佛经大全 > 金刚经 >

《金刚经》全文诵读拼音注音版

2016-01-19  [金刚经]

 金刚经全文诵读拼音注音

 香赞

 lú xiāng zhà ruo

 炉香乍热

 fa jiè méng xūn

 法界蒙熏

 zhù fó hai huì xī yáo wén

 诸佛海会悉遥闻

 suí chù jié xiáng yun

 随处结祥云

 chéng yì fāng yīn

 诚意方殷

 zhù fó xiàn quán shēn

 诸佛现全身

 ná mó xiāng yun gaì pú sà mo he sà

 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

 ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

 南无本师释迦牟尼佛(三称)

 jīn gāng jīng qi qing

 金刚经启请

 jìng kou yè zhēn yán

 净口业真言

 ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

 唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆诃

 jìng sān yè zhēn yán

 净三业真言

 ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

 唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾

 ān tu dì zhēn yán

 安土地真言

 ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì wei suō pó hē

 南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆诃

 pu gōng yang zhēn yán

 普 供 养 真 言

 ong ye ye nang san po wa fa ri la hu

 唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

 fèng qing bā jīn gāng

 奉请八金刚

 fèng qing qīng chú zāi jīn gāng

 奉请 青除灾金刚

 fèng qing pì dú jīn gāng

 奉请 辟毒 金刚

 fèng qing huáng suí qiú jīn gāng

 奉请 黄随求金刚

 fèng qing bái jing shui jīn gāng

 奉请 白净水金刚

 fèng qing chì shēng huo jīn gāng

 奉请 赤声火金刚

 fèng qing dìng chí zāi jīn gāng

 奉请 定持灾金刚

 fèng qing zixián jīn gāng

 奉请 紫贤 金刚

 fèng qing dà shén jīn gāng

 奉请 大神 金刚

 fèng qing sì pú sà

 奉请四菩萨

 fèng qing jīn gāng juàn pú sà

 奉请 金刚眷菩萨

 fèng qing jīn gāng suo pú sà

 奉请 金刚索菩萨

 fèng qing jīn gāng ài pú sà

 奉请 金刚爱菩萨

 fèng qing jīn gāng yu pú sà

 奉请 金刚语菩萨

 fā yuàn wén

 发愿文

 jí shou sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

 稽首三界尊 归依十方佛

 wo jīn fā hóng yuàn chí ci jīn gāng jīng

 我今发宏愿 持此金刚经

 shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú ku

 上报四重恩 下济三涂苦

 ruò you jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

 若有见闻者 悉发菩提心

 jìn ci yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

 尽此一报身 同生极乐国

 yún hé fán

 云何梵

 yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

 云何得长寿 金刚不坏身

 fù yi hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

 复以何因缘 得大坚固力

 yún hé yú ci jīng jiū jìng dào bi àn

 云何于此经 究竟到彼岸

 yuàn fó kāi wēi mì guang wéi zhòng shēng shuō

 愿佛开微密 广为众生说

 kai jīng jì

 开经偈

 wú shàng shèn shēn wēi miào fa bai qiān wàn jié nán zāo yù

 无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

 wo jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

 我今见闻得受持 愿解如来真实义

 ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà

 南无祗园会上佛菩萨(三称)

 jīn gāng bō rě bō luó mì jīng

 金刚般若波罗蜜经

 yáo qín sān cáng fa shī jiū mó luó shí yì

 姚秦三藏法师鸠摩罗什 译

 fa huì yīn yóu fēn dì yī

 法会因由分第一

 rú shì wo wén,yī shí fó zài shě wèi guó,qí shù ji gū dú yuán

 如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园,

 yu dà bi qiū zhòng qiān èr bai wu shí rén jù

 与大比丘众千二百五十人俱

 ěr shí shì zūn,shí shí,zhuo yī chí bō,rù shě wèi dài chéng,qi shí,

 尔时世尊,食时,着衣持钵,入舍卫大城,乞食,

 yú qí chéng zhōng,cì dì qi yi,hái zhì běn chu,

 于其城中,次第乞已,还至本处,

 fàn shí qì,shōu yī bō,xi zú yi,fū zuò ér zuò ,

 饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐,

 shàn xiàn qi qing fēn dì èr

 善现启请分第二

 shí zháng lao xū pú tí,zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qi,

 时长老须菩提,在大众中,即从座起,

 piān tan yòu jiān,yòu xī zhuo dì,hézhang gōngjìng,

 偏袒右肩,右膝着地,合掌恭敬,

 ér bái fó yán,xī you shì zūn,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,

 而白佛言,希有世尊,如来善护念诸菩萨,

 shàn fù zhu2 zhū pú sà,shì zūn,shàn nán zi,shàn nu rén,

 善付嘱诸菩萨,世尊,善男子,善女人,

 fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,

 yún hé yīng zhù,yún hé xiáng fú qí xīn,fó yán,shàn zāi!shàn zāi,xū pú tí,

 云何应住,云何降伏其心,佛言,善哉善哉,须菩提,

 rú ru suo shuō,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,shàn fù zhu zhū pú sà,

 如汝所说,如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨,

 ru jīn dì tīng,dāng wéi ru shuō,shàn nán zi,shàn nu rén,

 汝今谛听,当为汝说,善男子,善女人,

 fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,yīng rú shì zhù,rú shì xiáng fú qí xīn,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心,’

 ‘wéi rán,shì zūn,yuàn yao yù wén,

 唯然,世尊,愿乐欲闻,

 dà chéng zhèng zōng fēn dì sān

 大乘正宗分第三

 fó gào xū pú tí,zhū pú sà mó hē sà,yīng rú shì xiáng fú qí xīn,

 佛告须菩提,诸菩萨摩诃萨,应如是降伏其心,

 suo you yī qiē zhòng shēng zhī lèi,ruò luan shēng,ruò tāi shēng,ruò shī shēng,ruò huà shēng,

 所有一切众生之类,若卵生,若胎生,若湿生,若化生,

 ruò you sè,ruò wú sè,ruò you xiang,ruò wú xiang,

 若有色,若无色,若有想,若无想,

 ruò fēi you xiang, fēi wú xiang,wojiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī,

 若非有想,非无想,我皆令入无余涅盘而灭度之,

 rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng,shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě,

 如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者,

 hé yi gù,xū pú tí,

 何以故,须菩提,

 ruò pú sà you wo xiang ,rén xiang ,zhòng shēng xiang ,shòu zhě xiang ,jí fēi pú sà,

 若菩萨有我相,人相,众生相,寿者相,即非菩萨,

 miào xíng wú zhù fēn dì sì

 妙行无住分第四

 fù cì xū pú tí,pú sà yú fa,yīng wú suo zhù,xíng yú bù shī,

 复次须菩提,菩萨于法,应无所住,行于布施,

 suo wèi bù zhù sè bù shī,bù zhù shēng xiāng wèi chù fa bù shī,

 所谓不住色布施,不住声香味触法布施

 xū pú tí,pú sà yīng rú shì bù shī,bù zhù yú xiang ,

 须菩提,菩萨应如是布施,不住于相,

 hé yi gù,ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī ,qí fú dé bù kě sī liang,

 何以故,若菩萨不住相布施,其福德不可思量,

 xū pú tí,yú yì yún hé,

 须菩提,于意云何,

 dōng fāng xū kōng kě sī liang fou,

 东方虚空可思量不,

 bù yě,shì zūn,xū pú t,

 不也,世尊,须菩提,

 nán xī běi fāng,sì wéi shàng xià xū kōng,kě sī liang fou,

 南西北方,四维上下虚空,可思量不,

 bù yě,shì zūn,xū pú t,

 不也,世尊,须菩提,

 pú sà wú zhù xiāng bù shī,fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang,

