佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第七十六(内附念诵视频)

2021-08-11  [华严经]

大方广佛华严经》卷第七十六·入法界品第三十九之十七(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之十七的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第七十六·入法界品第三十九之十七(文字注音版)

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn yù yì mó yé fū rén suǒ,

 尔时,善财童子一心欲诣摩耶夫人所,

 jí shí huò dé guān fú jìng jiè zhì,zuò rú shì niàn:

 即时获得观佛境界智,作如是念:

 “shì shàn zhī shí,yuǎn lí shì jiān,zhù wú suǒ zhù,

 “是善知识,远离世间,住无所住,

 chāo guò liù chù,lí yī qiè zhe,zhī wú ài dào,jù jìng fǎ shēn,

 超过六处,离一切著,知无碍道,具净法身,

 yǐ rú huàn yè ér xiàn huà shēn,yǐ rú huàn zhì ér guān shì jiān,

 以如幻业而现化身,以如幻智而观世间,

 yǐ rú huàn yuàn ér chí fú shēn、suí yì shēng shēn、

 以如幻愿而持佛身、随意生身、

 wú shēng miè shēn、wú lái qù shēn、fēi xū shí shēn、

 无生灭身、无来去身、非虚实身、

 bù biàn huài shēn、wú qǐ jǐn shēn、

 不变坏身、无起尽身、

 suǒ yǒu zhū xiàng jiē yī xiāng shēn、lí èr biān shēn、

 所有诸相皆一相身、离二边身、

 wú yī chǔ shēn、wú qióng jìn shēn、

 无依处身、无穷尽身、

 lí zhū fēn bié rú yǐng xiàn shēn、zhī rú mèng shēn、

 离诸分别如影现身、知如梦身、

 liǎo rú xiàng shēn、rú jìng rì shēn、

 了如像身、如净日身、

 pǔ yú shí fāng ér huà xiàn shēn、zhù yú sān shì wú biàn yì shēn、

 普于十方而化现身、住于三世无变异身、

 fēi shēn xīn shēn,yóu rú xū kōng,suǒ xíng wú ài,chāo zhū shì yǎn,

 非身心身,犹如虚空,所行无碍,超诸世眼,

 wéi shì pǔ xián jìng mù suǒ jiàn。rú shì zhī rén,

 唯是普贤净目所见。如是之人,

 wǒ jīn yún hé ér dé qīn jìn chéng shì gōng yǎng、yǔ qí tóng zhù、

 我今云何而得亲近承事供养、与其同住、

 guān qí zhuàng mào、tīng qí yīn shēng、sī qí yǔ yán、

 观其状貌、听其音声、思其语言、

 shòu qí jiào huì?”

 受其教诲?”

 

 zuò shì niàn yǐ,yǒu zhǔ chéng shén,míng yuē:bǎo yǎn,

 作是念已,有主城神,名曰:宝眼,

 juàn shǔ wéi rào,yú xū kōng zhōng ér xiàn qí shēn,

 眷属围绕,于虚空中而现其身,

 zhǒng zhǒng miào wù yǐ wéi yán shì,

 种种妙物以为严饰,

 shǒu chí wú liàng zhòng sè bǎo huá yǐ sàn shàn cái,

 手持无量众色宝华以散善财,

 zuò rú shì yán:

 作如是言:

 

 “shàn nán zǐ!yīng shǒu hù xīn chéng,wèi:

 “善男子!应守护心城,谓:

 bù tān yī qiè shēng sǐ jìng jiè;yīng zhuāng yán xīn chéng,

 不贪一切生死境界;应庄严心城,

 wèi:zhuān yì qù qiú rú lái shí lì;yīng jìng zhì xīn chéng,

 谓:专意趣求如来十力;应净治心城,

 wèi:bì jiū duàn chú qiān jí chǎn kuáng;yīng qīng liáng xīn chéng,

 谓:毕究断除悭嫉谄诳;应清凉心城,

 wèi:sī wéi yī qiè zhū fǎ shí xìng;yīng zēng cháng xīn chéng,

 谓:思惟一切诸法实性;应增长心城,

 wèi:chéng bàn yī qiè zhù dào zhī fǎ;yīng yán shì xīn chéng,

 谓:成办一切助道之法;应严饰心城,

 wèi:zào lì zhū chán jiě tuō gōng diàn;yīng zhào yào xīn chéng,

 谓:造立诸禅解脱宫殿;应照耀心城,

 wèi:pǔ rù yī qiè zhū fú dào chǎng tīng shòu bō rě bō luó mì fǎ;

 谓:普入一切诸佛道场听受般若波罗蜜法;

 yīng zēng yì xīn chéng,wèi:pǔ shè yī qiè fú fāng biàn dào;

 应增益心城,谓:普摄一切佛方便道;

 yīng jiān gù xīn chéng,wèi:héng qín xiū xí pǔ xián xíng yuàn;

 应坚固心城,谓:恒勤修习普贤行愿;

 yīng fáng hù xīn chéng,wèi:cháng zhuān yù hàn è yǒu、mó jūn;

 应防护心城,谓:常专御捍恶友、魔军;

 yīng kuò chè xīn chéng,wèi:kāi yǐn yī qiè fú zhì guāng míng;

 应廓彻心城,谓:开引一切佛智光明;

 yīng shàn bǔ xīn chéng,wèi:tīng shòu yī qiè fú suǒ shuō fǎ;

 应善补心城,谓:听受一切佛所说法

 yīng fú zhù xīn chéng,wèi:shēn xìn yī qiè fú gōng dé hǎi;

 应扶助心城,谓:深信一切佛功德海;

 yīng guǎng dà xīn chéng,wèi:dà cí pǔ jí yī qiè shì jiān;

 应广大心城,谓:大慈普及一切世间;

 yīng shàn fù xīn chéng,wèi:jí zhòng shàn fǎ yǐ fù qí shàng;

 应善覆心城,谓:集众善法以覆其上;

 yīng kuān guǎng xīn chéng,wèi:dà bēi āi mǐn yī qiè zhòng shēng;

 应宽广心城,谓:大悲哀愍一切众生;

 yīng kāi xīn chéng mén,wèi:xī shě suǒ yǒu suí yìng gěi shī;

 应开心城门,谓:悉舍所有随应给施;

 yīng mì hù xīn chéng,wèi:fáng zhū è yù bù lìng dé rù;

 应密护心城,谓:防诸恶欲不令得入;

 yīng yán sù xīn chéng,wèi:zhú zhū è fǎ bù lìng qí zhù;

 应严肃心城,谓:逐诸恶法不令其住;

 yīng jué dìng xīn chéng,wèi:jí yī qiè zhì zhù dào zhī fǎ héng wú tuì zhuǎn;

 应决定心城,谓:集一切智助道之法恒无退转;

 yīng ān lì xīn chéng,wèi:zhèng niàn sān shì yī qiè rú lái suǒ yǒu jìng jiè;

 应安立心城,谓:正念三世一切如来所有境界;

 yīng yíng chè xīn chéng,wèi:

 应莹彻心城,谓:

 míng dá yī qiè fú zhèng fǎ lún xiū duō luó zhōng suǒ yǒu fǎ mén zhǒng zhǒng yuán qǐ;

 明达一切佛正法錀修多罗中所有法门种种缘起;

 yīng bù fèn xīn chéng,wèi:

 应部分心城,谓:

 pǔ xiǎo shì yī qiè zhòng shēng jiē lìng dé jiàn sà pó ruò dào;

 普晓示一切众生皆令得见萨婆若道;

 yīng zhù chí xīn chéng,wèi:fā yī qiè sān shì rú lái zhū dà yuàn hǎi;

 应住持心城,谓:发一切三世如来诸大愿海;

 yīng fù shí xīn chéng,wèi:jí yī qiè zhōu biàn fǎ jiè dà fú dé jù;

 应富实心城,谓:集一切周遍法界大福德聚;

 yīng lìng xīn chéng míng liǎo,wèi:pǔ zhī zhòng shēng gēn yù děng fǎ;

 应令心城明了,谓:普知众生根欲等法;

 yīng lìng xīn chéng zì zài,wèi:pǔ shè yī qiè shí fāng fǎ jiè;

 应令心城自在,谓:普摄一切十方法界;

 yīng lìng xīn chéng qīng jìng,wèi:zhèng niàn yī qiè zhū fú rú lái;

 应令心城清净,谓:正念一切诸佛如来;

 yīng zhī xīn chéng zì xìng,wèi:zhī yī qiè fǎ jiē wú yǒu xìng;

 应知心城自性,谓:知一切法皆无有性;

 yīng zhī xīn chéng rú huàn,wèi:yǐ yī qiè zhì le zhū fǎ xìng。

 应知心城如幻,谓:以一切智了诸法性。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò néng rú shì jìng xiū xīn chéng,

 “佛子!菩萨摩诃萨若能如是净修心城,

 zé néng jī jí yī qiè shàn fǎ。hé yǐ gù?

 则能积集一切善法。何以故?

 juān chú yī qiè zhū zhàng nán gù,suǒ wèi:jiàn fú zhàng、

 蠲除一切诸障难故,所谓:见佛障、

 wén fǎ zhàng、gōng yǎng rú lái zhàng、shè zhū zhòng shēng zhàng、

 闻法障、供养如来障、摄诸众生障、

 jìng fó guó tǔ zhàng。shàn nán zǐ!

 净佛国土障。善男子!

 pú sà mó hē sà yǐ lí rú shì zhū zhàng nán gù,

 菩萨摩诃萨以离如是诸障难故,

 ruò fā xī qiú shàn zhī shí xīn,bù yòng gōng lì zé biàn dé jiàn,

 若发希求善知识心,不用功力则便得见,

 nǎi zhì jiū jìng bì dàng chéng fú。”

 乃至究竟必当成佛。”

 

 ěr shí,yǒu shēn zhòng shén,míng:lián huá fǎ dé jí miào huá guāng míng,

 尔时,有身众神,名:莲华法德及妙华光明,

 wú liàng zhū shén qián hòu wéi rào,cóng dào chǎng chū,

 无量诸神前后围绕,从道场出,

 zhù xū kōng zhōng,yú shàn cái qián,yǐ miào yīn shēng,

 住虚空中,于善财前,以妙音声,

 zhǒng zhǒng chēng tàn mó yé fū rén,

 种种称叹摩耶夫人,

 cóng qí ěr dāng fàng wú liàng sè xiàng guāng míng wǎng,

 从其耳珰放无量色相光明网,

 pǔ zhào wú biān zhū fú shì jiè,

 普照无边诸佛世界,

 lìng shàn cái jiàn shí fāng guó tǔ yī qiè zhū fú。

 令善财见十方国土一切诸佛。

 qí guāng míng wǎng,yòu rào shì jiān,jīng yī zā yǐ,

 其光明网,右绕世间,经一匝已,

 rán hòu hái lái,rù shàn cái dǐng,nǎi zhì biàn rù shēn zhū máo kǒng。

 然后还来,入善财顶,乃至遍入身诸毛孔。

 shàn cái jí dé jìng guāng míng yǎn,yǒng lí yī qiè yú chī àn gù;

 善财即得净光明眼,永离一切愚痴闇故;

 dé lí yì yǎn,néng le yī qiè zhòng shēng xìng gù;

 得离翳眼,能了一切众生性故;

 dé lí gòu yǎn,néng guān yī qiè fǎ xìng mén gù;

