切众生根性的慧眼。须菩提,你的意思怎麽样?如来有照见一切实际现象的法眼吗?是的,世尊,如来有照见一切实际现象的法眼。须菩提,你的意思怎麽样?如来有无事不知,无事不见,无事不闻,闻见互用无碍的佛眼吗?是的,世尊,如来有无事不知,无事不见,无事不闻,闻见互用无碍的佛眼。须菩提,你的意思怎麽样?恒河中所有沙子,佛说它是沙子吗?是的,世尊,如来说它是沙子。须菩提,你的意思怎麽样?如一恒河中的所有沙子,有像沙子那麽多的恒河,又像那麽多恒河所有沙数那麽多的佛世界,你说它多不多呢?很多,世尊。佛告诉须菩提:像那麽多国土中的所有众生有很多种心,如来具有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼,很清楚的知道他们的种种心。好比一切泡沫同一海水,但一切众生固执泡沫为己心,兴风作浪,生生灭灭的泡沫始终不离海水,海水自然悉知悉见。为什麽呢?如来说一切众生种种心都是虚妄心,只是循业所起的一种意识作用,但是众生染著五欲,错谬的以为意识作用为己心,比如兴风作浪所起的泡沫,泡沫只是海水波动的现象,泡沫并不是海水的原状,若知种种心是虚妄心,只是假名为心,则见无上正等正觉心,比方泡沫与海水,若知泡沫只是海水的波动现象,但没有海水就没有泡沫,见泡沫则见海水。应无所住而生其心如同这番道理,我们缩小心量以泡沫为己心,住心在泡沫上而见不到海水,若不住泡沫则见海水,不住妄想心则显现无上正等正觉心。为什麽这样说呢?须菩提,过去心了不可得,现在心了不可得,未来心了不可得,只是眼耳鼻舌身意对色声香味触法所产生的意识现象,相续不断使我们错谬的以为己心。诸君!若不住相,见诸心非心,现前便见无上正等正觉心。当知,泡沫虽不是海水的原状,却也是海水啊!还不悟吗?

法界通化分第十九(fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·

 须菩提·于意云何·

 ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·

 若有人满三千大千世界七宝·

 yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·

 以用佈施·是人以是因缘·得福多不·

 rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·

 如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·

 ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·

 若福德有实·如来不说得福德多·

 yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·

 以福德无故·如来说得福德多·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?如果有人以充满三千大千世界的七宝,用来布施,这种人以这样的缘故,所获得的福德多不多?是的,世尊,这种人以这样的缘故,得福很多。须菩提,如果以为福德是实在有的,就是著我人众生寿者相,如来就不说得福德多,如果以为福德是虚幻的缘故,如来说他得到的福德很多。

离色离相分第二十(lí sè lí xiāng fēn dì èr shí)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·

 须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·

 fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·

 rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·

 如来说具足色身·即非具足色身·

 shì míng jù zú sè shēn·

 是名具足色身·

 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiāng jiàn fǒu·

 须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·

 fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·

 不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·

 rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú·

 如来说诸相具足·即非具足·

 shì míng zhū xiāng jù zú·

 是名诸相具足·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?可以以见圆满的色身就是见佛吗?不可以,世尊,不应当以见圆满色身就是见如来。为什麽呢?因为如来说,圆满的色身,就是虚幻的圆满色身,只是名叫做圆满的色身。须菩提,你的意思怎麽样?可以见圆满的种种成就,譬如三十二相、放光、神通,等等就是见如来吗?不可以,世尊,不可以见圆满的种种成就是见如来。为什麽呢?如来说具足,就是虚幻的具足,只是名叫做诸相具足。若见诸相具足即非具足,是名诸相具足,则见如来。

非说所说分第二十一(fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·

 须菩提·汝勿谓如来作是念·

 wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·

 我当有所说法·莫作是念·

 hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·

 何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛·

 bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·

 不能解我所说故·须菩提·说法者·

 wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·

 无法可说·是名说法·

 ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

 尔时慧命须菩提白佛言·世尊·

 pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·

 颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不·

 fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·

 佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·

 xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·

 须菩提·众生众生者·

 rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·

 如来说非众生·是名众生·

 【译文】:

 须菩提,你不要说如来有这样的念头:我当有所说法。不要这样想。为什麽呢?如果有人说如来有所说法,就是毁谤佛,不能了解我所说的义趣。须菩提,说佛法的没有佛法可说,比如在梦中说佛法,实际上没有,只是名叫做说佛法。这时,慧命须菩提对佛说:世尊,有很多众生,在未来世,听说这样的佛法,而生起信心吗?佛说:须菩提,这类人不是众生,也非不是众生。为什麽呢?须菩提,众生就是众缘和合而生的意思,如来说是虚幻的众生,只是名叫做众生。

无法可得分第二十二(wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr)

 【原文及注音】:

 xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

 wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·

 为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·

 wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·

 我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·

 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 是名阿耨多罗三藐三菩提·

 【译文】:

 须菩提对佛说:世尊,佛证得无上正等正觉,是梦幻中的事,实际上没有任何所得!正是如此,正是如此。须菩提,我於无上正等正觉,甚至没有一点点什麽可得,只是名叫做无上正等正觉。

净心行善分第二十三(jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān)

 【原文及注音】:

 fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·

 复次须菩提·是法平等·无有高下·

 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

 是名阿耨多罗三藐三菩提·

 yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ·

 以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法·

 zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ·

 所言善法者·如来说即非善法·是名善法·

 【译文】:

 其次,须菩提,任何人证得无上正等正觉都是一样的,没有先後,没有高低,没有大小,阿弥陀佛所证无上正等正觉和释迦牟尼佛所证无上正等正觉没有两样,未来弥勒佛所证无上正等正觉也不会有高下。因此,阿弥陀佛所宣说的无上正等正觉法和释迦牟尼佛所说不会有两样,未来弥勒佛也不会别有所说,三世一切诸佛所证都平等无有高下。还应当知道,法身佛,报身佛,应身佛也是平等没有高下。应身佛释迦牟尼是虚幻身,圆满报身卢舍那佛一样是虚幻身,清净法身毗卢遮那佛也不真,三身都是虚幻身,若以为法身真常,便堕在寿者相中还未见如来;若以为报身佛优於应身佛便堕在众生相中,还未见如来;若以为应身佛释迦牟尼所说法门不如卢舍那佛,不如毗卢遮那佛,便堕在牢固的我相人相中,还未发现无上正等正觉心。诸君当知,无上正等正觉即是法身,离此法身别无应身释迦牟尼佛,若见诸相非相则见如来,释迦牟尼佛不异法身毗卢遮那佛;应身若劣於圆满报身,很显然报身尚未圆满,是故,应身释迦牟尼佛不异报身卢舍那佛,毗卢遮那佛所示现无上正等正觉法不会优於释迦牟尼佛,释迦牟尼佛所说佛法也不会劣於卢舍那佛,为什麽呢?说法者无法可说,岂有优劣?若人言说诸佛所说法有优劣,即为谤佛。不同程度的有情众生,循业发现不同佛身,法身、报身、应化身非一非异,无非都是梦幻中的知见,无上正等正觉没有高下,只是名叫做无上正等正觉。如果以没有我、没有人、没有众生、没有寿者相的智慧,用来修习一切善法,就必定证得无上正等正觉。修一切善法,有八万四千法门,总要先跨出第一步,才能再走第二步,一直到证得无上正等正觉。第一步善法便是梵行清净,远离名闻利养、饮食知足、捐除睡眠、断除淫欲、断除嗔恨、断除愚痴。过去、现在、未来没有不修梵行而证得阿罗汉、大菩萨、佛,梵行是一切善法的基础。如果以为领悟无我无人无众生无寿者般若智,用来修习损人利己的的双修法门,或咒术、气脉、算命风水,或世间文艺技巧,并不妨害菩萨行,事实上这些行为必定堕入五欲中,只能成就世间法,那怕身心清净也只是凡夫境界,因为没有梵行清净之基础,无法做到应无所住而生其心的境界,所悟般若智便是偏空智,但能空谈玄妙而无般若行。上求佛果下化众生之菩萨行不切实际,最後变成空愿,不了了之。须菩提,所说善法,不舍世间规范,不怪异、没有秘密,不是不择手段达到目的的方便法,如来说这样的善法是虚幻的善法,只是名叫做善法。

福智无比分第二十四(fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·

 须菩提·若三千大千世界中·

 suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·

 所有诸须弥山王·

 rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·

 如是等七宝聚·有人持用佈施·

 ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

 若人以此般若波罗蜜经·乃至四句偈等·

 shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé·

 受持读诵·为他人说·于前福德·

 bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·

 百分不及一·百千万亿分·

 nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

 乃至算数譬喻所不能及·

 【译文】:

 须菩提,如果三千大千世界中像所有的须弥山那样高广的七宝,有人用来布施。但如果另有人以此般若波罗蜜经,甚至只用四句偈语来实践,为他人说明,前面所说的福德不及他的百分之一,百千万亿分之一,甚至用算数譬谕所不能及的几分之一。

化无所化分第二十五(huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·

 须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念·

 wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

 我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故·

 shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

 实无有众生如来度者·

 ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

 若有众生如来度者·

 rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·

 如来即有我人众生寿者·须菩提·

 rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·

 如来说有我者·即非有我·

 ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·

 而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者·

 rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū·

 如来说即非凡夫·是名凡夫·

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?你们不要说,如来有这样的念头:我应当救度众生。须菩提,不要这样想,为什麽呢?实在没有众生是如来度的。如果有众生是如来所救度的,那麽,如来就有我人众生寿者相。须菩提,如来说有我,就是虚幻的有我,而凡夫却以为有真实的我。须菩提,凡夫者,如来说是虚幻的凡夫。

法身非相分第二十六(fǎ shēn fēi xiāng fēn dì èr shí liù)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái fǒu·

 须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不·

 xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

 须菩提言·如是如是·以三十二相观如来·

 fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái zhě·

 佛言·须菩提·若以三十二相观如来者·

 zhuǎn lún shèng wáng·jí shì rú lái·

 转轮圣王·即是如来·

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

 须菩提白佛言·世尊如我解佛所说义·

 bù yīng yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

 不应以三十二相观如来·

 ěr shí shì zūn ér shuō jì yán·

 尔时世尊而说偈言·

 ruò yǐ sè jiàn wǒ yǐ yīn shēng qiú wǒ

 若以色见我 以音声求我

 shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái

 是人行邪道 不能见如来

 【译文】:

 须菩提,你的意思怎麽样?可以佛色身的三十二种好相而观见如来吗?须菩提说:可以,可以,可以佛色身的三十二种好相而观见如来。佛说:须菩提,如果可以佛色身的三十二种好相而观见如来,转轮圣王也具有三十二种好相,他也就是如来了。须菩提对佛说:世尊,就我了解佛所说的义趣,如果不见诸相非相,不应以佛色身的三十二种好相而观见如来。这时,世尊就用偈语说:若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。

无断无灭分第二十七(wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·

 须菩提·汝若作是念·如来不以具足相故·

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·

 莫作是念·如来不以具足相故·

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

 rǔ ruò zuò shì niàn·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 汝若作是念·发阿耨多罗三藐三菩提心者·

 shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

 说诸法断灭·莫作是念·何以故·

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 发阿耨多罗三藐三菩提心者·

 yú fǎ bù shuō duàn miè xiāng·

 于法不说断灭相·

 【译文】:

 须菩提,你如果这样想:以为如来说实无有众生如来度者;实无有法得无上正等正觉,如来就不辛勤修行,不断除种种欲贪,不修梵行,不修福德智慧,不具足种种庄严相,而得以成就不生不灭的无上正等正觉。须菩提,不要这样想:以为佛得无上正等正觉为无所得,是梦幻中的事,实际上没有任何所得,如来不修习一切善法,不证十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十种随形好,不具足种种庄严相庄严佛土,而证得无上正等正觉。须菩提,你如果这样想:发现无上正等正觉心原来没有我相,应无所住而生其心的法要也是非法,发无上正等正觉心的人,行为就放荡不拘,染著五欲美其名任运自在,拨无因果,说任何什麽都是断灭的。你千万不要这样想。为什麽呢?发无上正等正觉心的人,如同捉米入锅煮饭,逐渐有饭香溢出来,终将煮成饭,用以供养三世一切佛、一切法、一切僧、一切众生,满足上求佛果下化众生的菩萨愿。如来说实无有法发现无上正等正觉心;实无有法救度一切众生;实无有法得无上正等正觉;所得无上正等正觉乃至无有少法可得;无上正等正觉没有我人众生寿者相,毕竟空,无上正等正觉无实无虚,这是在阐述众生与诸佛不二的清净心,本来无相无不相,如如不动,随顺众生的业力去发现。众生迷失在好利、好淫、好吃、好名、好睡、好痴中,昧却本来如如不动的自心,於是错谬的以为肉身是己身,妄想心是己心,或以为灵魂是己心,或以为唯识是心源,或以为是神是上帝所塑造,或以为自然生或以为因缘生,种种颠倒,受尽生老病死忧悲恼苦。有智慧的人发觉病苦,想要离苦得乐,但找不到病源,无法对症下药,好比要吃饭的人找不到白米下锅煮饭,如来告诉我们病因,是染著贪嗔痴,昧却无上正等正觉心,若要对症下药,得把自心找出来,若要煮饭得用白米,捉错沙子,历经终生也煮不出饭来,不找到无上正等正觉心累世累劫也都无法出离生老病死苦。以妄想心当做自心来辛勤苦修,白忙辛苦所以才说诸法断灭相,如果发现无上正等正觉心,才知道如来是真语者实语者,无上正等正觉心无实无虚,自然不辞辛苦从修梵行入手,才知道如来是真语者是实语者,无上正等正觉心无实无虚,自然不辞辛苦从修梵行入手,断除一分烦恼便增长一分菩提,便救度一分众生,断尽种种欲贪烦恼,大行菩萨行,完成上求佛果下化众生的悲愿。发无上正等正觉心有三个步骤:第一要了知世间苦,不错谬的以苦为乐,於是诚恳发愿要找到迷失的自心;第二步因为你发愿要找到自心,如同发心要买白米的人,当你在商店看到白米时,自然就把白米买回来了,当你发现无上正等正觉心时,自然认得,从此深信无我我所;不再执持邪知邪见不守外道种种禁戒,对佛法诚信不疑,渐渐断除种种欲贪,如鸟飞空如鱼得水;第三步骤身心自在尝到法味,自然普愿一切众生同沾法喜,满足度化众生之菩提愿。

不受不贪分第二十八(bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo·

 须菩提·若菩萨以满恒河沙等世界七宝·

 chí yòng bù shī·ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn·

 持用佈施·若复有人·知一切法无我·得成于忍·

 cǐ pú sà·shèng qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù·

 此菩萨·胜前菩萨·所得功德·何以故·

 xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú dé gù·

 须菩提·以诸菩萨·不受福德故·

 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé·

 须菩提白佛言·世尊·云何菩萨不受福德·

 xū pú tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhe·

 须菩提·菩萨所作福德·不应贪著·

 shì gù shuō bù shòu fú dé·

 是故说不受福德·

 【译文】:

 须菩提,如果菩萨以充满恒河沙那样多的七宝世界用来布施。又如果有人,知道一切法都没有我人众生寿者相的话,就得以安忍於无上正等正觉心,这位菩萨胜过前位菩萨所得的功德,须菩提,因为菩萨不受福德的缘故。须菩提对佛说:世尊,菩萨不受福德,这话怎麽说?须菩提,菩萨所作的福德,不以为真实有,不贪恋执著,所以说不受福德。

威仪寂静分第二十九(wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·

 须菩提·若有人言·如来若来若去·若坐若卧·

 shì rén bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù·

 是人不解我所说义·何以故·

 rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ qù·gù míng rú lái·

 如来者·无所从来·亦无所去·故名如来·

 【译文】:

 须菩提,如果有人说:如来就是有来有去,有坐有卧,平常就是如来,这样的人是不了解我所说的义趣。为什麽呢?若来若去若坐若卧是虚幻相,如来实相如如不动,无所从来,也无所去,非平常非不平常,所以名叫做如来。

一合理相分第三十(yī hé lǐ xiāng fēn dì sān shí)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

 须菩提·若善男子善女人·

 yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén·

 以三千大千世界碎为微尘·

 yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu·

 于意云何·是微尘众·宁为多不·

 xū pú tíyán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù·

 须菩提言·甚多·世尊·何以故·

 ruòshì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó jǐ bùshuō shì wēi chén zhòng·

 若是微尘众实有者·佛即不说是微尘众·

 suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí fēi wēi chén zhòng·

 所以者何·佛说微尘众·即非微尘众·

 shì míng wēi chén zhòng·shì zūn·

 是名微尘众·世尊·

 rú lái suǒ shuō sān qiān dà qiān shì jiè·

 如来所说三千大千世界·

 jí fēi shìjiè·shì míng shìjiè·hé yǐ gù·ruò shì jiè shí yǒu zhě·

 即非世界·是名世界·何以故·若世界实有者·

 jí shì yī hé xiāng·rú lái shuō yī hé xiāng·jí fēi yī hé xiāng·

 即是一合相·如来说一合相·即非一合相·

 shì míng yī hé xiāng·xū pú tí·yī hé xiāng zhě·jí shì bù kě shuō·

 是名一合相·须菩提·一合相者·即是不可说·

 dàn fán fū zhī rén·tān zhe qí shì·

 但凡夫之人·贪著其事·

 【译文】:

 须菩提,如果善男子善女人,把三千大千世界粉碎为微尘,你的意思怎麽样?那样多的微尘多不多呢?很多,世尊。为什麽呢?如果只单纯的见到微尘众多的表面现象,以为它是实有的,佛就不举说微尘众多这件事例。为什麽呢?佛举说微尘众多,是要我们透过最小单位的物质--微尘,知道它是虚幻不实在,只是名叫做微尘,便可直观它的实相,微尘众便是如来。世尊,如来举说三千大千世界,是要我们透过最大单位的物质--三千大千世界,也是虚幻不实在,只是名叫做世界,而直观它的实相,三千大千世界便是如来。为什麽呢?须菩提,如果以为世界是实有的,就是执著众缘和合的一种现象,如来说众缘和合的现象,就是虚幻的众缘和合的现象,只是名叫做众缘和合的现象。须菩提,众缘和合的现象,那就是本来没有也本来不可说的一种现象。但是凡夫只贪恋执著在现象上。

知见不生分第三十一(zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn·

 须菩提·若人言·佛说我见·

 rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 人见·众生见·寿者见·

 xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fǒu·

 须菩提·于意云何·是人解我所说义不·

 fǒu yě·shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù·

 不也·世尊·是人不解如来所说义·何以故·

 shì zūn shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 世尊说我见·人见·众生见·寿者见·

 jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 即非我见·人见·众生见·寿者见·

 shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

 是名我见·人见·众生见·寿者见·

 xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

 须菩提·发阿耨多罗三藐三菩提心者·

 yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn·

 于一切法·应如是知·

 rú shì xìn jiě·bù shēng fǎ xiāng·

 如是见·如是信解·不生法相·

 xū pú tí·suǒ yán fǎ xiāng zhě·

 须菩提·所言法相者·

 rú lái shuō jí fēi fǎ xiāng·shì míng fǎ xiāng·

 如来说即非法相·是名法相·

 【译文】:

 须菩提,如果有人说:佛说利益一切众生之我见;发无上正等正觉心之人见;应无所住而生其心之众生见;证得无上正等正觉之寿者见,须菩提,你的意思怎麽样?这种人了解我所说的义趣吗?世尊,这种人不了解如来所说的义趣。世尊说我见人见众生见寿者见,就是虚幻的我见人见众生见寿者见,只是名叫做我见人见众生见寿者见,而直观它的实相--无上正等正觉。须菩提,发无上正等正觉心的人,对於一切法,都应当像这样的认知,这样的照见,这样的信解,不执著任何什麽相。须菩提,所说任何什麽相,如来说就是虚幻的任何什麽相,只是名叫做任何什麽相。若见诸相非相则见如来,任何什麽相都能让你直观如来。

应化非真分第三十二(yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr)

 【原文及注音】:

 xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo·

 须菩提·若有人以满无量阿僧祇世界七宝·

 chí yòng bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě·

 持用佈施·若有善男子善女人·发菩提心者·

 chí yú cǐ jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng·

 持于此经·乃至四句偈等·受持读诵·

 wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō·

 为人演说·其福胜彼·云何为人演说·

 bù qǔ yú xiāng·rú rú bù dòng·hé yǐ gù·

 不取于相·如如不动·何以故·

 yī qiē yǒu wéi fǎ rú mèng huàn pào yǐng

 一切有为法 如梦幻泡影

 rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān

 如露亦如电 应作如是观

 fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní·

 佛说是经已·长老须菩提·及诸比丘·比丘尼·

 yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

 优婆塞·优婆夷·一切世间天人阿修罗·

 wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng·

 闻佛所说·皆大欢喜·信受奉行·

 【译文】:

 须菩提,如果有人,以充满无量数世界的七宝用来布施。又如果有善男子善女人,发心上求佛果,下化众生的话,实践此经,甚至只用四句偈语来实践、读诵,为他人演说,他的福德胜过七宝布施。那麽,如何为他人演说呢?应无所住而演说,如如而不动。因为任何一切可以证取,可以说明的都是有为法,而有为法都如同梦幻泡影,本来不可取不可说,又如同水露,如同闪电,虽然呈现过,瞬间消失,不可取不可说,应作如是观。佛说是经已,长老须菩提,及诸比丘、比丘尼、男居士、女居士、一切世间,天、人、阿修罗等,听佛所说,大家都很欢喜,并且信受奉行。

热文推荐

 • 《金刚经》全文诵读拼音注音版

  《金刚经》全文诵读拼音注音版

 • 金刚经译文

   第一品 法会因由分 我听佛是这样说的。当时,佛祖释迦牟尼在舍卫国的祇树给孤独园,和大比丘众一千二百五十人居住在那里。那时,世尊到吃饭时身着法衣,捧着食钵,进入舍卫国都城化缘。在城内乞食,化缘完后,回到住处。吃完饭,收好法衣和食钵,洗完脚,铺好座垫就开始打坐。

 • 《金刚般若波罗蜜经》姚秦天竺三藏法师 鸠摩罗什译

   如是我闻。一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。时,长老须菩提在大众中即从座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人

 • 金刚经全文及译文

   姚秦.三藏法师鸠摩罗什译 序:山珍海味令我们饱,可是无量百千山珍海味不如一口空气,因为一口气不来便断命,但我们不能因此光吸空气而不吃山珍海味。读诵金刚经胜於无量百千七宝布施,我们若光只诵读金刚经而不作七宝布施,如同光吸空气而不吃山珍海味,在法海中必死无疑。

精彩文章

 • 《法华经》讲“唯有一乘法,无二亦无三”,该如何理解?

  (达照法师) 善士问:请问法师,《法华经》曾讲:唯有一乘法,无二亦无三,该如何理解?达照法师答:本来佛说,前面的佛讲过二乘和三乘。二乘就是大小二乘,或者声闻乘,缘觉乘叫二乘;有时候声闻乘叫小乘,缘觉乘叫二乘,菩萨乘叫大乘;有时候声闻、缘觉加起来都叫二乘,菩萨叫大乘,加起来叫三乘;有时候把人天乘加进去叫五乘。这个乘都不同的。

 • 《无量寿经》全文多少字?

  (网络) 《无量寿经》,全称《佛说无量寿经》,二卷,曹魏康僧铠译。全文一共17324个字。亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿),建立弥陀净土接引十方世界众生。

 • 如何把《普贤行愿品》落实到生活中?

  (如孝法师) 我们在生活当中,一般会面临三种对境:一是座上修,一是座下应事,另外一个在梦中。日常每一天的修行按照初善、中善、后善,基本上也是三点:出去度众生,回来度自己,梦中不断地成熟自相续。比如早上出门时发普贤愿度众生,怎么度?和众生结缘,带着普贤的祝福就叫度,这是初善;走入众生中间面对具体的事相,认真地做好事,这是中善;晚上回来

 • 下足住时,当愿众生,心得解脱,安住不动的意思

  (如瑞法师) 此偈的大意是:当菩萨(发大心的修行者)静坐修行后,双脚从座上垂下,站在地上的时候,就要发愿:希望众生的内心都能获得自在解脱,安住在正念当中,不被五欲六尘所牵动。下足住时:指在结束禅修后,从禅座上下来,站立在地上的时候。

 • 修行于定,当愿众生,以定伏心,究竟无余的意思

  (如瑞法师) 当菩萨正式开始修禅定时就要发愿,愿所有的众生都能以禅定降伏妄心,进而证入究竟无余的涅槃境界,得到大自在解脱。凡夫众生的散乱之心,就像无钩的狂象躁动不止,又像猿猴得树,上窜下跳,片刻不宁。降伏妄心,就是要通过修习禅定,训练我们的心专注一处,令心渐渐地趋于轻松、宁静。

 • 净行品、普贤行愿品的“行”字怎么读?

  (广行法师) 《大方广佛华严经》,简称《华严经》,是佛教的富贵,部头很大,不容易读诵受持跟学习,但学习华严三品相对来说就比较容易。净行品、普贤行愿品、梵行品的“行”字,传统读(hèng),一般读(xíng)。约定俗成,两种读音都可以。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2021 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000146号

粤ICP备13051807号