 菩萨无住相布施,福德亦复如是不可思量,

 xū pú tí,pú sà dàn yīng rú suo jiào zhù,

 须菩提,菩萨但应如所教住,

 rú li shí jiàn fēn dì wu

 如理实见分第五

 xū pú tí,yú yì yún hé,kě yi shēn xiang jiàn rú lái fou,

 须菩提,于意云何,可以身相见如来不,

 bù yě,shì zūn,bù kě yi shēn xiāng dé jiàn rú lái,hé yi gù,

 不也世尊,不可以身相得见如来,何以故,

 rú lái suo shuō shēn xiāng,jí fēi shēn xiāng,

 如来所说身相,即非身相,

 fó gào xū pú tí,fán suo you xiāng,jiē shì xū wàng,

 佛告须菩提,凡所有相,皆是虚妄,

 ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng,jí jiàn rú lái,

 若见诸相非相,则见如来,

 zhèng xìn xī you fēn dì liù

 正信稀有分第六

 xū pú tí bái fó yán,shì zūn,

 须菩提白佛言,世尊,

 pō you zhòng shēng,dé wén rú shì yán shuō zhāng jù,shēng shí xìn fou,

 颇有众生,得闻如是言说章句,生实信不,

 fó gào xū pú ti,mò zuò shì shuō,

 佛告须菩提,莫作是说,

 rú lái miè hòu,hòu wu bai suì,you chí jiè xiū fú zhě,

 如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,

 yú ci zhāng jù,néng shēng xìn xīn,yi ci wéi shí,

 于此章句,能生信心,以此为实,

 dāng zhī shì rén,bù yú yī fó èr fó sān sì wu fó ér zhong shàn gēn,

 当知是人,不于一佛二佛三四五佛而种善根,

 yi yú wú liàng qiān wàn fó suo,zhong zhū shàn gēn,

 已于无量千万佛所,种诸善根,

 wén shìzhāng jù,nai zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě,

 闻是章句,乃至一念生净信者,

 xū pú tí,rú lái xī zhī xī jiàn,

 须菩提,如来悉知悉见,

 shì zhū zhòng shēng,dé rú shì wú liàng fú dé,

 是诸众生,得如是无量福德,

 hé yi gù,shì zhū zhòng shēng,

 何以故,是诸众生,

 wú fù wo xiang,rén xiang,zhòng shēng xiang,shòu zhě xiang,

 无复我相,人相,众生相,寿者相,

 wú fa xiāng,yì wú fēi fa xiāng,

 无法相,亦无非法相,

 hé yi gù,shì zhū zhòng shēng,ruò xīn qu xiāng,

 何以故,是诸众生,若心取相,

 jí wéi zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,

 则为着我人众生寿者

 ruò qufa xiāng,jí zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,

 若取法相,即着我人众生寿者,

 hé yi gù,ruò qu fēi fa xiāng,

 何以故,若取非法相,

 jí zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,

 即着我人众生寿者,

 shì gù bù yīng qu fa,bù yīng qu fēi fa,

 是故不应取法,不应取非法,

 yi shì yì gù,rú lái cháng shuō,

 以是义故,如来常说,

 ru děng bi qiū,zhī wo shuō fa,rú fá yù zhě,

 汝等比丘,知我说法,如筏喻者,

 fa shàng yīng shě,hé kuàng fēi fa,

 法尚应舍,何况非法,

 wú dé wú shuō fēn dì qī

 无得无说分第七

 xū pú tí,yú yì yún hé,

 须菩提,于意云何,

 rú lái dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí ye,

 如来得阿耨多罗三藐三菩提耶,

 rú lái you suo shuō fa yē,

 如来有所说法耶,

 xū pú tí yán,rú wo jiě fó suo shuō yì,

 须菩提言,如我解佛所说义,

 wú you dìng fa,míng ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 无有定法,名阿耨多罗三藐三菩提,