 得离垢眼,能观一切法性门故;

 dé jìng huì yǎn,néng guān yī qiè fó guó xìng gù;

 得净慧眼,能观一切佛国性故;

 dé pí lú zhē nà yǎn,jiàn fó fǎ shēn gù;

 得毗卢遮那眼,见佛法身故;

 dé pǔ guāng míng yǎn,jiàn fú píng děng bù sī yì shēn gù;

 得普光明眼,见佛平等不思议身故;

 dé wú ài guāng yǎn,guān chá yī qiè shā hǎi chéng huài gù;

 得无碍光眼,观察一切刹海成坏故;

 dé pǔ zhào yǎn,jiàn shí fāng fú qǐ dà fāng biàn zhuǎn zhèng fǎ lún gù;

 得普照眼,见十方佛起大方便转正法錀故;

 dé pǔ jìng jiè yǎn,jiàn wú liàng fú yǐ zì zài lì diào fú zhòng shēng gù;

 得普境界眼,见无量佛以自在力调伏众生故;

 dé pǔ jiàn yǎn,dǔ yī qiè shā zhū fú chū xìng gù。

 得普见眼,睹一切刹诸佛出兴故。

 

 shí,yǒu shǒu hù pú sà fǎ táng luó chà guǐ wáng,míng yuē:

 时,有守护菩萨法堂罗刹鬼王,名曰:

 shàn yǎn,yǔ qí juàn shǔ wàn luó chà jù,yú xū kōng zhōng,

 善眼,与其眷属万罗刹俱,于虚空中,

 yǐ zhòng miào huá,sàn shàn cái shàng,zuò rú shì yán:

 以众妙华,散善财上,作如是言:

 

 “shàn nán zǐ!pú sà chéng jiù shí fǎ,

 “善男子!菩萨成就十法,

 zé dé qīn jìn zhū shàn zhī shí。hé děng wéi shí?

 则得亲近诸善知识。何等为十?

 suǒ wèi:qí xīn qīng jìng lí zhū chǎn kuáng;

 所谓:其心清净离诸谄诳;

 dà bēi píng děng pǔ shè zhòng shēng,zhī zhū zhòng shēng wú yǒu zhēn shí;

 大悲平等普摄众生,知诸众生无有真实;

 qù yī qiè zhì,xīn bù tuì zhuǎn;

 趣一切智,心不退转;

 yǐ xìn jiě lì pǔ rù yī qiè zhū fú dào chǎng;

 以信解力普入一切诸佛道场;

 dé jìng huì yǎn le zhū fǎ xìng;dà cí píng děng pǔ fù zhòng shēng;

 得净慧眼了诸法性;大慈平等普覆众生;

 yǐ zhì guāng míng kuò zhū wàng jìng;yǐ gān lù yǔ dí shēng sǐ rè;

 以智光明廓诸妄境;以甘露雨涤生死热;

 yǐ guǎng dà yǎn chè jiàn zhū fǎ;

 以广大眼彻鉴诸法;

 xīn cháng suí shùn zhū shàn zhī shí。shì wèi shí。

 心常随顺诸善知识。是为十。

 

 “fù cì,fó zǐ!pú sà chéng jiù shí zhǒng sān mèi mén,

 “复次,佛子!菩萨成就十种三昧门,

 zé cháng xiàn jiàn zhū shàn zhī shí。hé děng wéi shí?

 则常现见诸善知识。何等为十?

 suǒ wèi:fǎ kōng qīng jìng lún sān mèi、guān chá shí fāng hǎi sān mèi、

 所谓:法空清净轮三昧、观察十方海三昧、

 yú yī qiè jìng jiè bù shě lí bù quē jiǎn sān mèi、

 于一切境界不舍离不缺减三昧、

 pǔ jiàn yī qiè fú chū xìng sān mèi、jí yī qiè gōng dé cáng sān mèi、

 普见一切佛出兴三昧、集一切功德藏三昧、

 xīn héng bù shě shàn zhī shí sān mèi、

 心恒不舍善知识三昧、

 cháng jiàn yī qiè shàn zhī shí shēng zhū fú gōng dé sān mèi、

 常见一切善知识生诸佛功德三昧、

 cháng bù lí yī qiè shàn zhī shí sān mèi、

 常不离一切善知识三昧、

 cháng gōng yǎng yī qiè shàn zhī shí sān mèi、

 常供养一切善知识三昧、

 cháng yú yī qiè shàn zhī shí suǒ wú guò shī sān mèi。fó zǐ!

 常于一切善知识所无过失三昧。佛子!

 pú sà chéng jiù cǐ shí sān mèi mén,cháng dé qīn jìn zhū shàn zhī shí,

 菩萨成就此十三昧门,常得亲近诸善知识,

 yòu dé shàn zhī shí zhuǎn yī qiè fó fǎ lún sān mèi;

 又得善知识转一切佛法錀三昧;

 dé cǐ sān mèi yǐ,xī zhī zhū fú tǐ xìng píng děng,

 得此三昧已,悉知诸佛体性平等,

 chǔ chù zhí yù zhū shàn zhī shí。”

 处处值遇诸善知识。”

 

 shuō shì yǔ shí,

 说是语时,

 shàn cái tóng zǐ yǎng shì kōng zhōng ér dá zhī yán:

 善财童子仰视空中而答之言:

 “shàn zāi shàn zāi!rǔ wèi āi mǐn shè shòu wǒ gù,

 “善哉善哉!汝为哀愍摄受我故,

 fāng biàn jiào wǒ jiàn shàn zhī shí。yuàn wèi wǒ shuō:

 方便教我见善知识。愿为我说:

 yún hé wǎng yì shàn zhī shí suǒ?

 云何往诣善知识所?

 yú hé fāng chù chéng yì jù luò qiú shàn zhī shí?”

 于何方处城邑聚落求善知识?”

 

 luó chà dá yán:“shàn nán zǐ!rǔ yīng pǔ lǐ shí fāng,

 罗刹答言:“善男子!汝应普礼十方,

 qiú shàn zhī shí;zhèng niàn sī wéi yī qiè jìng jiè,qiú shàn zhī shí;

 求善知识;正念思惟一切境界,求善知识;

 yǒng měng zì zài biàn yóu shí fāng,qiú shàn zhī shí;

 勇猛自在遍游十方,求善知识;

 guān shēn guān xīn rú mèng rú yǐng,qiú shàn zhī shí。”

 观身观心如梦如影,求善知识。”

 

 ěr shí,shàn cái shòu xíng qí jiào,

 尔时,善财受行其教,

 jí shí dǔ jiàn dà bǎo lián huá cóng dì yǒng chū,

 即时睹见大宝莲华从地涌出,

 jīn gāng wèi jīng,miào bǎo wèi cáng,mó ní wèi yè,

 金刚为茎,妙宝为藏,摩尼为叶,

 guāng míng bǎo wáng yǐ wéi qí tái,zhòng bǎo sè xiāng yǐ wéi qí xū,

 光明宝王以为其台,众宝色香以为其须,

 wú shù bǎo wǎng mí fù qí shàng。yú qí tái shàng,yǒu yī lóu guān,

 无数宝网弥覆其上。于其台上,有一楼观,

 míng:pǔ nà shí fāng fǎ jiè cáng,qí miào yán shì,jīn gāng wèi dì,

 名:普纳十方法界藏,奇妙严饰,金刚为地,

 qiān zhù háng liè,yī qiè jiē yǐ mó ní bǎo chéng,

 千柱行列,一切皆以摩尼宝成,

 yán fú tán jīn yǐ wéi qí bì,zhòng bǎo yīng luò sì miàn chuí xià,

 阎浮檀金以为其壁,众宝璎珞四面垂下,

 jiē bìlán dùn zhōu zā zhuāng yán。qí lóu guān zhōng,

 阶陛、栏楯周匝庄严。其楼观中,

 yǒu rú yì bǎo lián huá zhī zuò,zhǒng zhǒng zhòng bǎo yǐ wéi yán shì,

 有如意宝莲华之座,种种众宝以为严饰,

 miào bǎo lán dùn,bǎo yī jiān liè,bǎo zhàng、bǎo wǎng yǐ fù qí shàng,

 妙宝栏楯,宝衣间列,宝帐、宝网以覆其上,

 zhòng bǎo zēng fān zhōu zā chuí xià,wēi fēng xú dòng,

 众宝缯幡周匝垂下,微风徐动,

 guāng liú xiǎng fā;bǎo huá chuáng zhōng yǔ zhòng miào huá,

 光流响发;宝华幢中雨众妙华,

 bǎo líng duó zhōng chū měi yīn shēng,bǎo hù yǒu jiān chuí zhū yīng luò,

 宝铃铎中出美音声,宝户牖间垂诸璎珞,

 mó ní shēn zhōng liú chū xiāng shuǐ,bǎo xiàng kǒu zhōng chū lián huá wǎng,

 摩尼身中流出香水,宝象口中出莲华网,

 bǎo shī zǐ kǒu tǔ miào xiāng yún,fàn xíng bǎo lún chū suí yuè yīn,

 宝师子口吐妙香云,梵形宝轮出随乐音,

 jīn gāng bǎo líng chū zhū pú sà dà yuàn zhī yīn,

 金刚宝铃出诸菩萨大愿之音,

 bǎo yuè chuáng zhōng chū fó huà xíng,

 宝月幢中出佛化形,

 jìng cáng bǎo wáng xiàn sān shì fú shòu shēng cì dì,

 净藏宝王现三世佛受生次第,

 rì cáng mó ní fàng dà guāng míng biàn zhào shí fāng yī qiè fú shā,

 日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛刹,

 mó ní bǎo wáng fàng yī qiè fú yuán mǎn guāng míng,

 摩尼宝王放一切佛圆满光明,

 pí lú zhē nà mó ní bǎo wáng xìng gōng yǎng yún gōng yǎng yī qiè zhū fú rú lái,

 毗卢遮那摩尼宝王兴供养云供养一切诸佛如来,

 rú yì zhū wáng niàn niàn shì xiàn pǔ xián shén biàn chōng mǎn fǎ jiè,

 如意珠王念念示现普贤神变充满法界,

 xū mí bǎo wáng chū tiān gōng diàn,

 须弥宝王出天宫殿,

 tiān zhū cǎi nǚ zhǒng zhǒng miào yīn gē zàn rú lái bù kě sī yì wēi miào gōng dé。

 天诸采女种种妙音歌赞如来不可思议微妙功德。

 

 ěr shí,shàn cái jiàn rú shì zuò,fù yǒu wú liàng zhòng zuò wéi rào,

 尔时,善财见如是座,复有无量众座围绕,

 mó yé fū rén zài bǐ zuò shàng,yú yī qiè zhòng shēng qián,

 摩耶夫人在彼座上,于一切众生前,

 xiàn jìng sè shēn。suǒ wèi:chāo sān jiè sè shēn,

 现净色身。所谓:超三界色身,

 yǐ chū yī qiè zhū yǒu qù gù;suí xīn lè sè shēn,

 已出一切诸有趣故;随心乐色身,

 yú yī qiè shì jiān wú suǒ zhe gù;pǔ zhōu biàn sè shēn,

 于一切世间无所著故;普周遍色身,

 děng yú yī qiè zhòng shēng shù gù;wú děng bǐ sè shēn,

 等于一切众生数故;无等比色身,

 lìng yī qiè zhòng shēng miè dào jiàn gù;wú liàng zhǒng sè shēn,

 令一切众生灭倒见故;无量种色身,

 suí zhòng shēng xīn zhǒng zhǒng xiàn gù;wú biān xiāng sè shēn,

 随众生心种种现故;无边相色身,

 pǔ xiàn zhǒng zhǒng zhū xíng xiāng gù;pǔ duì xiàn sè shēn,

 普现种种诸形相故;普对现色身,

 yǐ dà zì zài ér shì xiàn gù;huà yī qiè sè shēn,

 以大自在而示现故;化一切色身,

 suí qí suǒ yīng ér xiàn qián gù;héng shì xiàn sè shēn,

 随其所应而现前故;恒示现色身,

 jǐn zhòng shēng jiè ér wú jìn gù;wú qù sè shēn,

 尽众生界而无尽故;无去色身,

 yú yī qiè qù wú suǒ miè gù;wú lái sè shēn,

 于一切趣无所灭故;无来色身,

 yú zhū shì jiān wú suǒ chū gù;bù shēng sè shēn,

 于诸世间无所出故;不生色身,

 wú shēng qǐ gù;bù miè sè shēn,lí yǔ yán gù;

 无生起故;不灭色身,离语言故;

 fēi shí sè shēn,dé rú shí gù;fēi xū sè shēn,suí shì xiàn gù;

 非实色身,得如实故;非虚色身,随世现故;

 wú dòng sè shēn,shēng miè yǒng lí gù;

 无动色身,生灭永离故;

 bù huài sè shēn,fǎ xìng bù huài gù;wú xiāng sè shēn,

 不坏色身,法性不坏故;无相色身,

 yán yǔ dào duàn gù;yī xiāng sè shēn,wú xiāng wèi xiāng gù;

 言语道断故;一相色身,无相为相故;

 rú xiàng sè shēn,suí xīn yīng xiàn gù;rú huàn sè shēn,

 如像色身,随心应现故;如幻色身,

 huàn zhì suǒ shēng gù;rú yàn sè shēn,dàn xiǎng suǒ chí gù;

 幻智所生故;如焰色身,但想所持故;

 rú yǐng sè shēn,suí yuàn xiàn shēng gù;rú mèng sè shēn,

 如影色身,随愿现生故;如梦色身,

 suí xīn ér xiàn gù;fǎ jiè sè shēn,xìng jìng rú kōng gù;

 随心而现故;法界色身,性净如空故;

 dà bēi sè shēn,cháng hù zhòng shēng gù;wú ài sè shēn,

 大悲色身,常护众生故;无碍色身,

 niàn niàn zhōu biàn fǎ jiè gù;wú biān sè shēn,

 念念周遍法界故;无边色身,

 pǔ jìng yī qiè zhòng shēng gù;wú liàng sè shēn,

 普净一切众生故;无量色身,

 chāo chū yī qiè yǔ yán gù;wú zhù sè shēn,

 超出一切语言故;无住色身,

 yuàn dù yī qiè shì jiān gù;wú chǔ sè shēn,

 愿度一切世间故;无处色身,

 héng huà zhòng shēng bù duàn gù;wú shēng sè shēn,

 恒化众生不断故;无生色身,

 huàn yuàn suǒ chéng gù;wú shèng sè shēn,chāo zhū shì jiān gù;

 幻愿所成故;无胜色身,超诸世间故;

 rú shí sè shēn,dìng xīn suǒ xiàn gù;bù shēng sè shēn,

 如实色身,定心所现故;不生色身,

 suí zhòng shēng yè ér chū xiàn gù;rú yì zhū sè shēn,

 随众生业而出现故;如意珠色身,

 pǔ mǎn yī qiè zhòng shēng yuàn gù;wú fēn bié sè shēn,

 普满一切众生愿故;无分别色身,

 dàn suí zhòng shēng fēn bié qǐ gù;lí fēn bié sè shēn,

 但随众生分别起故;离分别色身,

 yī qiè zhòng shēng bù néng zhī gù;wú jìn sè shēn,

 一切众生不能知故;无尽色身,

 jǐn zhū zhòng shēng shēng sǐ jì gù;qīng jìng sè shēn,

 尽诸众生生死际故;清净色身,

 tóng yú rú lái wú fēn bié gù。rú shì shēn zhě,fēi sè,

 同于如来无分别故。如是身者,非色,

 suǒ yǒu sè xiàng rú yǐng xiàng gù;fēi shòu,

 所有色相如影像故;非受,

 shì jiān kǔ shòu jiū jìng miè gù;fēi xiǎng,

 世间苦受究竟灭故;非想,

 dàn suí zhòng shēng xiǎng suǒ xiàn gù;fēi xíng,

 但随众生想所现故;非行,

 yī rú huàn yè ér chéng jiù gù;lí shí,pú sà yuàn zhì kōng wú xìng gù,

 依如幻业而成就故;离识,菩萨愿智空无性故,

 yī qiè zhòng shēng yǔ yán duàn gù,yǐ dé chéng jiù jì miè shēn gù。

 一切众生语言断故,已得成就寂灭身故。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yòu jiàn mó yé fū rén,

 尔时,善财童子又见摩耶夫人,

 suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,xiàn chāo guò yī qiè shì jiàn sè shēn。

 随诸众生心之所乐,现超过一切世间色身。

 suǒ wèi:

 所谓:

 huò xiàn chāo guò tā huà zì zài tiān nǚ shēn nǎi zhì chāo guò sì dà tiān wáng tiān nǚ shēn,

 或现超过他化自在天女身乃至超过四大天王天女身,

 huò xiàn chāo guò lóng nǚ shēn nǎi zhì chāo guò rén nǚ shēn,

 或现超过龙女身乃至超过人女身,

 xiàn rú shì děng wú liàng sè shēn,ráo yì zhòng shēng。

 现如是等无量色身,饶益众生。

 jí yī qiè zhì zhù dào zhī fǎ,xíng yú píng děng tán bō luó mì,

 集一切智助道之法,行于平等檀波罗蜜,

 dà bēi pǔ fù yī qiè shì jiān。chū shēng rú lái wú liàng gōng dé,

 大悲普覆一切世间。出生如来无量功德,

 xiū xí zēng zhǎng yī qiè zhì xīn,guān chá sī wéi zhū fǎ shí xìng;

 修习增长一切智心,观察思惟诸法实性;

 huò shēn rěn hǎi,jù zhòng dìng mén,zhù yú píng děng sān mèi jìng jiè,

 获深忍海,具众定门,住于平等三昧境界,

 dé rú lái dìng yuán mǎn guāng míng,xiāo jié zhòng shēng fán nǎo jù hǎi;

 得如来定圆满光明,销竭众生烦恼巨海;

 xīn cháng zhèng dìng,wèi cháng dòng luàn,

 心常正定,未尝动乱,

 héng zhuǎn qīng jìng bù tuì fǎ lún,shàn néng le zhī yī qiè fó fǎ,

 恒转清净不退法錀,善能了知一切佛法,

 héng yǐ zhì huì guān fǎ shí xiàng;jiàn zhū rú lái xīn wú yàn zú,

 恒以智慧观法实相;见诸如来心无厌足,

 zhī sān shì fú chū xìng cì dì,jiàn fú sān mèi cháng xiàn zài qián,

 知三世佛出兴次第,见佛三昧常现在前,

 le dá rú lái chū xiàn yú shì wú liàng wú shù zhū qīng jìng dào,

 了达如来出现于世无量无数诸清净道,

 xíng yú zhū fú xū kōng jìng jiè;pǔ shè zhòng shēng,

 行于诸佛虚空境界;普摄众生,

 gè suí qí xīn,jiào huà chéng jiù;

 各随其心,教化成就;

 rù fú wú liàng qīng jìng fǎ shēn,chéng jiù dà yuàn,

 入佛无量清净法身,成就大愿,

 jìng zhū fú shā,jiū jìng diào fú yī qiè zhòng shēng,

 净诸佛刹,究竟调伏一切众生,

 xīn héng biàn rù zhū fú jìng jiè;chū shēng pú sà zì zài shén lì,

 心恒遍入诸佛境界;出生菩萨自在神力,

 yǐ dé fǎ shēn qīng jìng wú rǎn,ér héng shì xiàn wú liàng sè shēn;

 已得法身清净无染,而恒示现无量色身;

 cuī yī qiè mó lì,chéng dà shàn gēn lì,chū shēng zhèng fǎ lì,

 摧一切魔力,成大善根力,出生正法力,

 jù zú zhū fó lì,dé zhū pú sà zì zài zhī lì,

 具足诸佛力,得诸菩萨自在之力,

 sù jí zēng zhǎng yī qiè zhì lì;dé fú zhì guāng,pǔ zhào yī qiè,

 速疾增长一切智力;得佛智光,普照一切,

 xī zhī wú liàng zhòng shēng xīn hǎi,gēn、xìng、yù、

 悉知无量众生心海,根、性、欲、

 jiě zhǒng zhǒng chā bié;qí shēn pǔ biàn shí fāng shā hǎi,

 解种种差别;其身普遍十方刹海,

 xī zhī zhū shā chéng huài zhī xiāng,yǐ guǎng dà yǎn jiàn shí fāng hǎi,

 悉知诸刹成坏之相,以广大眼见十方海,

 yǐ zhōu biàn zhì zhī sān shì hǎi,shēn pǔ chéng shì yī qiè fú hǎi,

 以周遍智知三世海,身普承事一切佛海,

 xīn héng nà shòu yī qiè fǎ hǎi;xiū xí yī qiè rú lái gōng dé,

 心恒纳受一切法海;修习一切如来功德,

 chū shēng yī qiè pú sà zhì huì,

 出生一切菩萨智慧,

 cháng lè guān chá yī qiè pú sà cóng chū fā xīn nǎi zhì chéng jiù suǒ xíng zhī dào,

 常乐观察一切菩萨从初发心乃至成就所行之道,

 cháng qín shǒu hù yī qiè zhòng shēng,cháng lè chēng yáng zhū fú gōng dé,

 常勤守护一切众生,常乐称扬诸佛功德,

 yuàn wèi yī qiè pú sà zhī mǔ。

 愿为一切菩萨之母。

 

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái tóng zǐ jiàn mó yé fū rén xiàn rú shì děng yán fú tí wēi chén shù zhū fāng biàn mén。

 善财童子见摩耶夫人现如是等阎浮提微尘数诸方便门。

 jì jiàn shì yǐ,rú mó yé fū rén suǒ xiàn shēn shù,

 既见是已,如摩耶夫人所现身数,

 shàn cái yì xiàn zuò ěr xǔ shēn,

 善财亦现作尔许身,

 yú yī qiè chù mó yé zhī qián gōng jìng lǐ bài,

 于一切处摩耶之前恭敬礼拜

 jí shí zhèng dé wú liàng wú shù zhū sān mèi mén,fēn bié guān chá,

 即时证得无量无数诸三昧门,分别观察,

 xiū xíng zhèng rù。cóng sān mèi qǐ,yòu rào mó yé bìng qí juàn shǔ,

 修行证入。从三昧起,右绕摩耶并其眷属,

 hé zhǎng ér lì,bái yán:

 合掌而立,白言:

 

 “dà shèng!