 yì wú you dìng fa,rú lái kě shuō,

 亦无有定法,如来可说,

 hé yi gù,rú lái suo shuō fa,

 何以故,如来所说法,

 jiē bù kě qu,bù kě shuō,fēi fa,fēi fēi fa,

 皆不可取,不可说,非法,非非法,

 suo yi zhě hé,yī qiē xián shèng,jiē yi wú wéi fa ér you chā bié,

 所以者何,一切贤圣,皆以无为法而有差别,

 yī fa chū shēng fēn dì bā

 依法出生分第八

 xū pú tí,yú yì yún hé,

 须菩提,于意云何,

 ruò rén man sān qiān dà qiān shì jiè qī bao,yi yòng bù shī,

 若人满三千大千世界七宝,以用布施,

 shì rén suo dé fú dé,nìng wéi duō bù,

 是人所得福德,宁为多不,

 xū pú tí yán,shèn duō,shì zūn,

 须菩提言,甚多,世尊,

 hé yi gù,shì fú dé,jí fēi fú dé xìng,

 何以故,是福德,即非福德性,

 shì gù rú lái shuō fú dé duō,

 是故如来说福德多,

 ruò fù you rén,yú ci jīng zhōng,shòu chí nai zhì sì jù jì děng,

 若复有人,于此经中,受持乃至四句偈等,

 wéi tā rén shuō,qí fú shèng bi,

 为他人说,其福胜彼,

 hé yi gù,xū pú tí,yī qiē zhū fó,

 何以故,须菩提,一切诸佛,

 jí zhū fó ā nòu duō luó sān miao sān pú tí fa,jiē cóng ci jīng chū,

 及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法,皆从此经出,

 xū pú tí,suo wèi fó fa zhě,jí fēi fó fa,

 须菩提,所谓佛法者,即非佛法,

 yī xiāng wú xiang fēn dì jiu

 一相无相分第九

 xū pú tí,yú yì yún hé,

 须菩提,于意云何,

 xū tuó huán néng zuò shì niàn,wo dé xū tuó huán guo fou,

 须陀洹能作是念,我得须陀洹果不,

 xū pú tí yán,bù yě,shì zūn,hé yi gù,

 须菩提言,不也,世尊,何以故,

 xū tuó huán míng wéi rù liú,ér wú suo rù,

 须陀洹名为入流,而无所入,

 bù rù sè shēng xiāng wèi chù fa,shì míng xū tuó huán,

 不入色声香味触法,是名须陀洹,

 xū pú tí,yú yì yún hé,sī tuó hán néng zuò shì niàn,

 须菩提,于意云何,斯陀含能作是念,

 wo dé sī tuó hán guo fou,xū pú tí yán,

 我得斯陀含果不,须菩提言,

 bù yě,shì zūn,hé yi gù,

 不也,世尊,何以故,

 sī tuó hán míng yī wang lái,ér shí wú wang lái,shì míng sī tuó hán,

 斯陀含名一往来,而实无往来,是名斯陀含,

 xū pú tí,yú yì yún hé,ā nuo hán néng zuò shì niàn,

 须菩提,于意云何,阿那含能作是念,

 wo dé ā nuo hán guo fou,xū pú tí yán,

 我得阿那含果不,须菩提言,

 bù yě,shì zūn,hé yi gù,

 不也,世尊,何以故,

 ā nuo hán míng wéi bù lái,ér shí wú bù lái,

 阿那含名为不来,而实无不来,

 shì gù míng ā nuo hán,xū pú tí,yú yì yún hé,

 是故名阿那含,须菩提,于意云何,

 ā luó hàn néng zuò shì niàn,wo dé ā luó hàn dào fou,

 阿罗汉能作是念,我得阿罗汉道不,

 xū pú tí yán,bù yě,shì zūn!hé yi gù,

 须菩提言不也,世尊,何以故,

 shí wú you fa,míng ā luó hàn,

 实无有法,名阿罗汉,

 shìzūn,ruò ā luó hàn zuò shì niàn,wo dé ā luó hàn dào,

 世尊,若阿罗汉作是念,我得阿罗汉道,

 jí wéi zhuo wo rén zhòng shēng shòu zhě,shì zūn,

 即为着我人众生寿者,世尊,

 fó shuō wo dé wú zhèng sān mèi,rén zhōng zuì wéi dì yī,

 佛说我得无诤三昧,人中最为第一,

 shì dì yī lí yù ā luó hàn,

 是第一离欲阿罗汉,

 shì zūn,wo bù zuò shì niàn,wo shì lí yù ā luó hàn,

 世尊,我不作是念,我是离欲阿罗汉,

 shì zūn,wo ruò zuò shì niàn,wo dé ā luó hàn dào,

 世尊,我若作是念,我得阿罗汉道,

 shì zūn zé bù shuō xū pú t,shì yào lán nà heng zhě,

 世尊则不说须菩提,是乐阿兰那行者,

 yi xū pú tí shí wú suo xíng,ér míng xū pú tí,

 以须菩提实无所行,而名须菩提,

 shì yào ā lán nà heng,

 是乐阿兰那行,

 zhuāng yán jìng tu fēn dì shí

 庄严净土分第十

 fó gào xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái xī zài rán dēng fó suo,

 佛告须菩提,于意云何,如来昔在然灯佛所,

 yú fa you suo dé fou,bù yě,shì zūn,

 于法有所得不,不也,世尊,

 rú lái zài rán dēng fó suo,yú fa shí wú suo dé,

 如来在然灯佛所,于法实无所得,

 xū pú tí,yú yì yún hé,pú sà zhuāng yán fó tu fou,

 须菩提,于意云何,菩萨庄严佛土不,

 bù yě,shì zūn,hé yi gù,

 不也,世尊,何以故,

 zhuāng yán fó tu zhě,jí fēi zhuāng yán,shì míng zhuāng yán,

 庄严佛土者,即非庄严,是名庄严,

 shì gù,xū pú tí,zhū pú sà mó hē sà,

 是故须菩提,诸菩萨摩诃萨,

 yīng rú shì shēng qīng jìng xīn,bù yīng zhù sè shēng xīn,

 应如是生清净心,不应住色生心,

 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fa shēng xīn,

 不应住声香味触法生心

 yīng wú suo zhù ér shēng qí xīn,xū pú tí,

 应无所住而生其心,须菩提,

 pì rú you rén,shēn rú xū mí shān wáng,yú yì yún hé,

 譬如有人,身如须弥山王,于意云何,

 shì shēn wéi dà fou,xū pú tí yán,shèn dà,shì zūn,

 是身为大不,须菩提言,甚大,世尊,

 hé yi gù,fó shuō fēi shēn,shì míng dà shēn,

 何以故,佛说非身,是名大身,

 wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

 无为福胜分第十一

 ‘xū pú tí!rú héng hé zhōng suo you shā shù,rú shì shā děng héng hé,

 ‘须菩提!如恒河中所有沙数,如是沙等恒河,

 yú yì yún hé?shì zhū héng hé shā,nìng wéi duō fou?

 于意云何?是诸恒河沙,宁为多不?’

 xū pú tí yán:‘shèn duō。shì zūn!dàn zhū héng hé ,shàng duō wú shù,

 须菩提言:‘甚多。世尊!但诸恒河,尚多无数,

 hé kuàng qí shā?’\‘xū pú tí!wo jīn shí yán gào ru,

 何况其沙?’\‘须菩提!我今实言告汝,

 ruò you shàn nán zi、shàn nu rén,

 若有善男子、善女人,

 yi qī bao man ěr suo héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè,

 以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,

 yi yòng bù shī,dé fú duō fou?’

 以用布施,得福多不?’

 xū pú tí yán:‘shèn duō 。shì zūn!’

 须菩提言:‘甚多。世尊!’

 fó gào xū pú tí:‘ruò shàn nán zi、shàn nu rén ,yú ci jīng zhōng,

 佛告须菩提:‘若善男子、善女人,于此经中,

 nai zhì shòu chísì jù jì děng,wéi tā rén shuō,

 乃至受持四句偈等,为他人说,

 ér ci fú dé,shèng qián fú dé。’

 而此福德,胜前福德。’

 zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr

 尊重正教分第十二

 fù cì xū pú tí,suí shuō shì jīng,nai zhì sì jù jì děng,

 复次须菩提,随说是经,乃至四句偈等,

 dāng zhī ci chu,yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó,

 当知此处,一切世间天人阿修罗,

 jiē yīng gong yang,rú fó ta miào,

 皆应供养,如佛塔庙,

 hé kuàng you rén,jìn néng shòu chí dú sòng,

 何况有人,尽能受持读诵,

 xū pú tí,dāng zhī shì rén,chéng jiù zuì shàng dì yī xī you zhī fa,

 须菩提,当知是人,成就最上第一稀有之法,

 ruò shì jīng dian suo zài zhī chù,jí wéi you fó,

 若是经典所在之处,即为有佛,

 ruò zūn zhòng dì zi,

 若尊重弟子,

 rú fa shòu chí fēn dì shí sān

 如法受持分第十三

 ěr shí xū pú tí bái fó yán,shì zūn,

 尔时须菩提白佛言,世尊,

 dāng hé míng ci jīng,wo děng yún hé fèng chí,

 当何名此经,我等云何奉持,

 fó gào xū pú tí,shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì,

 佛告须菩提,是经名为金刚般若波罗蜜,

 yi shì míng zi,ru dāng fèng chí,suo yi zhě hé,

 以是名字,汝当奉持,所以者何,

 xū pú tí,fó shuō bō rě bō luó mì,jí fēi bō rě bō luó mì,

 须菩提,佛说般若波罗蜜,即非般若波罗蜜,

 shì míng bō rě bō luó mì,xū pú tí,

 是名般若波罗蜜,须菩提,

 yú yì yún hé,rú lái you suo shuō fa fou,

 于意云何,如来有所说法不,

 xū pú tí bái fó yán:,shì zūn,rú lái wú suo shuō,

 须菩提白佛言,世尊,如来无所说,

 xū pú tí,yú yì yún hé,

 须菩提,于意云何,

 sān qiān dà qiān shì jiè,suo you wēi chén,shì wéi duō fou,

 三千大千世界,所有微尘,是为多不,

 xū pú tí yán,shèn duō。shì zūn,

 须菩提言,甚多,世尊,

 xū pú tí,zhū wēi chén,rú lái shuō fēi wēi chén,shì míng wēi chén,

 须菩提,诸微尘,如来说非微尘,是名微尘,

 rú lái shuō shì jiè,fēi shì jiè,shì míng shì jiè,

 如来说世界,非世界,是名世界,

 xū pú tí,yú yì yún hé,

 须菩提,于意云何,

 kě yi sān shí èr xiang jiàn rú lái xian,

 可以三十二相见如来不,

 bù yě,shì zūn,bù kě yi sān shí èr xiang dé jiàn rú lái,

 不也,世尊,不可以三十二相得见如来,

 hé yi gù,rú lái shuō sān shí èr xiang,jí shì fēi xiang,

 何以故,如来说三十二相,即是非相,

 shì míng sān shí èr xiang,xū pú tí,

 是名三十二相,须菩提,

 ruò you shàn nán zi shàn nu rén,yi héng hé shā děng shēn mìng bù shī,

 若有善男子善女人,以恒河沙等身命布施,

 ruò fù you rén,yú ci jīng zhōng,nai zhì shòu chí sì jù jì děng,

 若复有人,于此经中,乃至受持四句偈等,

 wéi tā rén shuō qí fú shèn duō,

 为他人说其福甚多,

 lí xiāng jì miè fēn dì shí sì

 离相寂灭分第十四

 ěr shí xū pú tí,wén shuō shì jīng,shēn jiě yì qù,

 尔时须菩提,闻说是经,深解义趣,

 tì lèi bēi qì,ér bái fó yán,xī you shì zūn,

 涕泪悲泣,而白佛言,稀有世尊,

 fó shuō rú shì shèn shēn jīng dian,

 佛说如是甚深经典,

 wo cóng xī lái,suo dé huì yan,wèi céng dé wén rú shì zhī jīng,

 我从昔来,所得慧眼,未曾得闻如是之经,

 shì zūn,ruò fù you rén,dé wén shì jīng,xìn xīn qīng jìng,

 世尊,若复有人,得闻是经,信心清净,

 jí shēng shí xiāng,dāng zhī shì rén,chéng jiù dì yī xī you gōng dé,

 则生实相,当知是人,成就第一稀有功德,

 shì zūn,shì shí xiāng zhě,zé shì fēi xiāng,

 世尊,是实相者,即是非相,

 shì gù rú lái shuō míng shí xiāng,shì zūn,

 是故如来说名实相,世尊,

 wo jīn dé wén rú shì jīng dian,xìn jiě shòu chí,bù zú wéi nán,

 我今得闻如是经典,信解受持,不足为难,

 ruò dāng lái shì,hòu wo bai suì,qí you zhòng shēng,dé wén shì jīng,

 若当来世,后五百岁,其有众生,得闻是经,

 xìn jiě shòu chí,shì rén zé wéi dì yī xī you,

 信解受持,是人即为第一稀有,

 hé yi gù,ci rén wú wo xiāng,rén xiāng,zhòng shēng xiāng,shòu zhě xiāng,

 何以故,此人无我相,无人相,无众生相,无寿者相,

 suo yi zhě hé,wo xiāng jí shì fēi xiāng,

 所以者何,我相即是非相,

 rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng,jí shì fēi xiāng,

 人相众生相寿者相,即是非相,

 hé yi gù,lí yī qiē zhū xiāng,zé míng zhū fó,

 何以故,离一切诸相,即名诸佛,

 fó gào xū pú tí,rú shì rú shì,

 佛告须菩提,如是如是,

 ruò fù you rén,dé wén shì jīng,bù jīng bù bù bù wèi,

 若复有人,得闻是经,不惊不怖不畏,

 dāng zhī shì rén,shèn wéi xī you,hé yi gù,xū pú tí,

 当知是人,甚为希有,何以故,须菩提,

 rú lái shuō dì yī bō luó mì,jí fēi dì yī bō luó mì,

 如来说第一波罗蜜,即非第一波罗蜜,

 shì míng dì yī bō luó mì,xū pú tí,rěn ru bō luó mì,

 是名第一波罗蜜,须菩提,忍辱波罗蜜,

 rú lái shuō fēi rěn ru bō luó mì,shì míng rěn ru bō luó mì,hé yi gù,

 如来说非忍辱波罗蜜,是名忍辱波罗蜜,何以故,

 xū pú tí,rú wo xī wéi gē lì wáng gē jié shēn ti,

 须菩提,如我昔为歌利王割截身体,

 wo yú ěr shí,wú wo xiāng,wú rén xiāng,wú zhòng shēng xiāng,

 我于尔时,无我相,无人相,无众生相,

 wú shòu zhě xiāng,hé yi gù,wo yú wang xī jié jié zhī jiě shí,

 无寿者相,何以故,我于往昔节节支解时,

 ruo you wo xiāng,rén xiāng,zhòng shēng xiāng,shòu zhě xiāng,

 若有我相,人相,众生相,寿者相,

 yīng shēng chēn hèn,xū pú tí,

 应生瞋恨,须菩提,

 yòu niàn guò qù yú wu bai shì,zuò rěn ru xiān rén,yú ěr suo shì,

 又念过去于五百世,作忍辱仙人,于尔所世,

 wú wo xiang,wú rén xiang,wú zhòng shēng xiang ,wú shòu zhě xiang ,

 无我相,无人相,无众生相,无寿者相,

 shì gù xū pú tí,pú sà yīng lí yī qiē xiāng,

 是故须菩提,菩萨应离一切相,

 fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,bù yīng zhù sè shēng xīn,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,不应住色生心,

 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fa shēng xīn,

 不应住声香味触法生心

 yīng shēng wú suo zhù xīn,ruò xīn you zhù,jí wéi fēi zhù,

 应生无所住心,若心有住,即为非住,

 shì gù fó shuō pú sà xīn,bù yīng zhù sè bù shī,

 是故佛说菩萨心,不应住色布施,

 xū pú tí,pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù,yīng rú shì bù shī,

 须菩提,菩萨为利益一切众生故,应如是布施,

 rú lái shuō yī qiē zhū xiāng,jí shì fēi xiāng,

 如来说一切诸相,即是非相,

 yòu shuō yī qiē zhòng shēng,jí fēi zhòng shēng。xū pú tí,

 又说一切众生,即非众生,须菩提,

 rú lái shì zhēn yu zhě,shí yu zhě,rú yu zhě,bù kuáng yu zhě,bù yì yu zhě,

 如来是真语者,实语者,如语者,不诳语者,不异语者,

 xū pú tí,rú lái suo dé ci fa,ci fa wú shí wú xū,

 须菩提,如来所得法,此法无实无虚,

 xū pú tí,ruò pú sà xīn zhù yú fa ér xíng bù shī,

 须菩提,若菩萨心住于法而行布施,

 rú rén rù an,zé wú suo jiàn,

 如人入暗,即无所见,

 ruò pú sà xīn bù zhù fa ér xíng bù shī,

 若菩萨心不住法而行布施,

 rú rén you mù,rì guāng míng zhào,jiàn zhong zhong sè,

 如人有目,日光明照,见种种色,

 xū pú tí,dāng lái zhī shì,ruò you shàn nán zi shàn nu rén,

 须菩提,当来之世,若有善男子善女人,

 néng yú ci jīng shòu chí dú sòng,zé wéi rú lái yi fó zhì huì,

 能于此经受持读诵,即为如来以佛智慧,

 xī zhī shì rén,xī jiàn shì rén,jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé,

 悉知是人,悉见是人,皆得成就无量无边功德,

 chí jīng gōng dé fēn dì shí wu

 持经功德分第十五

 xū pú tí,ruò you shàn nán zi shàn nu rén,

 须菩提,若有善男子善女人,

 chū rì fen yi héng hé shā děng shēn bù shī,

 初日分以恒河沙等身布施,

 zhōng rì fen fù yi héng hé shā děng shēn bù shī,

 中日分复以恒河沙等身布施,

 hòu rì fen yì yi héng hé shā děng shēn bù shī,

 后日分亦以恒河沙等身布施,

 rú shì wú liàng bai qiān wàn yì jié,yi shēn bù shī,

 如是无量百千万亿劫,以身布施

 ruò fù you rén wén ci jīng dian,xìn xīn bù nì,qí fú shèng bi,

 若复有人闻此经典,信心不逆,其福胜彼,

 hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng,wèi rén jiě shuō,

 何况书写受持读诵,为人解说,

 xū pú tí,yi yào yán zhī,shì jīng you bù kě sī yì,

 须菩提,以要言之,是经有不可思议,

 bù kě chēng liàng,wú biān gōng dé,rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō,