 “大圣!

 wén shū shī lì pú sà jiào wǒ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 文殊师利菩萨教我发阿耨多罗三藐三菩提心,

 qiú shàn zhī shí,qīn jìn gōng yǎng。wǒ yú yī yī shàn zhī shí suǒ,

 求善知识,亲近供养。我于一一善知识所,

 jiē wǎng chéng shì,wú kōng guò zhě;jiàn lái zhì cǐ,

 皆往承事,无空过者;渐来至此,

 yuàn wèi wǒ shuō:pú sà yún hé xué pú sà xíng ér dé chéng jiù?”

 愿为我说:菩萨云何学菩萨行而得成就?”

 

 dá yán:

 答言:

 

 “fó zǐ!wǒ yǐ chéng jiù pú sà dà yuàn zhì huàn jiě tuō mén,

 “佛子!我已成就菩萨大愿智幻解脱门,

 shì gù cháng wèi zhū pú sà mǔ。fó zǐ!

 是故常为诸菩萨母。佛子!

 rú wǒ yú cǐ yán fú tí zhōng jiā pí luó chéng jìng fàn wáng jiā,

 如我于此阎浮提中迦毗罗城净饭王家,

 yòu xié ér shēng xī dá tài zǐ,xiàn bù sī yì zì zài shén biàn;

 右胁而生悉达太子,现不思议自在神变;

 rú shì,nǎi zhì jǐn cǐ shì jiè hǎi,suǒ yǒu yī qiè pí lú zhē nà rú lái,

 如是,乃至尽此世界海,所有一切毗卢遮那如来,

 jiē rù wǒ shēn,shì xiàn dàn shēng zì zài shén biàn。

 皆入我身,示现诞生自在神变。

 

 “yòu,shàn nán zǐ!wǒ yú jìng fàn wáng gōng,

 “又,善男子!我于净饭王宫,

 pú sà jiāng yù xià shēng zhī shí,

 菩萨将欲下生之时,

 jiàn pú sà shēn yī yī máo kǒng xián fàng guāng míng,

 见菩萨身一一毛孔咸放光明,

 míng:yī qiè rú lái shòu shēng gōng dé lún,

 名:一切如来受生功德轮,

 yī yī máo kǒng jiē xiàn bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù pú sà shòu shēng zhuāng yán。

 一一毛孔皆现不可说不可说佛刹微尘数菩萨受生庄严。

 bǐ zhū guāng míng,jiē xī pǔ zhào yī qiè shì jiè;

 彼诸光明,皆悉普照一切世界;

 zhào shì jiè yǐ,lái rù wǒ dǐng nǎi zhì yī qiè zhū máo kǒng zhōng。

 照世界已,来入我顶乃至一切诸毛孔中。

 yòu,bǐ guāng zhōng pǔ xiàn yī qiè pú sà míng hào、

 又,彼光中普现一切菩萨名号、

 shòu shēng shén biàn、gōng diàn juàn shǔ、wǔ yù zì yú;

 受生神变、宫殿眷属、五欲自娱;

 yòu jiàn chū jiā、wǎng yì dào chǎng、chéng děng zhèng jué、

 又见出家、往诣道场、成等正觉、

 zuò shī zi zuò、pú sà wéi rào、zhū wáng gōng yǎng、

 坐师子座、菩萨围绕、诸王供养、

 wèi zhū dà zhòng zhuǎn zhèng fǎ lún;

 为诸大众转正法錀;

 yòu jiàn rú lái wǎng xī xiū xíng pú sà dào shí,

 又见如来往昔修行菩萨道时,

 yú zhū fú suǒ gōng jìng gōng yǎng,fā pú tí xīn,jìng fó guó tǔ,

 于诸佛所恭敬供养,发菩提心,净佛国土,

 niàn niàn shì xiàn wú liàng huà shēn,chōng biàn shí fāng yī qiè shì jiè,

 念念示现无量化身,充遍十方一切世界,

 nǎi zhì zuì hòu rù bān niè pán。rú shì děng shì,mí bù jiē jiàn。

 乃至最后入般涅槃。如是等事,靡不皆见。

 

 “yòu,shàn nán zǐ!bǐ miào guāng míng rù wǒ shēn shí,

 “又,善男子!彼妙光明入我身时,

 wǒ shēn xíng liàng suī bù yú běn,rán qí shí yǐ chāo zhū shì jiān。

 我身形量虽不踰本,然其实已超诸世间。

 suǒ yǐ zhě hé?wǒ shēn ěr shí liàng tóng xū kōng,

 所以者何?我身尔时量同虚空,

 xī néng róng shòu shí fāng pú sà shòu shēng zhuāng yán zhū gōng diàn gù。

 悉能容受十方菩萨受生庄严诸宫殿故。

 ěr shí,pú sà cóng dōu shuài tiān jiāng jiàng shén shí,

 尔时,菩萨从兜率天将降神时,

 yǒu shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà,jiē yǔ pú sà tóng yuàn、

 有十佛刹微尘数诸菩萨,皆与菩萨同愿、

 tóng háng、tóng shàn gēn、tóng zhuāng yán、tóng jiě tuō、tóng zhì huì,

 同行、同善根、同庄严、同解脱、同智慧,

 zhū dì、zhū lì、fǎ shēn、sè shēn,nǎi zhì pǔ xián shén tōng xíng yuàn,

 诸地、诸力、法身、色身,乃至普贤神通行愿,

 xī jiē tóng děng,rú shì pú sà qián hòu wéi rào;

 悉皆同等,如是菩萨前后围绕;

 yòu yǒu bā wàn zhū lóng wáng děng、yī qiè shì zhǔ,

 又有八万诸龙王等、一切世主,

 chéng qí gōng diàn,jù lái gōng yǎng。pú sà ěr shí,yǐ shén tōng lì,

 乘其宫殿,俱来供养。菩萨尔时,以神通力,

 yǔ zhū pú sà pǔ xiàn yī qiè dōu shuài tiān gōng;yī yī gōng zhōng,

 与诸菩萨普现一切兜率天宫;一一宫中,

 xī xiàn shí fāng yī qiè shì jiè yán fú tí nèi shòu shēng yǐng xiàng,

 悉现十方一切世界阎浮提内受生影像,

 fāng biàn jiào huà wú liàng zhòng shēng,

 方便教化无量众生,

 lìng zhū pú sà lí zhū xiè dài wú suǒ zhí zhuó。yòu yǐ shén lì,

 令诸菩萨离诸懈怠无所执著。又以神力,

 fàng dà guāng míng,pǔ zhào shì jiān,pò zhū hēi àn,miè zhū kǔ nǎo;

 放大光明,普照世间,破诸黑闇,灭诸苦恼;

 lìng zhū zhòng shēng,jiē shí sù shì suǒ yǒu yè xíng,yǒng chū è dào。

 令诸众生,皆识宿世所有业行,永出恶道。

 yòu wèi jiù hù yī qiè zhòng shēng,pǔ xiàn qí qián,zuò zhū shén biàn。

 又为救护一切众生,普现其前,作诸神变。

 xiàn rú shì děng zhū qí tè shì,yǔ juàn shǔ jù,lái rù wǒ shēn。

 现如是等诸奇特事,与眷属俱,来入我身。

 bǐ zhū pú sà yú wǒ fù zhōng,yóu xíng zì zài,

 彼诸菩萨于我腹中,游行自在,

 huò yǐ sān qiān dà qiān shì jiè ér wèi yī bù,

 或以三千大千世界而为一步,

 huò yǐ bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè ér wèi yī bù。

 或以不可说不可说佛刹微尘数世界而为一步。

 yòu,niàn niàn zhōng,

 又,念念中,

 shí fāng bù kě shuō bù kě shuō yī qiè shì jiè zhū rú lái suǒ、

 十方不可说不可说一切世界诸如来所、

 pú sà zhòng huì,jí sì tiān wáng tiān、sān shí sān tiān,

 菩萨众会,及四天王天、三十三天,

 nǎi zhì sè jiè zhū fàn tiān wáng,yù jiàn pú sà chù tāi shén biàn,

 乃至色界诸梵天王,欲见菩萨处胎神变,

 gōng jìng gōng yǎng,tīng shòu zhèng fǎ,jiē rù wǒ shēn。

 恭敬供养,听受正法,皆入我身。

 suī wǒ fù zhōng xī néng róng shòu rú shì zhòng huì,

 虽我腹中悉能容受如是众会,

 ér shēn bù guǎng dà yì bù pò zhǎi;

 而身不广大亦不迫窄;

 qí zhū pú sà gè jiàn zì chǔ zhòng huì dào chǎng,qīng jìng yán shì。

 其诸菩萨各见自处众会道场,清净严饰。

 

 “shàn nán zǐ!rú cǐ sì tiān xià yán fú tí zhōng,pú sà shòu shēng,

 “善男子!如此四天下阎浮提中,菩萨受生,

 wǒ wèi qí mǔ;sān qiān dà qiān shì jiè bǎi yì sì tiān xià yán fú tí zhōng,

 我为其母;三千大千世界百亿四天下阎浮提中,

 xī yì rú shì。rán wǒ cǐ shēn běn lái wú èr,fēi yī chù zhù,

 悉亦如是。然我此身本来无二,非一处住,

 fēi duō chù zhù。hé yǐ gù?

 非多处住。何以故?

 yǐ xiū pú sà dà yuàn zhì huàn zhuāng yán jiě tuō mén gù。

 以修菩萨大愿智幻庄严解脱门故。

 shàn nán zǐ!rú jīn shì zūn,wǒ wèi qí mǔ;

 善男子!如今世尊,我为其母;

 wǎng xī suǒ yǒu wú liàng zhū fú,xī yì rú shì ér wèi qí mǔ。

 往昔所有无量诸佛,悉亦如是而为其母。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ xī céng zuò lián huá chí shén,

 “善男子!我昔曾作莲华池神,

 shí yǒu pú sà yú lián huá cáng hū rán huà shēng,

 时有菩萨于莲华藏忽然化生,

 wǒ jí pěng chí zhān shì yǎng yù,yī qiè shì jiān jiē gòng hào wǒ wèi:

 我即捧持瞻侍养育,一切世间皆共号我为:

 pú sà mǔ。yòu,wǒ xī wèi pú tí chǎng shén,

 菩萨母。又,我昔为菩提场神,

 shí yǒu pú sà yú wǒ huái zhōng hū rán huà shēng,shì yì hào wǒ wèi:

 时有菩萨于我怀中忽然化生,世亦号我为:

 pú sà mǔ。shàn nán zǐ!yǒu wú liàng zuì hòu shēn pú sà,

 菩萨母。善男子!有无量最后身菩萨,

 yú cǐ shì jiè zhǒng zhǒng fāng biàn shì xiàn shòu shēng,wǒ jiē wèi mǔ。

 于此世界种种方便示现受生,我皆为母。

 

 “shàn nán zǐ!rú cǐ shì jiè xián jié zhī zhōng,guò qù shì shí,

 “善男子!如此世界贤劫之中,过去世时,

 jū liú sūn fú、jū nà hán mù ní fú、

 拘留孙佛、拘那含牟尼佛、

 jiā yè fó jí jīn shì zūn shì jiā mù ní fú xiàn shòu shēng shí,

 迦叶佛及今世尊释迦牟尼佛现受生时,

 wǒ wèi qí mǔ。wèi lái shì zhōng,

 我为其母。未来世中,

 mí lè pú sà cóng dōu shuài tiān jiāng jiàng shén shí,

 弥勒菩萨从兜率天将降神时,

 fàng dà guāng míng pǔ zhào fǎ jiè,

 放大光明普照法界,

 shì xiàn yī qiè zhū pú sà zhòng shòu shēng shén biàn,

 示现一切诸菩萨众受生神变,

 nǎi yú rén jiān shēng dà zú jiā,diào fú zhòng shēng;