 不可称量,无边功德,如来为发大乘者说,

 wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō,

 为发最上乘者说,

 ruò you rén néng shòu chí dú sòng,guang wèi rén shuō,

 若有人能受持读诵,广为人说,

 rú lái xī zhī shì rén,xī jiàn shì rén,

 如来悉知是人,悉见是人,

 jiē dé chéng jiù bù kě liàng,bù kě chēng,wú you biān,bù kě sī yì gōng dé,

 皆得成就不可量,不可称,无有边,不可思议功德,

 rú shì rén děng,jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 如是人等,即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提,

 hé yi gù,xū pú tí,ruò yao xiao fa zhě,

 何以故,须菩提,若乐小法者,

 zhuo wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

 着我见,人见,众生见,寿者见,

 zé yú ci jīng,bù néng tīng shòu dú sòng,wèi rén jiě shuō,

 则于此经,不能听受读诵,为人解说,

 xū pú tí,zài zài chù chù,ruò you ci jīng,

 须菩提,在在处处,若有此经,

 yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó,suo yīng gōng yang,dāng zhī ci chu,

 一切世间天人阿修罗,所应供养,当知此处,

 zé wéi shì ta,jiē yīng gōng jìng,zuò li wéi rao,yi zhū hua xiāng ,ér sàn qí chu,

 则为是塔,皆应恭敬,作礼围绕,以诸华香,而散其处,

 néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù

 能净业障分第十六

 fù cì xū pú tí,shàn nán zi shàn nu rén,shòu chí dú sòng ci jīng,

 复次须菩提,善男子善女人,受持读诵此经,

 ruò wèi rén qīng jiàn,shì rén xiān shì zuì yè,yīng duò è dào,

 若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道,

 yi jīn shì rén qīng jiàn gù,xiān shì zuì yè,zé wéi xiāo miè,

 以今世人轻贱故,先世罪业,则为消灭,

 dāng dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xū pú tí

 当得阿耨多罗三藐三菩提,须菩提,

 wo niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié yú rán dēng fó qián

 我念过去无量阿僧祇劫,于然灯佛前,

 dé zhí bā bai sì qiān wàn yì nà(nuo)yóu tā(tuo) zhū fó,xī jiē gōng yang chéng shì,

 得值八百四千万亿那由他诸佛,悉皆供养承事,

 wú kōng guò zhě,ruò fù you rén,yú hòu mò shì,

 无空过者,若复有人,于后末世,

 néng shòu chí dú sòng ci jīng,suo dé gōng dé,yú wo suo gōng yong zhū fó gōng dé

 能受持读诵此经,所得功德,于我所供养诸佛功德,

 bai fēn bù jí yī,qiān wàn yì fēn,nai zhì suàn shù pì yù suo bù néng jí,

 百分不及一,千万亿分,乃至算数譬喻所不能及

 xū pú tí,ruò shàn nán zi shàn nu rén,yú hòu mò shì,you shòu chí dú sòng ci jīng,

 须菩提,若善男子善女人,于后末世,有受持读诵此经,

 suo dé gōng dé,wo ruò jù shuō zhě,huò you rén wén,xīn ji kuáng luàn,hú yí bù xìn,

 所得功德,我若具说者,或有人闻,心即狂乱,狐疑不信,

 xū pú tí,dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì,guo bào yì bù kě sī yì,

 须菩提,当知是经义不可思议,果报亦不可思议,

 jiū jìng wú wo fēn dì shí qī

 究竟无我分第十七

 ěr shí xū pú tí bái fó yán,shì zūn,shàn nán zi shàn nu rén,

 尔时须菩提白佛言,世尊,善男子善女人,

 fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,yún hé yīng zhù,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,云何应住,

 yún hé xiáng fú qí xīn,fó gào xū pú tí,shàn nán zi shàn nu rén,

 云何降伏其心,佛告须菩提,善男子善女人,

 fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn zhě,dāng shēng rú shì xīn,

 发阿耨多罗三藐三菩提者,当生如是心,

 wo yīng miè dù yī qiē zhòng shēng,miè dù yī qiē zhòng shēng yi,

 我应灭度一切众生,灭度一切众生已,

 ér wú you yī zhòng shēng shí miè dù zhě,hé yi gù,

 而无有一众生实灭度者,何以故,

 xū pú tí,ruò pú sà you wo xiāng,rén xiāng,zhòng shēng xiāng,shòu zhě xiāng,

 须菩提,若菩萨有我相,人相,众生相,寿者相,

 zé fēi pú sà,suo yi zhě hé,xū pú tí,

 即非菩萨,所以者何,须菩提,

 shí wú you fā,fa ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn zhě,

 实无有法,发阿耨多罗三藐三菩提者,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái yú rán dēng fó suo,

 须菩提,于意云何,如来于然灯佛所,

 you fa dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí fou,

 有法得阿耨多罗三藐三菩提不,

 bù yě,shì zūn,rú wo jiě fó suō shuō yì,

 不也,世尊,如我解佛所说义,

 fó yú rán dēng fó suo wú you fa dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提,

 fó yán,rú shì rú shì,xū pú tí,shí wú you fa,

 佛言,如是如是,须菩提,实无有法,

 rú lái dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,xū pú tí,

 如来得阿耨多罗三藐三菩提,须菩提,

 ruò you fa,rú lái dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí zhě,

 若有法,如来得阿耨多罗三藐三菩提者,

 rán dēng fó zé bù yu wo shòu jì,ru yú lái shìédāng dé zuò fó,

 然灯佛则不与我受记,汝于来世,当得作佛,

 hào shì jiā móu ní,yi shí wú you fa,dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 号释迦牟尼,以实无有法,得阿耨多罗三藐三菩提,

 shì gù rán dēng fó yu wo shòu jì,zuò shì yán,

 是故然灯佛与我受记,作是言,

 ru yú lái shì,dāng dé zuò fó,hào shì jiā móu ní,hé yi gù,

 汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼,何以故,

 rú lái zhě,jí zhū fa rú yì,

 如来者,即诸法如义,

 ruò you rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 若有人言,如来得阿耨多罗三藐三菩提,

 xū pú tí,shí wú you fa,fó dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 须菩提,实无有法,佛得阿耨多罗三藐三菩提,

 xū pú tí,rú lái suo dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 须菩提,如来所得阿耨多罗三藐三菩提,

 yú shì zhōng wú shí wú xū,shì gù rú lái shuō yī qiē fa,

 于是中无实无虚,是故如来说一切法,

 jiē shì fó fa,xū pú tí,suo yán yī qiē fa zhě,jí fēi yī qiē fa,

 皆是佛法,须菩提,所言一切法者,即非一切法,

 shì gù míng yī qiē fa,xū pú tí,pì rú rén shēn cháng dà,

 是故名一切法,须菩提,譬如人身长大,

 xū pú tí yán,shì zūn,rú lái shuō rén shēn cháng dà,

 须菩提言,世尊,如来说人身长大,

 jí wéi fēi dà shēn,shì míng dà shēn,xū pú tí,pú sà yì rú shì,

 即为非大身,是名大身,须菩提,菩萨亦如是,

 ruò zuò shì yán,wo dāng miè dù wú liàng zhòng shēng,jí bù míng pú sà,

 若作是言,我当灭度无量众生,即不名菩萨,

 hé yi gù,xū pú tí,shí wú you fa,míng wéi pú sà,

 何以故,须菩提,实无有法,名为菩萨,

 shì gù fó shuō yī qiē fa,wú wo,wú rén,wú zhòng shēng,wú shòu zhě,

 是故佛说一切法,无我,无人,无众生,无寿者,

 xū pú tí,ruò pú sà zuò shì yán,wo dāng zhuāng yán fó tu,

 须菩提,若菩萨作是言,我当庄严佛土,

 shì bù míng pú sà,hé yi gù,rú lái shuō zhuāng yán fó tu zhě,

 是不名菩萨,何以故,如来说庄严佛土者,

 jí fēi zhuāng yán,shì míng zhuāng yán,xū pú tí,

 即非庄严,是名庄严,须菩提,

 ruò pú sà tōng dá wú wo fa zhě,rú lái shuō míng zhēn shi pú sà,

 若菩萨通达无我法者,如来说名真是菩萨,

 yī ti tóng guān fēn dì shí bā

 一体同观分第十八

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái you ròu yan fou,

 须菩提,于意云何,如来有肉眼不,

 rú shì,shì zūn,rú lái you ròu yan,

 如是,世尊,如来有肉眼,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái you tiān yan fou,