 乃于人间生大族家,调伏众生;

 wǒ yú bǐ shí,yì wèi qí mǔ。rú shì cì dì,yǒu shī zi fú、

 我于彼时,亦为其母。如是次第,有师子佛、

 fǎ chuáng fú、shàn yǎn fú、jìng huá fú、huá dé fú、tí shě fú、

 法幢佛、善眼佛、净华佛、华德佛、提舍佛、

 fú shā fú、shàn yì fú、jīn gāng fú、lí gòu fú、yuè guāng fú、

 弗沙佛、善意佛、金刚佛、离垢佛、月光佛、

 chí jù fú、míng chēng fú、jīn gāng dùn fú、qīng jìng yì fú、

 持炬佛、名称佛、金刚楯佛、清净义佛、

 gàn shēn fú、dào bǐ àn fú、bǎo yàn shān fú、chí jù fú、

 绀身佛、到彼岸佛、宝焰山佛、持炬佛、

 lián huá dé fú、míng chēng fú、wú liàng gōng dé fú、

 莲华德佛、名称佛、无量功德佛、

 zuì shèng dēng fú、zhuāng yán shēn fú、shàn wēi yí fú、

 最胜灯佛、庄严身佛、善威仪佛、

 cí dé fú、wú zhù fú、dà wēi guāng fú、wú biān yīn fú、

 慈德佛、无住佛、大威光佛、无边音佛、

 shèng yuàn dí fú、lí yí huò fú、qīng jìng fú、dà guāng fú、

 胜怨敌佛、离疑惑佛、清净佛、大光佛、

 jìng xīn fú、yún dé fú、zhuāng yán dǐng jì fú、shù wáng fú、

 净心佛、云德佛、庄严顶髻佛、树王佛、

 bǎo dāng fú、hǎi huì fú、miào bǎo fú、huá guān fú、mǎn yuàn fú、

 宝珰佛、海慧佛、妙宝佛、华冠佛、满愿佛、

 dà zì zài fú、miào dé wáng fú、zuì zūn shèng fú、zhān tán yún fú、

 大自在佛、妙德王佛、最尊胜佛、栴檀云佛、

 gàn yǎn fú、shèng huì fú、guān chá huì fú、chì shèng wáng fú、

 绀眼佛、胜慧佛、观察慧佛、炽盛王佛、

 jiān gù huì fú、zì zài míng fú、shī zi wáng fú、zì zài fú、

 坚固慧佛、自在名佛、师子王佛、自在佛、

 zuì shèng dǐng fú、jīn gāng zhì shān fú、miào dé cáng fú、

 最胜顶佛、金刚智山佛、妙德藏佛、

 bǎo wǎng yán shēn fú、shàn huì fú、zì zài tiān fú、

 宝网严身佛、善慧佛、自在天佛、

 dà tiān wáng fú、wú yī dé fú、shàn shī fú、yàn huì fú、

 大天王佛、无依德佛、善施佛、焰慧佛、

 shuǐ tiān fú、dé shàng wèi fú、chū shēng wú shàng gōng dé fú、

 水天佛、得上味佛、出生无上功德佛、

 xiān rén shì wèi fú、suí shì yǔ yán fú、gōng dé zì zài chuáng fú、

 仙人侍卫佛、随世语言佛、功德自在幢佛、

 guāng chuáng fú、guān shēn fú、miào shēn fú、xiāng yàn fú、

 光幢佛、观身佛、妙身佛、香焰佛、

 jīn gāng bǎo yán fú、xǐ yǎn fú、lí yù fú、gāo dà shēn fú、

 金刚宝严佛、喜眼佛、离欲佛、高大身佛、

 cái tiān fú、wú shàng tiān fú、shùn jì miè fú、zhì jué fú、

 财天佛、无上天佛、顺寂灭佛、智觉佛、

 miè tān fú、dà yàn wáng fú、jì zhū yǒu fú、pí shě qū tiān fú、

 灭贪佛、大焰王佛、寂诸有佛、毗舍佉天佛、

 jīn gāng shān fú、zhì yàn dé fú、ān yǐn fú、shī zi chū xiàn fú、

 金刚山佛、智焰德佛、安隐佛、师子出现佛、

 yuán mǎn qīng jìng fú、qīng jìng xián fú、dì yī yì fú、

 圆满清净佛、清净贤佛、第一义佛、

 bǎi guāng míng fú、zuì zēng shàng fú、shēn zì zài fú、

 百光明佛、最增上佛、深自在佛、

 dà dì wáng fú、zhuāng yán wáng fú、jiě tuō fú、miào yīn fú、

 大地王佛、庄严王佛、解脱佛、妙音佛、

 shū shèng fú、zì zài fú、wú shàng yī wáng fú、gōng dé yuè fú、

 殊胜佛、自在佛、无上医王佛、功德月佛、

 wú ài guāng fú、gōng dé jù fú、yuè xiàn fú、rì tiān fú、

 无碍光佛、功德聚佛、月现佛、日天佛、

 chū zhū yǒu fú、yǒng měng míng chēng fú、guāng míng mén fú、

 出诸有佛、勇猛名称佛、光明门佛、

 suō luó wáng fú、zuì shèng fú、yào wáng fú、bǎo shèng fú、

 娑罗王佛、最胜佛、药王佛、宝胜佛、

 jīn gāng huì fú、wú néng shèng fú、wú néng yìng bì fú、

 金刚慧佛、无能胜佛、无能映蔽佛、

 zhòng huì wáng fú、dà míng chēng fú、mǐn chí fú、

 众会王佛、大名称佛、敏持佛、

 wú liàng guāng fú、dà yuàn guāng fú、fǎ zì zài bù xū fú、

 无量光佛、大愿光佛、法自在不虚佛、

 bù tuì dì fú、jìng tiān fú、shàn tiān fú、jiān gù kǔ xíng fú、

 不退地佛、净天佛、善天佛、坚固苦行佛、

 yī qiè shàn yǒu fú、jiě tuō yīn fú、yóu xì wáng fú、

 一切善友佛、解脱音佛、游戏王佛、

 miè xié qū fú、zhān bo jìng guāng fú、jù zhòng dé fú、

 灭邪曲佛、薝卜净光佛、具众德佛、

 zuì shèng yuè fú、zhí míng jù fú、shū miào shēn fú、bù kě shuō fú、

 最胜月佛、执明炬佛、殊妙身佛、不可说佛、

 zuì qīng jìng fú、yǒu ān zhòng shēng fú、wú liàng guāng fú、

 最清净佛、友安众生佛、无量光佛、

 wú wèi yīn fú、shuǐ tiān dé fú、bù dòng huì guāng fú、

 无畏音佛、水天德佛、不动慧光佛、

 huá shèng fú、yuè yàn fú、bù tuì huì fú、lí ài fú、wú zhe huì fú、

 华胜佛、月焰佛、不退慧佛、离爱佛、无著慧佛、

 jí gōng dé yùn fú、miè è qù fú、pǔ sàn huá fú、shī zi hǒu fú、

 集功德蕴佛、灭恶趣佛、普散华佛、师子吼佛、

 dì yī yì fú、wú ài jiàn fú、pò tā jūn fú、bù zhe xiāng fú、

 第一义佛、无碍见佛、破他军佛、不著相佛、

 lí fēn bié hǎi fú、duān yán hǎi fú、xū mí shān fú、wú zhe zhì fú、

 离分别海佛、端严海佛、须弥山佛、无著智佛、

 wú biān zuò fú、qīng jìng zhù fú、suí shī xíng fú、zuì shàng shī fú、

 无边座佛、清净住佛、随师行佛、最上施佛、

 cháng yuè fú、ráo yì wáng fú、bù dòng jù fú、pǔ shè shòu fú、

 常月佛、饶益王佛、不动聚佛、普摄受佛、

 ráo yì huì fú、chí shòu fú、wú miè fú、jù zú míng chēng fú、

 饶益慧佛、持寿佛、无灭佛、具足名称佛、

 dà wēi lì fú、zhǒng zhǒng sè xiàng fú、wú xiāng huì fú、

 大威力佛、种种色相佛、无相慧佛、

 bù dòng tiān fú、miào dé nán sī fú、mǎn yuè fú、jiě tuō yuè fú、

 不动天佛、妙德难思佛、满月佛、解脱月佛、

 wú shàng wáng fú、xī yǒu shēn fú、fàn gōng yǎng fú、bù shùn fú、

 无上王佛、希有身佛、梵供养佛、不瞬佛、

 shùn xiān gǔ fó、zuì shàng yè fú、shùn fǎ zhì fú、wú shèng tiān fú、

 顺先古佛、最上业佛、顺法智佛、无胜天佛、

 bù sī yì gōng dé guāng fú、suí fǎ xíng fú、wú liàng xián fú、

 不思议功德光佛、随法行佛、无量贤佛、

 pǔ suí shùn zì zài fú、zuì zūn tiān fú,rú shì nǎi zhì lóu zhì rú lái,

 普随顺自在佛、最尊天佛,如是乃至楼至如来,

 zài xián jié zhōng,yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiè,dàng chéng fú zhě,

 在贤劫中,于此三千大千世界,当成佛者,

 xī wèi qí mǔ。rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiè,

 悉为其母。如于此三千大千世界,

 rú shì yú cǐ shì jiè hǎi shí fāng wú liàng zhū shì jiè yī qiè jié zhōng,

 如是于此世界海十方无量诸世界一切劫中,

 zhū yǒu xiū xíng pǔ xián xíng yuàn,wèi huà yī qiè zhū zhòng shēng zhě,

 诸有修行普贤行愿,为化一切诸众生者,

 wǒ zì jiàn shēn xī wèi qí mǔ。”

 我自见身悉为其母。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ bái mó yé fū rén yán:

 尔时,善财童子白摩耶夫人言:

 “dà shèng dé cǐ jiě tuō,jīng jīn jǐ shí?”dá yán:

 “大圣得此解脱,经今几时?”答言:

 

 “shàn nán zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,

 “善男子!乃往古世,

 guò bù kě sī yì fēi zuì hòu shēn pú sà shén tōng dào yǎn suǒ zhī jié shù,

 过不可思议非最后身菩萨神通道眼所知劫数,

 ěr shí yǒu jié míng:jìng guāng,shì jiè míng:xū mí dé,

 尔时有劫名:净光,世界名:须弥德,

 suī yǒu zhū shān wǔ qù zá jū,rán qí guó tǔ zhòng bǎo suǒ chéng,

 虽有诸山五趣杂居,然其国土众宝所成,

 qīng jìng zhuāng yán wú zhū huì è。yǒu qiān yì sì tiān xià,

 清净庄严无诸秽恶。有千亿四天下,

 yǒu yī sì tiān xià,míng:shī zi chuáng,

 有一四天下,名:师子幢,

 yú zhōng yǒu bā shí yì wáng chéng。yǒu yī wáng chéng,

 于中有八十亿王城。有一王城,

 míng:zì zài chuáng;yǒu zhuàn lún wáng,míng:dà wēi dé。

 名:自在幢;有转轮王,名:大威德。

 bǐ wáng chéng běi,yǒu yī dào chǎng,míng:mǎn yuè guāng míng;