 须菩提,于意云何,如来有天眼不,

 rú shì,shì zūn,rú lái you tiān yan,

 如是,世尊,如来有天眼,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái you huì yan fou,

 须菩提,于意云何,如来有慧眼不,

 rú shì,shì zūn,rú lái you huì yan,

 如是,世尊,如来有慧眼,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái you fa yan fou,

 须菩提,于意云何,如来有法眼不,

 rú shì,shì zūn,rú lái you fa yan,

 如是,世尊,如来有法眼,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái you fó yan fou,

 须菩提,于意云何,如来有佛眼不,

 rú shì,shì zūn,rú lái you fó yan,

 如是,世尊,如来有佛眼,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú héng hé zhōng suo you shā,

 须菩提,于意云何,如恒河中所有沙,

 fó shuō shì shā fou,rú shì,shì zūn,rú lái shuō shì shā,

 佛说是沙不,如是,世尊,如来说是沙,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú yī héng hé zhōng suo you shā,

 须菩提,于意云何,如一恒河中所有沙,

 you rú shì shā děng héng hé,shì zhū héng hé suo you shā shù,

 有如是沙等恒河,是诸恒河所有沙数,

 fó shì jiè rú shì,nìng wéi duō fou,shèn duō,shì zūn,

 佛世界如是,宁为多不,甚多,世尊,

 fó gào xū pú tí,ěr suo guó tu zhōng,suo you zhòng shēng,ruò gàn zhong xīn,

 佛告须菩提,尔所国土中,所有众生,若干种心,

 rú lái xī zhī,hé yi gù,rú lái shuō zhū xīn,jiē wéi fēi xīn,

 如来悉知,何以故,如来说诸心,皆为非心,

 shì míng wéi xīn,suo yi zhě hé,xū pú tí,

 是名为心,所以者何,须菩提,

 guò qù xīn bù kě dé,xiàn zài xīn bù kě dé,wèi lái xīn bù kě dé,

 过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得,

 fa jiè tōng huà fēn dì shí jiu

 法界通化分第十九

 xū pú tí,yú yì yún hé,ruò you rén man sān qiān dà qiān shì jiè qī bao,

 须菩提,于意云何,若有人满三千大千世界七宝,

 yi yòng bù shī,shì rén yi shì yīn yuán,dé fú duō fou,

 以用布施,是人以是因缘,得福多不,

 rú shì,shì zūn,ci rén yi shì yīn yuán,dé fú shèn duō xū pú tí,

 如是,世尊,此人以是因缘,得福甚多,须菩提,

 ruò fú dé you shí,rú lái bù shuō dé fú dé duō,

 若福德有实,如来不说得福德多,

 yi fú dé wú gù,rú lái shuō dé fú dé duō,

 以福德无故,如来说得福德多,

 lí sè lí xiāng fēn dì èr shí

 离色离相分第二十

 xū pú tí,yú yì yún hé,fó kě yi jù zú sè shēn jiàn fou,

 须菩提,于意云何,佛可以具足色身见不,

 bù yě,shì zūn,rú lái bù yīng yi jù zú sè shēn jiàn,hé yi gù,

 不也,世尊,如来不应以具足色身见,何以故,

 rú lái shuō jù zú sè shēn,jí fēi jù zú sè shēn,shì míng jù zú sè shēn,

 如来说具足色身,即非具足色身,是名具足色身,

 xū pú tí,yú yì yún hé,rú lái kě yi jù zú zhū xiang jiàn fou,

 须菩提,于意云何,如来可以具足诸相见不,

 bù yě,shì zūn,rú lái bù yīng yi jù zú zhū xiāng jiàn,hé yi gù,

 不也,世尊,如来不应以具足诸相见,何以故,

 rú lái shuō zhū xiāng jù zú,jí fēi zhū xiāng jù zú, shì míng zhū xiāng jù zú,

 如来说诸相具足,即非具足,是名诸相具足,

 fēi shuō suo shuō fēn dì èr shí yī

 非说所说分第二十一

 xū pú tí,ru wù wèi rú lái zuò shì niàn,wo dāng you suo shuō fa,mò zuò shì niàn,

 须菩提,汝勿谓如来作是念,我当有所说法,莫作是念,

 hé yi gù ruò rén yán rú lái you suo shuō fa ,jí wéi bàng fó

 何以故,若人言如来有所说法,即为谤佛,

 bù néng jiě wo suo shuō gù,xū pú tí,shuō fa zhě,

 不能解我所说故,须菩提,说法者,

 wú fa kě shuō,shì míng shuō fa,

 无法可说,是名说法,

 ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán,shì zūn,

 尔时慧命须菩提白佛言,世尊,

 pō you zhòng shēng,yú wèi lái shì,wén shuō shì fa,shēng xìn xīn fou,

 颇有众生,于未来世,闻说是法,生信心不,

 fó yán,xū pú tí,bi fēi zhòng shēng,fēi bù zhòng shēng,hé yi gù,

 佛言,须菩提,彼非众生,非不众生,何以故,

 xū pú tí,zhòng shēng zhòng shēng zhě,

 须菩提,众生众生者,

 rú lái shuō fēi zhòng shēng,shì míng zhòng shēng,

 如来说非众生,是名众生,

 wú fa kě dé fēn dì èr shí èr

 无法可得分第二十二

 xū pú tí bái fó yán,shì zūn,fó dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 须菩提白佛言,世尊,佛得阿耨多罗三藐三菩提,

 wéi wú suo dé yē,fó yán,rú shì rú shì,xū pú tí,

 为无所得耶,佛言,如是如是,须菩提,

 wo yú ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,nai zhì wú you shuō fa kě dé,

 我于阿耨多罗三藐三菩提,乃至无有少法可得,

 shì míng ā nòu duō luó sān miao sān pú tí

 是名阿耨多罗三藐三菩提,

 jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān

 净心行善分第二十三

 fù cì xū pú tí,shì fa píng děng,wú you gāo xià,

 复次须菩提,是法平等,无有高下,

 shì míng ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,

 是名阿耨多罗三藐三菩提,

 yi wú wo,wú rén,wú zhòng shēng,wú shòu zhě,xiū yī qiē shàn fa,

 以无我,无人,无众生,无寿者,修一切善法,

 zé dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,xū pú tí,

 则得阿耨多罗三藐三菩提,须菩提,

 suo yán shàn fa zhě,rú lái shuō jí fēi shàn fa ,shì míng shàn fa,

 所言善法者,如来说即非善法,是名善法,

 fú zhì wú bi fēn dì èr shí sì

 福智无比分第二十四

 xū pú tí,ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng,suo you zhū xū mí shān wáng,