 彼王城北,有一道场,名:满月光明;

 qí dào chǎng shén,míng yuē:cí dé。shí,yǒu pú sà,

 其道场神,名曰:慈德。时,有菩萨,

 míng:lí gòu chuáng,zuò yú dào chǎng,jiāng chéng zhèng jué。

 名:离垢幢,坐于道场,将成正觉。

 yǒu yī è mó,míng:jīn sè guāng,yǔ qí juàn shǔ wú liàng zhòng jù,

 有一恶魔,名:金色光,与其眷属无量众俱,

 zhì pú sà suǒ。

 至菩萨所。

 bǐ dà wēi dé zhuàn lún shèng wáng yǐ dé pú sà shén tōng zì zài,

 彼大威德转轮圣王已得菩萨神通自在,

 huà zuò bīng zhòng,qí shù bèi duō,wéi rào dào chǎng;

 化作兵众,其数倍多,围绕道场;

 zhū mó huáng bù,xī zì bēn sàn;

 诸魔惶怖,悉自奔散;

 gù bǐ pú sà dé chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 故彼菩萨得成阿耨多罗三藐三菩提。

 shí,dào chǎng shén jiàn shì shì yǐ,huān xǐ wú liàng,

 时,道场神见是事已,欢喜无量,

 biàn yú bǐ wáng ér shēng zǐ xiǎng,dǐng lǐ fó zú,

 便于彼王而生子想,顶礼佛足,

 zuò shì yuàn yán:‘cǐ zhuàn lún wáng,zài zài shēng chù,

 作是愿言:‘此转轮王,在在生处,

 nǎi zhì chéng fó,yuàn wǒ cháng dé yǔ qí wèi mǔ。’

 乃至成佛,愿我常得与其为母。’

 zuò shì yuàn yǐ,yú cǐ dào chǎng,fù céng gōng yǎng shí nà yóu tā fú。

 作是愿已,于此道场,复曾供养十那由他佛。

 

 “shàn nán zǐ!yú rǔ yì yún hé,bǐ dào chǎng shén qǐ yì rén hū?

 “善男子!于汝意云何,彼道场神岂异人乎?

 wǒ shēn shì yě。zhuàn lún wáng zhě,jīn shì zūn pí lú zhē nà shi。

 我身是也。转轮王者,今世尊毗卢遮那是。

 wǒ cóng yú bǐ fā yuàn yǐ lái,cǐ fú shì zūn,

 我从于彼发愿已来,此佛世尊,

 yú shí fāng shā yī qiè zhū qù,chǔ chù shòu shēng,

 于十方刹一切诸趣,处处受生,

 zhǒng zhū shàn gēn,xiū pú sà xíng,

 种诸善根,修菩萨行,

 jiào huà chéng jiù yī qiè zhòng shēng,nǎi zhì shì xiàn zhù zuì hòu shēn,

 教化成就一切众生,乃至示现住最后身,

 niàn niàn pǔ yú yī qiè shì jiè,shì xiàn pú sà shòu shēng shén biàn,

 念念普于一切世界,示现菩萨受生神变,

 cháng wèi wǒ zi,wǒ cháng wèi mǔ。shàn nán zǐ!guò qù、

 常为我子,我常为母。善男子!过去、

 xiàn zài shí fāng shì jiè wú liàng zhū fú jiāng chéng fó shí,

 现在十方世界无量诸佛将成佛时,

 jiē yú qí zhōng fàng dà guāng míng,

 皆于脐中放大光明,

 lái zhào wǒ shēn jí wǒ suǒ zhù gōng diàn wū zhái;

 来照我身及我所住宫殿屋宅;

 bǐ zuì hòu shēng,wǒ xī wèi mǔ。

 彼最后生,我悉为母。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ pú sà dà yuàn zhì huàn jiě tuō mén。

 “善男子!我唯知此菩萨大愿智幻解脱门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,jù dà bēi cáng,

 如诸菩萨摩诃萨,具大悲藏,

 jiào huà zhòng shēng cháng wú yàn zú,yǐ zì zài lì,

 教化众生常无厌足,以自在力,

 yī yī máo kǒng shì xiàn wú liàng zhū fú shén biàn;

 一一毛孔示现无量诸佛神变;

 wǒ jīn yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 我今云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ shì jiè sān shí sān tiān,yǒu wáng míng:

 “善男子!于此世界三十三天,有王名:

 zhèng niàn,qí wáng yǒu nǚ míng:tiān zhǔ guāng。rǔ yì bǐ wèn:

 正念,其王有女名:天主光。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ jìng shòu qí jiào,tóu miàn zuò lǐ,

 时,善财童子敬受其教,头面作礼,

 rào wú shù zā,liàn mù zhān yǎng,què xíng ér tuì。

 绕无数匝,恋慕瞻仰,却行而退。

 

 suì wǎng tiān gōng,jiàn bǐ tiān nǚ,lǐ zú wéi rào,

 遂往天宫,见彼天女,礼足围绕,

 hé zhǎng qián zhù,bái yán:“shèng zhě!

 合掌前住,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 tiān nǚ dá yán:

 天女答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:

 “善男子!我得菩萨解脱,名:

 wú ài niàn qīng jìng zhuāng yán。shàn nán zǐ!wǒ yǐ cǐ jiě tuō lì,

 无碍念清净庄严。善男子!我以此解脱力,

 yì niàn guò qù,yǒu zuì shèng jié,míng:qīng lián huá。

 忆念过去,有最胜劫,名:青莲华。

 wǒ yú bǐ jié zhōng,gōng yǎng héng hé shā shù zhū fú rú lái。

 我于彼劫中,供养恒河沙数诸佛如来。

 bǐ zhū rú lái,cóng chū chū jiā,wǒ jiē zhān fèng,

 彼诸如来,从初出家,我皆瞻奉,

 shǒu hù gōng yǎng,zào sēng qié lán,yíng bàn shí wù。

 守护供养,造僧伽蓝,营办什物。

 yòu,bǐ zhū fú cóng wèi pú sà zhù mǔ tāi shí,dàn shēng zhī shí,

 又,彼诸佛从为菩萨住母胎时,诞生之时,

 xíng qī bù shí,dà shī zi hǒu shí,zhù tóng zǐ wèi zài gōng zhōng shí,

 行七步时,大师子吼时,住童子位在宫中时,

 xiàng pú tí shù chéng zhèng jué shí,

 向菩提树成正觉时,

 zhuǎn zhèng fǎ lún xiàn fú shén biàn jiào huà diào fú zhòng shēng zhī shí;

 转正法錀现佛神变教化调伏众生之时;

 rú shì yī qiè zhū suǒ zuò shì,cóng chū fā xīn nǎi zhì fǎ jǐn,

 如是一切诸所作事,从初发心乃至法尽,

 wǒ jiē míng yì,wú yǒu yí yú,cháng xiàn zài qián,niàn chí bù wàng。

 我皆明忆,无有遗余,常现在前,念持不忘。

 yòu,yì guò qù jié,míng:shàn dì,

 又,忆过去劫,名:善地,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng shí héng hé shā shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养十恒河沙数诸佛如来;

 yòu,guò qù jié míng wéi:miào dé,

 又,过去劫名为:妙德,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng yī fú shì jiè wēi chén shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养一佛世界微尘数诸佛如来;

 yòu,jié míng:wú suǒ de,

 又,劫名:无所得,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng bā shí sì yì bǎi qiān nà yóu tā zhū fú rú lái;

 我于彼供养八十四亿百千那由他诸佛如来;

 yòu,jié míng:shàn guāng,

 又,劫名:善光,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng yán fú tí wēi chén shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养阎浮提微尘数诸佛如来;

 yòu,jié míng:wú liàng guāng,

 又,劫名:无量光,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng èr shí héng hé shā shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养二十恒河沙数诸佛如来;

 yòu,jié míng:zuì shèng dé,

 又,劫名:最胜德,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng yī héng hé shā shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养一恒河沙数诸佛如来;

 yòu,jié míng:shàn bēi,

 又,劫名:善悲,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng bā shí héng hé shā shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养八十恒河沙数诸佛如来;

 yòu,jié míng:shèng yóu,

 又,劫名:胜游,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng liù shí héng hé shā shù zhū fú rú lái;

 我于彼供养六十恒河沙数诸佛如来;

 yòu,jié míng:miào yuè,

 又,劫名:妙月,

 wǒ yú bǐ gōng yǎng qī shí héng hé shā shù zhū fú rú lái。

 我于彼供养七十恒河沙数诸佛如来。

 

 “shàn nán zǐ!rú shì yì niàn héng hé shā jié,

 “善男子!如是忆念恒河沙劫,

 wǒ cháng bù shě zhū fú rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 我常不舍诸佛如来、应、正等觉,

 cóng bǐ yī qiè zhū rú lái suǒ,

 从彼一切诸如来所,

 wén cǐ wú ài niàn qīng jìng zhuāng yán pú sà jiě tuō,

 闻此无碍念清净庄严菩萨解脱,

 shòu chí xiū xíng héng bù wàng shī。rú shì,xiān jié suǒ yǒu rú lái,

 受持修行恒不忘失。如是,先劫所有如来,

 cóng chū pú sà,nǎi zhì fǎ jǐn,yī qiè suǒ zuò,

 从初菩萨,乃至法尽,一切所作,

 wǒ yǐ jìng yán jiě tuō zhī lì,jiē suí yì niàn,

 我以净严解脱之力,皆随忆念,

 míng liǎo xiàn qián,chí ér shùn xíng,céng wú xiè fèi。

 明了现前,持而顺行,曾无懈废。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ wú ài niàn qīng jìng jiě tuō。

 “善男子!我唯知此无碍念清净解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,chū shēng sǐ yè lǎng rán míng chè,

 如诸菩萨摩诃萨,出生死夜朗然明彻,

 yǒng lí chī míng wèi cháng hūn mèi,xīn wú zhū gài、shēn xíng qīng ān,

 永离痴冥未尝惛寐,心无诸盖、身行轻安,

 yú zhū fǎ xìng qīng jìng jué le,chéng jiù shí lì kāi wù qún shēng;

 于诸法性清净觉了,成就十力开悟群生;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!jiā pí luó chéng yǒu tóng zǐ shī,míng yuē:

 “善男子!迦毗罗城有童子师,名曰:

 biàn yǒu。rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 遍友。汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ yǐ wén fǎ gù,huān xǐ yǒng yuè,

 时,善财童子以闻法故,欢喜踊跃,

 bù sī yì shàn gēn zì rán zēng guǎng;dǐng lǐ qí zú,

 不思议善根自然增广;顶礼其足,

 rào wú shù zā,cí tuì ér qù。

 绕无数匝,辞退而去。

 

 cóng tiān gōng xià,jiàn xiàng bǐ chéng。zhì biàn yǒu suǒ,

 从天宫下,渐向彼城。至遍友所,

 lǐ zú wéi rào,hé zhǎng gōng jìng,yú yī miàn lì,

 礼足围绕,合掌恭敬,于一面立,

 bái yán:“shèng zhě!