 须菩提,若三千大千世界中,所有诸须弥山王,

 rú shì děng qī bao jù,you rén chí yòng bù shī,

 如是等七宝聚,有人持用布施,

 ruò rén yi ci bō rě bō luó mì jīng,nai zhì sì jù jì děng,

 若人以此般若波罗蜜经,乃至四句偈等,

 shòu chí dú sòng,wéi tā rén shuō,yú qián fú dé,

 受持读诵,为他人说,于前福德,

 bai fēn bù jí yī,bai qiān wàn yì fēn,nai zhì suàn shù pì yù suo bù néng jí,

 百分不及一,百千万亿分,乃至算数譬喻所不能及

 huà wú suo huà fēn dì èr shí wu

 化无所化分第二十五

 xū pú tí,yú yì yún hé,ru děng wù wèi rú lái zuò shì niàn,

 须菩提,于意云何,汝等勿谓如来作是念,

 wo dāng dù zhòng shēng,xū pú tí,mò zuò shì niàn,hé yi gù,

 我当度众生,须菩提,莫作是念,何以故,

 shí wú you zhòng shēng rú lái dù zhě,ruò you zhòng shēng rú lái dù zhě,

 实无有众生如来度者,若有众生如来度者,

 rú lái jí you wo rén zhòng shēng shòu zhě,xū pú tí,

 如来即有我人众生寿者,须菩提,

 rú lái shuō you wozhě,zé fēi you wo,

 如来说有我者,即非有我,

 ér fán fū zhī rén yi wéi you wo,xū pú tí,fán fū zhě,

 而凡夫之人以为有我,须菩提,凡夫者,

 rú lái shuō jí fēi fán fū,shì míng fán fū,

 如来说即非凡夫,是名凡夫,

 fa shēn fēi xiang fēn dì èr shí liù

 法身非相分第二十六

 xū pú tí,yú yì yún hé,kě yi sān shí èr xiāng guān rú lái fou,

 须菩提,于意云何,可以三十二相观如来不,

 xū pú tí yán,rú shì rú shì,yi sān shí èr xiāng guān rú lái,

 须菩提言,如是如是,以三十二相观如来,

 fó yán,xū pú tí,ruò yi sān shí èr xiāng guān rú lái zhě,

 佛言,须菩提,若以三十二相观如来者,

 zhuan lún shèng wáng jí shì rú lái

 转轮圣王,即是如来,

 xū pú tí bái fó yán,shì zūn rú wo jiě fó suo shuō yì,

 须菩提白佛言,世尊如我解佛所说义,

 bù yīng yi sān shí èr xiāng guān rú lái

 不应以三十二相观如来,

 ěr shí shì zūn ér shuō jì yán

 尔时世尊而说偈言

 ruò yi sè jiàn wo yi yīn shēng qiú wo

 若以色见我以音声求我

 shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái

 是人行邪道不能见如来

 wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī

 无断无灭分第二十七

 xū pú tí,ru ruò zuò shì niàn,rú lái bù yi jù zú xiang gù,

 须菩提,汝若作是念,如来不以具足相故,

 dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,xū pú tí,

 得阿耨多罗三藐三菩提,须菩提,

 mò zuò shì niàn,rú lái bù yi jù zú xiang gù,

 莫作是念,如来不以具足相故,

 dé ā nòu duō luó sān miao sān pú tí,xū pú tí,

 得阿耨多罗三藐三菩提,须菩提,

 ru ruò zuò shì niàn,fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn zhě,

 汝若作是念,发阿耨多罗三藐三菩提心者,

 shuō zhū fa duàn miè,mò zuò shì niàn,hé yi gù,

 说诸法断灭,莫作是念,何以故,

 fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn zhě,

 发阿耨多罗三藐三菩提心者,

 yú fa bù shuō duàn miè xiang

 于法不说断灭相,

 bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā

 不受不贪分第二十八

 xū pú tí,ruò pú sà yi man héng hé shā děng shì jiè qī bao,chí yòng bù shī,

 须菩提,若菩萨以满恒河沙等世界七宝,持用布施,

 ruò fù you rén,zhī yī qiē fa,wú wo dé chéng yú rěn,

 若复有人,知一切法无我,得成于忍,

 ci pú sà,shèng qián pú sà,suo dé gōng dé,hé yi gù,

 此菩萨,胜前菩萨,所得功德,何以故,

 xū pú tí,yi zhū pú sà,bù shòu fú dé gù,

 须菩提,以诸菩萨,不受福德故,

 xū pú tí bái fó yán,shì zūn,yún hé pú sà bù shòu fú dé,

 须菩提白佛言,世尊,云何菩萨不受福德,

 xū pú tí,pú sà suo zuò fú dé,bù yīng tān zhuo,

 须菩提,菩萨所作福德,不应贪着,

 shì gù shuō bù shòu fú dé,

 是故说不受福德,

 wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiu

 威仪寂静分第二十九

 xū pú tí,ruò you rén yán,rú lái ruò lái ruò qù,ruò zuò ruò wò,

 须菩提,若有人言,如来若来若去,若坐若卧,

 shì rén bù jiě wo suo shuō yì,hé yi gù,

 是人不解我所说义,何以故,

 rú lái zhě,wú suo cóng lái,yì wú suo qù,gù míng rú lái,

 如来者,无所从来,亦无所去,故名如来,

 yī hé li xiang fēn dì sān shí

 一合理相分第三十

 xū pú tí,ruò shàn nán zi shàn nu rén,yi sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén,

 须菩提,若善男子善女人,以三千大千世界碎为微尘,

 yú yì yún hé,shì wēi chén zhòng,nìng wéi duō fou,

 于意云何,是微尘众,宁为多不,

 xū pú tíyán,shèn duō,shì zūn,hé yi gù,

 须菩提言,甚多,世尊,何以故,

 ruò shì wēi chén zhòng shí you zhě,fó jí bù shuō shì wēi chén zhòng,

 若是微尘众实有者,佛即不说是微尘众,

 suo yi zhě hé,fó shuō wēi chén zhòng,jí fēi wēi chén zhòng,

 所以者何,佛说微尘众,即非微尘众,

 shì míng wēi chén zhòng,shì zūn,rú lái suo shuō sān qiān dà qiān shì jiè,

 是名微尘众,世尊,如来所说三千大千世界,

 jí fēi shì jiè,shì míng shì jiè,hé yi gù,ruò shì jiè shí you zhě,

 即非世界,是名世界,何以故,若世界实有者,

 jí shì yī hé xiang ,rú lái shuō yī hé xiang ,jí fēi yī hé xiang ,

 即是一合相,如来说一合相,即非一合相,

 shì míng yī hé xiāng,xū pú tí,yī hé xiāng zhě,jí shì bù kě shuō,

 是名一合相,须菩提,一合相者,即是不可说,

 dàn fán fū zhī rén,tān zhuo qí shì,

 但凡夫之人,贪着其事,

 zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī

 知见不生分第三十一

 xū pú tí,ruò rén yán,fó shuō wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

 须菩提,若人言,佛说我见,人见,众生见,寿者见,

 xū pú tí,yú yì yún hé,shì rén jiě wo suoshuō yì fuō,

 须菩提,于意云何,是人解我所说义不,

 bù yě,shì zūn,shì rén bù jiě rú lái suo shuō yì,hé yi gù,

 不也,世尊,是人不解如来所说义,何以故,

 shì zūn shuō wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

 世尊说我见,人见,众生见,寿者见,

 jí fēi wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

 即非我见,人见,众生见,寿者见,

 shì míng wo jiàn,rén jiàn,zhòng shēng jiàn,shòu zhě jiàn,

 是名我见,人见,众生见,寿者见,

 xū pú tí,fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn zhě,

 须菩提,发阿耨多罗三藐三菩提心者,

 yú yī qiē fa,yīng rú shì zhī,rú shì jiàn,rú shì xìn jiě,bù shēng fa xiāng,

 于一切法,应如是知,如是见,如是信解,不生法相,

 xū pú tí,suo yán fa xiāng zhě,rú lái shuō jí fēi fa xiāng,shì míng fa xiāng,

 须菩提,所言法相者,如来说即非法相,是名法相,

 yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr

 应化非真分第三十二

 xū pú tí,ruò you rén yi man wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bao,

 须菩提,若有人以满无量阿僧祇世界七宝,

 chí yòng bù shī,ruò you shàn nán zi shàn nu rén,fā pú tí xīn zhě,

 持用布施,若有善男子善女人,发菩提心者,

 chí yú ci jīng,nai zhì sì jù jì děng,shòu chí dú sòng,

 持于此经,乃至四句偈等,受持读诵,

 wèi rén yan shuō,qí fú shèng bi,yún hé wèi rén yan shuō,

 为人演说,其福胜彼,云何为人演说,

 bù qu yú xiāng,rú rú bù dòng,hé yi gù,

 不取于相,如如不动,何以故,

 yī qiē you wéi fa rú mèng huàn pào ying

 一切有为法如梦幻泡影

 rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān

 如露亦如电应作如是观

 fó shuō shì jīng yi,zhang lao xū pú tí,jí zhū bi qiū,bi qiū ní,

 佛说是经已,长老须菩提,及诸比丘,比丘尼,

 yōu pó se,yōu pó yí,yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó,

 优婆塞,优婆夷,一切世间天人阿修罗,

 wén fó suo shuō,jiē dà huān xi,xìn shòu fèng xíng,

 闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行

 jīn gāng bō rě bō luó mì jīng

 金刚般若波罗蜜经

 bō rě wú jìn cáng zhēn yán

 般若无尽藏真言

 nà mó bó gā fá dì

 纳谟薄伽伐帝

 bō lī ruò

 钵唎若

 bō luó mì duō yè

 波罗蜜多曳

 dá zhí tā an gē lī dì lī shì lī

 怛侄他 唵 纥唎 地唎 室唎

 shù lū zhī sān mì lì zhī

 戍噜知 三密栗知

 fó shè yè 。 shā hē

 佛社曳 莎诃

 jīn gāng xīn zhēn yán

 金刚心真言

 an wū lún ní suō pó hē

 唵 乌伦尼娑婆诃

 bu què zhēn yán

 补阙真言

 nán mō hē lā dá dā nuō duō lā yè yē

 南谟喝啰怛那哆啰夜耶

 qè lā qè lā jù zhù jù zhù mó lā mó lā

 佉啰佉啰 俱住俱住 摩啰摩啰

 hu lā hōng hè hè sū dá ná

 虎啰吽贺贺苏怛拿

 hōng pō mò nuō suō pó hē

 吽 泼抹拿 娑婆诃

 bu què yuán man zhēn yán

 补阙圆满真言

 ōng hū lú hū lú shè yè mù qì shā hē

 唵 呼嚧 呼嚧社曳穆契娑诃

 pu huí xiàng zhēn yán

 普回向真言

 ōng suō mō lā suō mō lā

 唵 娑摩啰 娑摩啰

 mǐ me nang sà wǎ hē

 弭摩曩 萨缚诃

 me hē zhuó jiā lā wǎ hōng

 摩诃斫迦啰嚩吽

 jin gāng zàn

 金刚赞

 duàn yí shēng xìn jué xiāng chāo zōng

 断疑生信 绝相超宗

 dùn wàng rén fa jiě zhēn kōng

 顿忘人法解真空

 bō rě wèi chong chong sì jù róng tōng

 般若味重重 四句融通

 fú dé tàn wú qióng

 福德叹无穷

 ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà

 南无祗园会上佛菩萨(三称)

 , ; mi me nang sà wa hē

 弭摩曩 萨缚诃

 me hē zhuó jiā lā wa hōng

 摩诃斫迦啰嚩吽

 回向偈

 愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三涂苦

 若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 得生极乐国

热文推荐

 • 金刚经译文

   第一品 法会因由分 我听佛是这样说的。当时,佛祖释迦牟尼在舍卫国的祇树给孤独园,和大比丘众一千二百五十人居住在那里。那时,世尊到吃饭时身着法衣,捧着食钵,进入舍卫国都城化缘。在城内乞食,化缘完后,回到住处。吃完饭,收好法衣和食钵,洗完脚,铺好座垫就开始打坐。

 • 《金刚般若波罗蜜经》姚秦天竺三藏法师 鸠摩罗什译

   如是我闻。一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。时,长老须菩提在大众中即从座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「希有!世尊!如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨。世尊!善男子、善女人

 • 金刚经全文及译文

   姚秦.三藏法师鸠摩罗什译 序:山珍海味令我们饱,可是无量百千山珍海味不如一口空气,因为一口气不来便断命,但我们不能因此光吸空气而不吃山珍海味。读诵金刚经胜於无量百千七宝布施,我们若光只诵读金刚经而不作七宝布施,如同光吸空气而不吃山珍海味,在法海中必死无疑。

 • 《金刚经》全文-金刚经原文注音及译文

  金刚经原文及译文 第一品 法会因由分 【原文】: 如是我闻:一时,佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。於其城中次第乞已,还至本处。饭食

精彩文章

 • 《法华经》讲“唯有一乘法,无二亦无三”,该如何理解?

  (达照法师) 善士问:请问法师,《法华经》曾讲:唯有一乘法,无二亦无三,该如何理解?达照法师答:本来佛说,前面的佛讲过二乘和三乘。二乘就是大小二乘,或者声闻乘,缘觉乘叫二乘;有时候声闻乘叫小乘,缘觉乘叫二乘,菩萨乘叫大乘;有时候声闻、缘觉加起来都叫二乘,菩萨叫大乘,加起来叫三乘;有时候把人天乘加进去叫五乘。这个乘都不同的。

 • 《无量寿经》全文多少字?

  (网络) 《无量寿经》,全称《佛说无量寿经》,二卷,曹魏康僧铠译。全文一共17324个字。亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿),建立弥陀净土接引十方世界众生。

 • 如何把《普贤行愿品》落实到生活中?

  (如孝法师) 我们在生活当中,一般会面临三种对境:一是座上修,一是座下应事,另外一个在梦中。日常每一天的修行按照初善、中善、后善,基本上也是三点:出去度众生,回来度自己,梦中不断地成熟自相续。比如早上出门时发普贤愿度众生,怎么度?和众生结缘,带着普贤的祝福就叫度,这是初善;走入众生中间面对具体的事相,认真地做好事,这是中善;晚上回来

 • 下足住时,当愿众生,心得解脱,安住不动的意思

  (如瑞法师) 此偈的大意是:当菩萨(发大心的修行者)静坐修行后,双脚从座上垂下,站在地上的时候,就要发愿:希望众生的内心都能获得自在解脱,安住在正念当中,不被五欲六尘所牵动。下足住时:指在结束禅修后,从禅座上下来,站立在地上的时候。

 • 修行于定,当愿众生,以定伏心,究竟无余的意思

  (如瑞法师) 当菩萨正式开始修禅定时就要发愿,愿所有的众生都能以禅定降伏妄心,进而证入究竟无余的涅槃境界,得到大自在解脱。凡夫众生的散乱之心,就像无钩的狂象躁动不止,又像猿猴得树,上窜下跳,片刻不宁。降伏妄心,就是要通过修习禅定,训练我们的心专注一处,令心渐渐地趋于轻松、宁静。

 • 净行品、普贤行愿品的“行”字怎么读?

  (广行法师) 《大方广佛华严经》,简称《华严经》,是佛教的富贵,部头很大,不容易读诵受持跟学习,但学习华严三品相对来说就比较容易。净行品、普贤行愿品、梵行品的“行”字,传统读(hèng),一般读(xíng)。约定俗成,两种读音都可以。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2021 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000146号

粤ICP备13051807号