 白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 biàn yǒu dá yán:“shàn nán zǐ!cǐ yǒu tóng zǐ,míng:

 遍友答言:“善男子!此有童子,名:

 shàn zhī zhòng yì,xué pú sà zì zhì。rǔ kě wèn zhī,dāng wèi rǔ shuō。”

 善知众艺,学菩萨字智。汝可问之,当为汝说。”

 

 ěr shí,shàn cái jí zhì qí suǒ,tóu dǐng lǐ jìng,yú yī miàn lì,

 尔时,善财即至其所,头顶礼敬,于一面立,

 bái yán:“shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 白言:“圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 shí,bǐ tóng zǐ gào shàn cái yán:

 时,彼童子告善财言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:shàn zhī zhòng yì。

 “善男子!我得菩萨解脱,名:善知众艺。

 wǒ héng chàng chí cǐ zhī zì mǔ:chàng ā zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,

 我恒唱持此之字母:唱阿字时,入般若波罗蜜门,

 míng:yǐ pú sà wēi lì rù wú chā bié jìng jiè;chàng duō zì shí,

 名:以菩萨威力入无差别境界;唱多字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:wú biān chā bié mén;chàng bō zì shí,

 入般若波罗蜜门,名:无边差别门;唱波字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:pǔ zhào fǎ jiè;chàng zhě zì shí,

 入般若波罗蜜门,名:普照法界;唱者字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:pǔ lún duàn chā bié;

 入般若波罗蜜门,名:普轮断差别;

 chàng nà zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:dé wú yī wú shàng;

 唱那字时,入般若波罗蜜门,名:得无依无上;

 chàng luó zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:lí yī zhǐ wú gòu;

 唱逻字时,入般若波罗蜜门,名:离依止无垢;

 chàng tā(qīng hū)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱柁(轻呼)字时,入般若波罗蜜门,名:

 bù tuì zhuǎn fāng biàn;chàng pó(pú wǒ qiè)zì shí,

 不退转方便;唱婆(蒲我切)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:jīn gāng chǎng;

 入般若波罗蜜门,名:金刚场;

 chàng tú(tú jiě qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng yuē:

 唱荼(徒解切)字时,入般若波罗蜜门,名曰:

 pǔ lún;chàng shā(shǐ wǒ qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,

 普轮;唱沙(史我切)字时,入般若波罗蜜门,

 míng wéi:hǎi cáng;chàng fù(fáng kě qiè)zì shí,

 名为:海藏;唱缚(房可切)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:pǔ shēng ān zhù;

 入般若波罗蜜门,名:普生安住;

 chàng duō(dōu wǒ qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱哆(都我切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 yuán mǎn guāng;chàng yě(yǐ kě qiè)zì shí,

 圆满光;唱也(以可切)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:chā bié jī jù;chàng sè zhā zì shí,

 入般若波罗蜜门,名:差别积聚;唱瑟吒字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:pǔ guāng míng xī fán nǎo;

 入般若波罗蜜门,名:普光明息烦恼;

 chàng jiā zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:wú chā bié yún;

 唱迦字时,入般若波罗蜜门,名:无差别云;

 chàng suō(sū wǒ qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱娑(苏我切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 jiàng yín dà yǔ;chàng me zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 降霪大雨;唱么字时,入般若波罗蜜门,名:

 dà liú tuān jī zhòng fēng qí zhì;

 大流湍激众峰齐峙;

 chàng jiā(shǎng shēng qīng hū)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,

 唱伽(上声轻呼)字时,入般若波罗蜜门,

 míng:pǔ ān lì;chàng tā(tā kě qiè)zì shí,

 名:普安立;唱他(他可切)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:zhēn rú píng děng cáng;

 入般若波罗蜜门,名:真如平等藏;

 chàng shè zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱社字时,入般若波罗蜜门,名:

 rù shì jiān hǎi qīng jìng;chàng suǒ zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,

 入世间海清净;唱锁字时,入般若波罗蜜门,

 míng:niàn yī qiè fú zhuāng yán;chàng yí zì shí,

 名:念一切佛庄严;唱柂字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:guān chá jiǎn jiǎn zé yī qiè fǎ jù;

 入般若波罗蜜门,名:观察简拣择一切法聚;

 chàng shē(shī kē qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱奢(尸苛切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 suí shùn yī qiè fó jiào lún guāng míng;chàng qū zì shí,

 随顺一切佛教轮光明;唱佉字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:xiū yīn dì zhì huì cáng;

 入般若波罗蜜门,名:修因地智慧藏;

 chàng chā(chǔ wǒ qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱叉(楚我切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 xī zhū yè hǎi cáng;chàng suō(sū gē qiè)duō(shǎng shēng hū)zì shí,

 息诸业海藏;唱娑(苏纥切)多(上声呼)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:juān zhū huò zhàng kāi jìng guāng míng;

 入般若波罗蜜门,名:蠲诸惑障开净光明;

 chàng rǎng zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱壤字时,入般若波罗蜜门,名:

 zuò shì jiān zhì huì mén;chàng hé luó duō(shǎng shēng)zì shí,

 作世间智慧门;唱曷攞多(上声)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:shēng sǐ jìng jiè zhì huì lún;

 入般若波罗蜜门,名:生死境界智慧轮;

 chàng pó(pú è qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱婆(蒲饿切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 yī qiè zhì gōng diàn yuán mǎn zhuāng yán;

 一切智宫殿圆满庄严;

 chàng chē(shǎng shēng hū)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱车(上声呼)字时,入般若波罗蜜门,名:

 xiū xíng fāng biàn cáng gè bié yuán mǎn;chàng suō(sū gē qiè)me zì shí,

 修行方便藏各别圆满;唱娑(苏纥切)么字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:suí shí fāng xiàn jiàn zhū fú;

 入般若波罗蜜门,名:随十方现见诸佛;

 chàng hē pó(èr zì jiē shǎng shēng hū)zì shí,

 唱诃婆(二字皆上声呼)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 入般若波罗蜜门,名:

 guān chá yī qiè wú yuán zhòng shēng fāng biàn shè shòu lìng chū shēng wú ài lì;

 观察一切无缘众生方便摄受令出生无碍力;

 chàng cī(qī kě qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱縒(七可切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 xiū xíng qù rù yī qiè gōng dé hǎi;chàng jiā(shǎng shēng hū)zì shí,

 修行趣入一切功德海;唱伽(上声呼)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:chí yī qiè fǎ yún jiān gù hǎi cáng;

 入般若波罗蜜门,名:持一切法云坚固海藏;

 chàng zhā zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱吒字时,入般若波罗蜜门,名:

 suí yuàn pǔ jiàn shí fāng zhū fú;chàng ná(nǎi kě qiè)zì shí,

 随愿普见十方诸佛;唱拏(乃可切)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:guān chá zì lún yǒu wú jìn zhū yì zì;

 入般若波罗蜜门,名:观察字轮有无尽诸亿字;

 chàng suō(sū gē qiè)pō zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱娑(苏纥切)颇字时,入般若波罗蜜门,名:

 huà zhòng shēng jiū jìng chù;chàng suō(tóng qián yīn)jiā zì shí,

 化众生究竟处;唱娑(同前音)迦字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 入般若波罗蜜门,名:

 guǎng dà zàng wú ài biàn guāng míng lún biàn zhào;

 广大藏无碍辩光明轮遍照;

 chàng yě(yí gě qiè)suō(sū gě qiè)zì shí,

 唱也(夷舸切)娑(苏舸切)字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:xuān shuō yī qiè fó fǎ jìng jiè;

 入般若波罗蜜门,名:宣说一切佛法境界;

 chàng shì zhě zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱室者字时,入般若波罗蜜门,名:

 yú yī qiè zhòng shēng jiè fǎ léi biàn hǒu;

 于一切众生界法雷遍吼;

 chàng chà(chǐ jiā qiè)zì shí,rù bō rě bō luó mì mén,míng:

 唱侘(耻加切)字时,入般若波罗蜜门,名:

 yǐ wú wǒ fǎ kāi xiǎo zhòng shēng;chàng tuó zì shí,

 以无我法开晓众生;唱陀字时,

 rù bō rě bō luó mì mén,míng:yī qiè fǎ lún chā bié cáng。

 入般若波罗蜜门,名:一切法錀差别藏。

 shàn nán zǐ!wǒ chàng rú shì zì mǔ shí,

 善男子!我唱如是字母时,

 cǐ sì shí èr bō rě bō luó mì mén wéi shǒu,

 此四十二般若波罗蜜门为首,

 rù wú liàng wú shù bō rě bō luó mì mén。

 入无量无数般若波罗蜜门。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ shàn zhī zhòng yì pú sà jiě tuō。

 “善男子!我唯知此善知众艺菩萨解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,néng yú yī qiè shì、

 如诸菩萨摩诃萨,能于一切世、

 chū shì jiān shàn qiǎo zhī fǎ,yǐ zhì tōng dá dào yú bǐ àn;

 出世间善巧之法,以智通达到于彼岸;

 shū fāng yì yì,xián zōng wú yí;wén zì、suàn shù,yùn qí shēn jiě;

 殊方异艺,咸综无遗;文字、算数,蕴其深解;

 yī fāng、zhòu shù,shàn liáo zhòng bìng;yǒu zhū zhòng shēng,

 医方、咒术,善疗众病;有诸众生,

 guǐ mèi suǒ chí,yuàn zēng zhòu zǔ,è xīng biàn guài,

 鬼魅所持,怨憎咒诅,恶星变怪,

 sǐ shī bēn zhú,diān xián、léi shòu,zhǒng zhǒng zhū jí,

 死尸奔逐,癫痫、羸瘦,种种诸疾,

 xián néng jiù zhī,shǐ de quán yù;yòu shàn bié zhī jīn yù、

 咸能救之,使得痊愈;又善别知金玉、

 zhū bèi、shān hú、liú lí、mó ní、chē qú、jī sà luó děng yī qiè bǎo zàng,

 珠贝、珊瑚、琉璃、摩尼、砗磲、鸡萨罗等一切宝藏,

 chū shēng zhī chù,pǐn lèi bù tóng,jià zhí duō shǎo;

 出生之处,品类不同,价直多少;

 cūn yíng xiāng yì、dà xiǎo dū chéng、gōng diàn yuàn yuán、

 村营乡邑、大小都城、宫殿苑园、

 yán quán sǒu zé,fán shì yī qiē rén zhòng suǒ jū,

 岩泉薮泽,凡是一切人众所居,

 pú sà xián néng suí fāng shè hù;yòu shàn guān chá tiān wén dì lǐ、

 菩萨咸能随方摄护;又善观察天文地理、

 rén xiāng jí xiōng、niǎo shòu yīn shēng、yún xiá qì hòu、

 人相吉凶、鸟兽音声、云霞气候、

 nián gǔ fēng jiǎn、guó tǔ ān wēi,rú shì shì jiān suǒ yǒu jì yì,

 年谷丰俭、国土安危,如是世间所有技艺,

 mò bù gāi liàn,jǐn qí yuán běn;yòu néng fēn bié chū shì zhī fǎ,

 莫不该练,尽其源本;又能分别出世之法,

 zhèng míng biàn yì,guān chá tǐ xiāng,suí shùn xiū xíng,

 正名辨义,观察体相,随顺修行,

 zhì rù qí zhōng,wú yí、wú ài、wú yú àn、wú wán dùn、wú yōu nǎo、

 智入其中,无疑、无碍、无愚暗、无顽钝、无忧恼、

 wú chén mò、wú bù xiàn zhèng。

 无沉没、无不现证。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!cǐ mó jié tí guó,yǒu yī jù luò,bǐ zhōng yǒu chéng,

 “善男子!此摩竭提国,有一聚落,彼中有城,

 míng:pó dá nà;yǒu yōu pó yí,hào yuē:xián shèng。

 名:婆呾那;有优婆夷,号曰:贤胜。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ tóu miàn jìng lǐ zhī yì zhī zú,

 时,善财童子头面敬礼知艺之足,

 rào wú shù zā,liàn yǎng cí qù。

 绕无数匝,恋仰辞去。

 

 xiàng jù luò chéng,zhì xián shèng suǒ,lǐ zú wéi rào,

 向聚落城,至贤胜所,礼足围绕,

 hé zhǎng gōng jìng,yú yī miàn lì,bái yán:“shèng zhě!

 合掌恭敬,于一面立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 xián shèng dá yán:

 贤胜答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:wú yī chù dào chǎng;

 “善男子!我得菩萨解脱,名:无依处道场;

 jì zì kāi jiě,fù wéi rén shuō。yòu dé wú jìn sān mèi,

 既自开解,复为人说。又得无尽三昧,

 fēi bǐ sān mèi fǎ yǒu jǐn、wú jìn,

 非彼三昧法有尽、无尽,

 yǐ néng chū shēng yī qiè zhì xìng yǎn wú jìn gù,

 以能出生一切智性眼无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng ěr wú jìn gù,

 又能出生一切智性耳无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng bí wú jìn gù,

 又能出生一切智性鼻无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng shé wú jìn gù,

 又能出生一切智性舌无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng shēn wú jìn gù,

 又能出生一切智性身无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng yì wú jìn gù,

 又能出生一切智性意无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng gōng dé bō tāo wú jìn gù,

 又能出生一切智性功德波涛无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng zhì huì guāng míng wú jìn gù,

 又能出生一切智性智慧光明无尽故,

 yòu néng chū shēng yī qiè zhì xìng sù jí shén tōng wú jìn gù。

 又能出生一切智性速疾神通无尽故。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ wú yī chù dào chǎng jiě tuō。

 “善男子!我唯知此无依处道场解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà yī qiè wú zhe gōng dé xíng,

 如诸菩萨摩诃萨一切无著功德行,

 ér wǒ yún hé jǐn néng zhī shuō?

 而我云何尽能知说?

 

 “shàn nán zǐ!nán fāng yǒu chéng,míng wéi:wò tián;

 “善男子!南方有城,名为:沃田;

 bǐ yǒu zhǎng zhě,míng:jiān gù jiě tuō。

 彼有长者,名:坚固解脱。

 rǔ kě wǎng wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝可往问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 ěr shí,shàn cái lǐ xián shèng zú,rào wú shù zā,

 尔时,善财礼贤胜足,绕无数匝,

 liàn mù zhān yǎng,cí tuì nán xíng。

 恋慕瞻仰,辞退南行。

 

 dào yú bǐ chéng,yì zhǎng zhě suǒ,lǐ zú wéi rào,

 到于彼城,诣长者所,礼足围绕,

 hé zhǎng gōng jìng,yú yī miàn lì,bái yán:“shèng zhě!

 合掌恭敬,于一面立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 zhǎng zhě dá yán:

 长者答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:

 “善男子!我得菩萨解脱,名:

 wú zhe niàn qīng jìng zhuāng yán。wǒ zì dé shì jiě tuō yǐ lái,

 无著念清净庄严。我自得是解脱已来,

 yú shí fāng fú suǒ qín qiú zhèng fǎ wú yǒu xiū xī。

 于十方佛所勤求正法无有休息。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ wú zhe niàn jìng zhuāng yán jiě tuō。

 “善男子!我唯知此无著念净庄严解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,huò wú suǒ wèi dà shī zi hǒu,

 如诸菩萨摩诃萨,获无所畏大师子吼,

 ān zhù guǎng dà fú zhì zhī jù;

 安住广大福智之聚;

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!jí cǐ chéng zhōng,yǒu yī cháng zhě,míng wéi:

 “善男子!即此城中,有一长者,名为:

 miào yuè;qí zhǎng zhě zhái,cháng yǒu guāng míng。rǔ yì bǐ wèn:

 妙月;其长者宅,常有光明。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ jiān gù zú,rào wú shù zā,cí tuì ér xíng。

 时,善财童子礼坚固足,绕无数匝,辞退而行。

 

 xiàng miào yuè suǒ,lǐ zú wéi rào,hé zhǎng gōng jìng,

 向妙月所,礼足围绕,合掌恭敬,

 yú yī miàn lì,bái yán:“shèng zhě!

 于一面立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 miào yuè dá yán:

 妙月答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:jìng zhì guāng míng。

 “善男子!我得菩萨解脱,名:净智光明。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ zhì guāng jiě tuō。

 “善男子!我唯知此智光解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà zhèng dé wú liàng jiě tuō fǎ mén,

 如诸菩萨摩诃萨证得无量解脱法门,

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu chéng míng:chū shēng;

 “善男子!于此南方,有城名:出生;

 bǐ yǒu zhǎng zhě,míng:wú shèng jūn。

 彼有长者,名:无胜军。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shì shí,shàn cái lǐ miào yuè zú,rào wú shù zā,liàn yǎng cí qù。

 是时,善财礼妙月足,绕无数匝,恋仰辞去。

 

 jiàn xiàng bǐ chéng,zhì zhǎng zhě suǒ,lǐ zú wéi rào,

 渐向彼城,至长者所,礼足围绕,

 hé zhǎng gōng jìng,yú yī miàn lì,bái yán:“shèng zhě!

 合掌恭敬,于一面立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 zhǎng zhě dá yán:

 长者答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:wú jìn xiāng。

 “善男子!我得菩萨解脱,名:无尽相。

 wǒ yǐ zhèng cǐ pú sà jiě tuō,jiàn wú liàng fú,dé wú jìn cáng。

 我以证此菩萨解脱,见无量佛,得无尽藏。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ wú jìn xiāng jiě tuō。

 “善男子!我唯知此无尽相解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà dé wú xiàn zhì wú ài biàn cái,

 如诸菩萨摩诃萨得无限智无碍辩才,

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ chéng nán,yǒu yī jù luò,míng zhī wèi:fǎ;

 “善男子!于此城南,有一聚落,名之为:法;

 bǐ jù luò zhōng,yǒu pó luó mén,míng:zuì jì jìng。

 彼聚落中,有婆罗门,名:最寂静。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ wú shèng jūn zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子礼无胜军足,绕无数匝,

 liàn yǎng cí qù。

 恋仰辞去。

 

 jiàn cì nán xíng,yì bǐ jù luò,jiàn zuì jì jìng,lǐ zú wéi rào,

 渐次南行,诣彼聚落,见最寂静,礼足围绕,

 hé zhǎng gōng jìng,yú yī miàn lì,bái yán:“shèng zhě!

 合掌恭敬,于一面立,白言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,yuàn wèi wǒ shuō!”

 我闻圣者善能诱诲,愿为我说!”

 

 pó luó mén dá yán:

 婆罗门答言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé pú sà jiě tuō,míng:chéng yuàn yǔ;

 “善男子!我得菩萨解脱,名:诚愿语;

 guò qù、xiàn zài、wèi lái pú sà,yǐ shì yǔ gù,

 过去、现在、未来菩萨,以是语故,

 nǎi zhì yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,wú yǒu tuì zhuǎn,

 乃至于阿耨多罗三藐三菩提,无有退转,

 wú yǐ tuì、wú xiàn tuì、wú dāng tuì。

 无已退、无现退、无当退。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ zhù yú chéng yuàn yǔ gù,suí yì suǒ zuò,

 “善男子!我以住于诚愿语故,随意所作,

 mò bù chéng mǎn。shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ chéng yǔ jiě tuō。

 莫不成满。善男子!我唯知此诚语解脱。

 rú zhū pú sà mó hē sà,yǔ chéng yuàn yǔ,xíng zhǐ wú wéi,

 如诸菩萨摩诃萨,与诚愿语,行止无违,

 yán bì yǐ chéng,wèi zēng xū wàng,

 言必以诚,未曾虚妄,

 wú liàng gōng dé yīn zhī chū shēng;ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō?

 无量功德因之出生;而我云何能知能说?

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng,yǒu chéng míng:miào yì huá mén;

 “善男子!于此南方,有城名:妙意华门;

 bǐ yǒu tóng zǐ,míng yuē:dé shēng;fù yǒu tóng nǚ,míng wéi:

 彼有童子,名曰:德生;复有童女,名为:

 yǒu dé。rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 有德。汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ yú fǎ zūn zhòng,lǐ pó luó mén zú,

 时,善财童子于法尊重,礼婆罗门足,

 rào wú shù zā,liàn yǎng ér qù。

 绕无数匝,恋仰而去。

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

精彩文章

 • 如何理解《楞严经》中的舍身供佛?

  (曙提法师) 《楞严经》卷六「若我灭后,其有比丘,发心决定修三摩地,能于如来形象之前,身燃一灯,烧一指节,及于身上热一炷香,我说是人无始宿债一时酬毕……。若不为此,舍身微因,纵成无为,必还生人。」我该如何理解呢?恳请师父慈悲开示!

 • 不知道修行佛道的道路怎么走,就念《八大人觉经》

  (悟通法师) 《八大人觉经》的讲解到此告一段落了。大家回去多点诵念,多点思维其义,经文内容能够引导你走向正道。而且《八大人觉经》把修行的次第与方法说得很清楚了。大家要记住:经常思维经文的含义,这样的话,你的烦恼也会少很多,这真的是转化自己烦恼的一个好方法。

 • 中国最早的石刻《金刚经》在哪里?

  (网络) 龙门石窟现存《金刚经》四处,三处摩崖刻经,一处石碑,其中仅一处有明确纪年,为唐高宗龙朔三年(663)刻,鸠摩罗什译本,是中国唐代有纪年的最早石刻《金刚经》,也是中国有纪年的最早石刻鸠摩罗什译本《金刚经》,位于西山北段429龛。

 • 应该精进修行 获得究竟解脱

  (网络) 原文:爱欲荣华,不可常保,皆当别离,无可乐者。当勤精进,生安乐国。——《无量寿经》注释:爱欲与荣华,皆不可久住,早晚都会离我们而去,不值得我们用尽生命去追逐,应该精进修行,获得究竟解脱。

 • 《金刚经》的两种命名方式

  (西行法师) 《金刚经》是一部不论学佛人还是文人墨客都耳熟能详的佛教经典。古往今来,很多文人雅士即使没有佛教信仰也纷纷抄写和诵读它,但是你知道它一共有多少个翻译版本吗?不同的版本名字一样吗?《金刚经》在中国一共有六个翻译版本,六位译师都非常著名,分别是:姚秦三藏法师鸠摩罗什、北魏大译师菩提流支、南朝大译师真谛法师、隋代大译师达摩笈多……

 • 入僧伽蓝,当愿众生,演说种种,无乖诤法的意思

  (如瑞法师) 此偈的大意是说:当发心出家的菩萨来到僧伽蓝的时候,应当这样发愿:愿一切众生都能发心在佛的正法中出家,常随佛学,六和共住,弘演佛法,永离乖诤。入僧伽蓝:“入”是进入。梵语“僧伽”略称“僧”,华言的意思是众,也称和合众。根据《四分律名义标释》所说,四位以及四位以上的比丘或比丘尼,才称为僧。梵语“蓝”,华言园,“僧伽蓝”

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2021 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000146号

粤ICP备13051807号